Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Transporterhvervets Uddannelser (TUR) fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen inden for lufthavn har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Safety, security og arbejdsmiljø i lufthavnen.

2) Alle almindelige arbejdsopgaver for transportarbejdere i forskellige lufthavnshavnsfunktioner.

3) Planlægning og udførelse af service og hjælpefunktioner i relation til håndtering af fly og flypladsområder.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen kan afsluttes med et af følgende specialer som lufthavnsoperatør, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Aircraft servicing.

2) Airport service.

3) Baggage loading.

4) Baggage sorting.

5) Brand og redning.

6) Cargo.

7) Cleaning.

8) Fuel.

9) Ground handling.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år og 6 måneder til 3 år og 8 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens specialer fra 2 år og 6 måneder op til 2 år og 8 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 32,4 uger i specialerne aircraft servicing og airport service, 30,4 uger i specialet baggage loading, 35 uger i specialet baggage sorting, 35 uger i specialet brand og redning, 32 uger i specialet cargo, 30,8 uger i specialet cleaning, 33,6 uger i specialet fuel og 36,8 uge i specialet ground handling. I alle specialer er skoleundervisningen fordelt på mindst fem skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb) varer uddannelsens specialer fra 2 år og 5 måneder op til 2 år 7 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 28,4 uger i specialerne aircraft servicing og airport service, 26,4 uger i specialet baggage loading, 31 uger i specialet baggage sorting, 31 uger i specialet brand og redning, 28 uger i specialet cargo, 26,8 uger i specialet cleaning, 29,6 uger i specialet fuel og 32,8 uger i specialet ground handling.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 7, opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Typiske arbejdsfunktioner inden for det brancheområde, som uddannelsen retter sig mod, herunder arbejdsforhold, arbejdsfunktioner, arbejdstid, køre-/hviletidsregler, vagtplaner, m.v.

2) Relevante arbejdsredskabers opbygning og funktion.

3) Begreber inden for relevante køretøjers opbygning og funktion.

4) Landsdele, trafikknudepunkter og transportinfrastrukturen samt de største byer i Danmark, herunder by- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS.

5) Sikkerhedsmæssig korrekt håndtering, surring og stuvning af stykgods.

6) Sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder.

7) Færdselsreglernes opbygning samt de fysiske love for bevægelse, herunder sikker trafikal adfærd, samspil og risici samt ansvarlighed i trafikken.

8) Egne muligheder for opnåelse af kørekort samt den teoretiske del af køreprøven, herunder almene krav og helbredsmæssige forudsætninger som grundlag for indstilling til og senere mulighed for beståelse af køreprøven til relevante kørekortskategorier og certifikater.

9) Begreber inden for logistik, herunder forskellige styringsprincipper som for eksempel ”Supply Chain Management” og ”Lean”.

10) Logistik og logistikstyring i forhold til betydning og anvendelse inden for brancheområdet.

11) Principper for kundeservice, herunder kundekontakt i transportbranchen.

12) Vilkårene for uddannelsesaftaler, herunder overenskomsten for elever inden for transportområdet.

13) Arbejdsmarkedets parter, parternes rolle og kompetencefordeling, herunder arbejdsgivernes ledelsesret samt de faglige organisationers og A-kassers rolle i forhold til løn og arbejdsvilkår m.v.

14) Videre- og efteruddannelse inden for transportområdet, herunder arbejdsmarkedsuddannelserne, korte videregående uddannelser og videregående voksenuddannelse.

15) Arbejdspladsvurdering (APV) samt faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Almindelige arbejdsopgaver inden for brancheområdet.

2) Normalt forekommende arbejdsredskaber og hjælpeudstyr.

3) Kontrol af relevante køretøjer samt afrapportering af fejl og mangler.

4) Relevante transportveje, transportformer og transporttider for forskellige typer af transporter.

5) Anvendelse af by- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS.

6) Håndtering, surring og stuvning af forskellige relevante godsformer på en sikker og ansvarsbevidst måde, uden skade på godset.

7) Anhugning af relevante byrder på en sikker og ansvarsbevidst måde uden at påføre godset skade.

8) Færdsel i trafikken under hensyn til færdselsreglernes opbygning og betydningen af hastighed, vejgreb og udsyn samt begreberne reaktionstid, bremselængde og standselænge.

9) Risikovurdering i forbindelse med køretøjer, trafikanter og veje og samtidig risikobedømmelse i forhold til forskellige tidspunkter på døgnet, årstider og vejrforhold.

10) Anvendelse af et eller flere af følgende køretøjer: Personbil, lastbil, traktor og gaffeltruck på lukkede områder, hvor færdselsloven ikke er gældende, herunder forholde sig til almene krav og helbredsmæssige forudsætninger i forhold til forskellige kørekorttyper og uddannelsesmuligheder.

11) Typiske arbejdsopgaver inden for jobområdet ud fra kendskab til grundlæggende logistikbegreber og styringsprincipper.

12) Optimering i samarbejde med andre af arbejdsprocesser inden for jobområdet.

13) Ageren i forhold til kunder, der kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

14) Serviceorienteret betjening f.eks. i forbindelse med vareudlevering/-modtagelse, telefon-ekspedition, reklamationer og andre serviceopgaver.

15) Service i forhold til interne, eksterne og potentielle kundegrupper.

16) Udførelse af jobfunktionen i henhold til gældende pligter og rettigheder på arbejdsmarkedet, herunder kontrol af time- og lønsedler.

17) Bidrage til arbejdspladsvurdering (APV) samt vurdere faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge,

2) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet,

3) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

4) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder,

5) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

6) samarbejde med andre om løsning af opgaver,

7) anvende innovative metoder i opgaveløsning,

8) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning,

9) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol og lignende,

10) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

11) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater,

12) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge,

13) foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v.,

14) anvende faglige udtryk og begreber,

15) analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen,

16) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, og

17) vælge kommunikationsformer og - metoder, der er afpasset situationen og modtageren.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau:

1) Naturfag på F-niveau.

2) Informationsteknologi på F-niveau.

3) Dansk på F-niveau.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Gaffeltruckførercertifikat kategori B, jf. Arbejdstilsynets regler.

2) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra de i stk. 2-4 nævnte krav, hvis de har relevant erhvervserfaring, jf. bilag 1, skema 2, punkt 1.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er:

1) Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt erhverve kørekort kategori B.

2) Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.

3) Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security samt kendskab til human factors.

4) Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

5) Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

6) Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

7) Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen branche.

8) Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

9) Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

10) Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til gældende regler, processer og styringssystemer.

11) Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og arbejdssituationer.

12) Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori D.

13) Eleven har viden om optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder ved brug af digitalisering og it.

14) Eleven har forståelse for kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.

15) Eleven kan udføre towing, skubning af fly, afisning, afgangstjek og afsendelse af fly i henhold til gældende regler.

16) Eleven kan udføre snerydning, glatførebekæmpelse og ren- og vedligeholdelse af lufthavnens arealer, lamper og hegn i henhold til gældende regler.

17) Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, der knytter sig til funktionen som lastansvarlig og herunder modtage, sortere og afsende bagage, gods og enhedslaster i forbindelse med lastning og losning af fly med relevant udstyr i henhold til gældende regler.

18) Eleven kan koordinere og styre produktionsafvikling i bagagesorteringen for et specifikt område og levere og håndtere indchecket bagage og transferbagage i bagagesorteringen efter gældende regler, herunder opbygge og registrere enhedslaster, ULD og bellyvogne (bagagevogne) samt føre og betjene relevante køretøjer og andet håndteringsmateriale.

19) Eleven kan deltage i udrykninger, føre udrykningskøretøjer, udføre selvstændige slukningsopgaver i, på og omkring fly, anvende trykluftapparat og være fortrolig med alle sikkerhedsprocedurer i henhold til gældende regler.

20) Eleven kan udføre vareekspedition og kundebetjening samt varemodtagelse og forsendelse af enhedslaster i lufthavne og på en sikkerhedsmæssig korrekt måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster beregnet til luftfragt med valg af udstyr og materiel i forhold til godsets art samt anvende almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr.

21) Eleven kan vurdere rengøringsbehovet og foretage rengøring af fly samt andre lufthavnsrelaterede enheder med relevant udstyr i henhold til relevante kvalitetsniveausystemer og efter gældende regler og procedurer.

22) Eleven kan udføre tankning af fly med relevant udstyr i henhold til gældende regler og procedurer, herunder føre og betjene fueltrucks og fueldispensere samt håndtere olie og kemikalieaffald.

23) Eleven kan udføre push-back, afgangstjek og afsendelse af fly, kørsel og manøvrering med andre specialkøretøjer samt udføre de arbejdsopgaver, der knytter sig til funktionen lasteansvarlig, herunder modtage, sortere og afsende bagage, gods og enhedslaster i forbindelse med lastning og losning af fly med relevant udstyr i henhold til gældende regler.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-11, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemål nr. 15 samt enten nr. 12 eller nr. 13-14, jf. stk. 1, gælder for specialet aircraft servicing. Kompetencemål nr. 12 og 16, jf. stk. 1, gælder for specialet airport service. Kompetencemål nr. 12 og 17, jf. stk. 1, gælder for specialet baggage loading. Kompetencemål nr. 13-14 og 18, jf. stk. 1, gælder for specialet baggage sorting. Kompetencemål nr. 12 og 19, jf. stk. 1, gælder for specialet brand og redning. Kompetencemål nr. 13-14 og 20, jf. stk. 1, gælder for specialet cargo. Kompetencemål nr. 21 samt enten nr. 12 eller nr. 13-14, jf. stk. 1, gælder for specialet cleaning. Kompetencemål nr. 12 og 22, jf. stk. 1, gælder for specialet fuel. Kompetencemål nr. 13-14 og 23, jf. stk. 1, gælder for specialet ground handling.

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen, lufthavnsoperatør med speciale, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 2. Eleven skal ved aflæggelse af prøve efter stk. 1 være i besiddelse af kørekort samt relevante certifikater, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, 2 samt 12, hvis specialet omfatter dette kompetencemål.

Stk. 3. Eleven kan, når det er begrundet i særlige forhold, efter det faglige udvalgs afgørelse blive fritaget for kravet om kørekort og certifikater efter stk. 2.

Stk. 4. Den afsluttende prøve i uddannelsen, lufthavnsoperatør med speciale, består af en praktisk opgave og en skriftlig prøve. Den praktiske opgave tildeles ved lodtrækning og løses af eleven inden for en varighed af 3 timer. Den skriftlige prøve løses af eleven inden for en varighed af 45 minutter. Bedømmelsesgrundlaget er elevens præstation ved den praktiske opgave samt ved den skriftlige prøve. Ved bedømmelsen afgiver eksaminator og censorer en samlet karakter, der fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den praktiske opgave og den skriftlige prøve. Den praktiske opgave tæller dobbelt. Karakteren for hver af prøverne skal være mindst 02.

Stk. 5. Opgaverne efter stk. 4 stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 6. For at der kan udstedes skolebevis, skal undervisningen i alle fag være gennemført og eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af sine karakterer i alle fag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have bestået seks nærmere angivne fag i uddannelsen, som det faglige udvalg har anført i uddannelsesordningen. Desuden skal den afsluttende prøve for det pågældende trin eller speciale være bestået.

Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 8. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 361 af 7. april 2017 om lufthavnsuddannelsen ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Stuyrlsen for Undervisning og Kvalitet, den 1. maj 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Sandra T. Hansen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Fælles for hele uddannelsen
Arbejdet som transportarbejder i lufthavn i mindst to år inden for de seneste fem år i en handels-, produktions- eller servicevirksomhed med følgende jobfunktioner:
1. Service og logistik:
Eleven har udført almindeligt forekommende arbejdsopgaver i lufthavnen ud fra sit kendskab til lufthavnens aktører og virksomheder samt sit kendskab til lufthavnslogistik, herunder de anvendte logistiksystemer og har på denne baggrund medvirket til løsning af problemer i logistikkæden og arbejdets organisering.
Eleven har samarbejdet på tværs af funktions- og virksomhedsgrænser i forbindelse med f.eks. lastning og losning af fly, cateringsopgaver, rengøring af fly, lodsning og parkering af fly og brændstofpåfyldning under overholdelse af de sikkerhedsbestemmelser, der er gældende for de forskellige arbejdsoperationer.
2. Håndtering af udstyr:
Eleven har arbejdet med relevante køretøjer, redskaber og udstyr og andet håndteringsmateriel, der indgår i arbejdsområdet og har kørekort kat. B.
3. Lufthavnssikkerhed:
Eleven har arbejdet konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige procedurer og personlige værnemidler.
Eleven har anvendt gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, herunder sikker færdsel på forplads og ved flyside og herunder anvendt elementær radio- og lufthavnskommunikation.
4. Logistik og samarbejde
Eleven har, i samarbejde med andre, udarbejdet forslag til løsning af identificerede problemer ud fra et helhedssyn og inden for de rammer, der er i lufthavnen og ud fra sit kendskab til forskellige styringsprincipper, herunder Just in Time og flaskehalsproblemer.
Eleven har anvendt elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og herunder betjent informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt dokumenteret og formidlet løsninger af it-relaterede problemstillinger.
Specialet aircraft servicing
Arbejdet med diverse servicefunktion i forbindelse med klargøring og afsendelse af fly fra standplads i mindst to år inden for de seneste fem år med følgende jobfunktioner:
5. Klargøring og afsendelse af fly, servicefunktioner:
Eleven har arbejdet med push-back, afisning, afgangstjek og afsendelse af fly, towing samt kørsel og manøvrering med andre specialkøretøjer i henhold til gældende regler.
Eleven har anvendt informationssystemer og har udført arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder i forbindelse med farligt gods.
Eleven har arbejdet med optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder brug af digitalisering og IT og har arbejdet med kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.
Eleven har arbejdet med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
6. Køretøjer og håndteringsudstyr
Eleven har fremført relevante køretøjer og har arbejdet med redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel, som indgår i arbejdsområdet, herunder push-back traktor o. lign. specialkøretøjer
Eleven har serviceret, foretaget grundlæggende klargøring og vedligeholdelse, samt identificeret fejl på materiel.
Specialet airport service
Arbejdet med flypladsvedligeholdelse, vintertjeneste m.m. i mindst to år inden for de seneste fem år i en lufthavn med følgende jobfunktioner:
7. Flypladsvedligeholdelse:
Eleven har kørt støvsuger samt arbejdet med hegns- og afspærrings opgaver, rengøring, renovation og kildehåndtering samt vej- og pladsvedligeholdelse.
8. Vintertjeneste:
Eleven har arbejdet med relevante maskiner i forhold til snerydningsmateriel herunder af- og påmontering af vinterredskaber samt arbejdet med sikkerhedsprocedurer i forbindelse med glatførebekæmpelse, herunder anvendelse af kemikalier, der anvendes til snerydning.
9. Manøvrering med specialkøretøjer:
Eleven har arbejdet med relevante køretøjer, redskaber og udstyr og andet håndteringsmateriel der indgår i arbejdsområdet, herunder kørsel med gaffeltrucks og relevante entreprenørmaskiner.
Eleven har anvendt køretøjer, hvortil der kræves kørekort kat. B. samt kørekort kat. C. eller D og ført køretøjer, jf. trafikstyrelsens regler omkring grundlæggende kvalifikationsuddannelse.
Eleven har serviceret, foretaget grundlæggende klargøring og vedligeholdelse, samt identificeret fejl på materiel.
Specialet baggage loading
Arbejdet som lasteansvarlig med håndtering og sortering af bagage ved flyside i mindst to år inden for de seneste fem år i en handels-, produktions- eller servicevirksomhed med følgende jobfunktioner:
10. Lastning og losning af fly
Eleven har arbejdet med lastning og losning af fly herunder arbejdet med modtagelse, sortering og afsendelse af bagage.
Eleven har anvendt informationssystemer og har udført arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder i forbindelse med farligt gods.
Eleven har arbejdet med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
11. Køretøjer og håndteringsudstyr
Eleven har arbejdet med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel, som indgår i arbejdsområdet, herunder highloader, push-back traktor o. lign. specialkøretøjer.
Eleven har anvendt køretøjer, hvortil der kræves kørekort kat. B. samt kørekort kat. C. eller D og ført køretøjer, jf. trafikstyrelsens regler omkring grundlæggende kvalifikationsuddannelse.
Eleven har serviceret, foretaget grundlæggende klargøring og vedligeholdelse, samt identificeret fejl på materiel.
Specialet baggage sorting
Arbejdet med håndtering og sortering af bagage i sorteringsanlæg i mindst to år inden for de seneste fem år i en handels-, produktions- eller servicevirksomhed med følgende jobfunktioner:
12. Bagage i sorteringsanlæg:
Eleven har arbejdet med håndtering og sortering af bagage i sorteringsanlæg med hjælp af relevant udstyr og kan anvende relevante dele af sorteringsanlæggets it-system.
Eleven har arbejdet med lastning og losning af stykgods, løs bagage og enhedslaster på vogne og andre relevante køretøjer.
Eleven har udført sit arbejde under iagttagelse af relevante regler for arbejdsmiljø, ergonomi og sikkerhed i og ved sorteringsanlægget.
13. Køretøjer og håndteringsudstyr:
Eleven har arbejdet med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel, som er målrettet mod det valgte jobområde.
14. Produktionsafvikling for sorteringsanlæg:
Eleven har gennemført produktionsplanlægning og produktionsafvikling for relevant sorteringsområde i forhold til valgte kvalitetsstandarter og relevante kundekrav.
Eleven har arbejdet med optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder brug af digitalisering og IT og har arbejdet med kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.
Specialet brand og redning
Arbejdet med brand og redningsopgaver i en lufthavn i mindst to år inden for de seneste fem år med følgende jobfunktioner:
15. Grundlæggende brand og redning
Eleven har deltaget i udrykning og selvstændigt udført opgaver inden for brand og redning, herunder udført elementære samarit opgaver.
16. Flybrandmand
Eleven har arbejdet selvstændigt med slukningsopgaver i, på og omkring fly, herunder regelmæssigt brugt trykluftapparat, og er fortrolig med alle sikkerhedsprocedurer i den forbindelse.
17. Køretøjer og håndteringsudstyr
Eleven har fremført relevante køretøjer og har arbejdet med relevante udstyr og andet håndteringsmateriel, som indgår i arbejdsområdet.
Eleven har anvendt køretøjer, hvortil der kræves kørekort kat. B. samt kørekort kat. C. eller D og ført køretøjer, jf. trafikstyrelsens regler omkring grundlæggende kvalifikationsuddannelse.
Eleven har serviceret, foretaget grundlæggende klargøring og vedligeholdelse samt identificeret fejl på køretøjer, udstyr og materiel.
Specialet cargo
Arbejdet med opbygning, håndtering samt modtagelse og forsendelse af enhedslaster til luftfragt i mindst to år inden for de seneste fem år i en handels-, produktions- eller servicevirksomhed med følgende jobfunktioner:
18. Varemodtagelse og forsendelse
Eleven har udført stablings-, stuvnings-, af-, og pålæsningsopgaver, blandt andet ved hjælp af gaffeltrucks og gaffelstablere.
Eleven har udført varemodtagelse herunder kontrol, optælling, registrering og placering varer.
Eleven har klargjort varer til forsendelse herunder plukket, pakket og emballeret varer, samt opbygget enhedslaster beregnet til bestemte flytyper.
19. Vareekspedition og kundebetjening:
Eleven har foretaget vareekspedition og ydet en korrekt og hensigtsmæssig kundebetjening.
Eleven har anvendt sit kendskab til virksomhedens ekspeditions-, forsendelses- og distributionsfunktioner i sit daglige arbejde.
Eleven har arbejdet med it-lagerstyring og eventuelt med oplagring og forsendelse af farligt gods.
Eleven har arbejdet med optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder brug af digitalisering og IT og har arbejdet med kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.
20. Køretøjer og håndteringsudstyr
Eleven har fremført relevante køretøjer og har arbejdet med relevante udstyr og andet håndteringsmateriel, som indgår i arbejdsområdet.
Eleven har serviceret, foretaget grundlæggende klargøring og vedligeholdelse, samt identificeret fejl på køretøjer, udstyr og materiel.
Specialet cleaning
Arbejdet med rengøring af fly i mindst to år inden for de seneste fem år i en handels-, produktions- eller servicevirksomhed med følgende jobfunktioner:
21. Rengøring:
Eleven har arbejdet med rengøring af fly med relevant udstyr i henhold til gældende regler og procedurer.
Eleven har arbejdet med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
Eleven har arbejdet med optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder brug af digitalisering og IT og har arbejdet med kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.
22. Specialkøretøjer – cleaning:
Eleven har arbejdet med relevante køretøjer, redskaber og udstyr og andet håndteringsmateriel, der indgår i arbejdsområdet, og foretaget grundlæggende klargøring og vedligeholdelse, samt identificeret fejl på dette.
Specialet fuel
Arbejdet med tankning af fly i en lufthavn i mindst to år inden for de seneste fem år med følgende jobfunktioner:
23. Tankning af fly:
Eleven har arbejdet med tankning af fly med relevant udstyr i henhold til gældende regler og procedurer.
Eleven har arbejdet med opfyldning af tankkøretøj med relevant udstyr i henhold til gældende regler og procedurer.
Eleven har det nødvendige kendskab til gængse brændstoftyper og har arbejdet med de relevante test af dette, samt håndteret olie- og kemikalieaffald.
24. Køretøjer og håndteringsudstyr
Eleven har fremført relevante køretøjer og har arbejdet med relevant udstyr og andet håndteringsmateriel, som indgår i arbejdsområdet.
Eleven har anvendt køretøjer, hvortil der kræves kørekort kat. B. samt kørekort kat. C. eller D og ført køretøjer, jf. trafikstyrelsens regler omkring grundlæggende kvalifikationsuddannelse.
Eleven har serviceret, foretaget grundlæggende klargøring og vedligeholdelse, samt identificeret fejl på køretøjer, udstyr og materiel.
Specialet ground handling
Arbejdet med håndtering og sortering af bagage ved flyside i mindst to år inden for de seneste fem år i en handels-, produktions- eller servicevirksomhed med følgende jobfunktioner. Desuden arbejdet med diverse funktioner i forbindelse med klargøring og afsendelse af fly fra standplads:
25. Lastning og losning af fly
Eleven har arbejdet med lastning og losning af fly, herunder arbejdet med modtagelse, sortering og afsendelse af bagage.
Eleven har anvendt informationssystemer og har udført arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder i forbindelse med farligt gods.
Eleven har arbejdet med optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder brug af digitalisering og IT og har arbejdet med kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.
Eleven har arbejdet med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
26. Klargøring og afsendelse af fly, servicefunktioner:
Eleven har arbejdet med push-back, afgangstjek og afsendelse af fly, samt kørsel og manøvrering med andre specialkøretøjer i henhold til gældende regler.
27. Køretøjer og håndteringsudstyr
Eleven har fremført relevante køretøjer og har arbejdet med redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel, som indgår i arbejdsområdet, herunder highloader, push-back traktor o. lign. specialkøretøjer
Eleven har serviceret, foretaget grundlæggende klargøring og vedligeholdelse, samt identificeret fejl på materiel.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(år)
Afkortning af euv
(skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik måneder)
Fælles for hele uddannelsen
1. Service og logistik:
Eleven har udført almindeligt forekommende arbejdsopgaver i lufthavnen ud fra sit kendskab til lufthavnens aktører og virksomheder samt sit kendskab til lufthavnslogistik, herunder de anvendte logistiksystemer og har på denne baggrund medvirket til løsning af problemer i logistikkæden og arbejdets organisering.
Eleven har samarbejdet på tværs af funktions- og virksomhedsgrænser i forbindelse med f.eks. lastning og losning af fly, cateringsopgaver, rengøring af fly, lodsning og parkering af fly og brændstofpåfyldning under overholdelse af de sikkerhedsbestemmelser, der er gældende for de forskellige arbejdsoperationer.
1 - 2
-
1
2. Håndtering af udstyr:
Eleven har arbejdet med relevante køretøjer, redskaber og udstyr og andet håndteringsmateriel, der indgår i arbejdsområdet og har kørekort kat. B.
1½ - 2
-
1
3. Lufthavnssikkerhed:
Eleven har arbejdet konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige procedurer og personlige værnemidler.
Eleven har anvendt gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, herunder sikker færdsel på forplads og ved flyside og herunder anvendt elementær radio- og lufthavnskommunikation.
1½ - 2
-
1
4. Logistik og samarbejde
Eleven har, i samarbejde med andre, udarbejdet forslag til løsning af identificerede problemer ud fra et helhedssyn og inden for de rammer, der er i lufthavnen og ud fra sit kendskab til forskellige styringsprincipper, herunder Just in Time og flaskehalsproblemer.
Eleven har anvendt elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og herunder betjent informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt dokumenteret og formidlet løsninger af it-relaterede problemstillinger.
1½ - 2
-
1
Specialet aircraft servicing
5. Klargøring og afsendelse af fly, servicefunktioner:
Eleven har arbejdet med push-back, afisning, afgangstjek og afsendelse af fly, towing samt kørsel og manøvrering med andre specialkøretøjer i henhold til gældende regler.
Eleven har anvendt informationssystemer og har udført arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder i forbindelse med farligt gods.
Eleven har arbejdet med optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder brug af digitalisering og IT og har arbejdet med kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.
Eleven har arbejdet med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
1½ - 2
-
2
6. Køretøjer og håndteringsudstyr
Eleven har fremført relevante køretøjer og har arbejdet med redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel, som indgår i arbejdsområdet, herunder push-back traktor o. lign. specialkøretøjer
Eleven har serviceret, foretaget grundlæggende klargøring og vedligeholdelse, samt identificeret fejl på materiel.
1½ - 2
-
1
Specialet airport service
7. Flypladsvedligeholdelse:
Eleven har kørt støvsuger samt arbejdet med hegns- og afspærringsopgave, rengøring, renovation og kildehåndtering samt vej- og pladsvedligeholdelse.
1½ - 2
-
1
8. Vintertjeneste:
Eleven har arbejdet med relevante maskiner i forhold til snerydningsmateriel herunder af- og påmontering af vinterredskaber samt arbejdet med sikkerhedsprocedurer i forbindelse med glatførebekæmpelse, herunder anvendelse af kemikalier, der anvendes til snerydning.
1½ - 2
-
1
9. Manøvrering med specialkøretøjer:
Eleven har arbejdet med relevante køretøjer, redskaber og udstyr og andet håndteringsmateriel der indgår i arbejdsområdet, herunder kørsel med gaffeltrucks og relevante entreprenørmaskiner.
Eleven har anvendt køretøjer, hvortil der kræves kørekort kat. B. samt kørekort kat. C. eller D og ført køretøjer, jf. trafikstyrelsens regler omkring grundlæggende kvalifikationsuddannelse.
Eleven har serviceret, foretaget grundlæggende klargøring og vedligeholdelse, samt identificeret fejl på materiel.
1½ - 2
-
1
Specialet baggage loading
10. Lastning og losning af fly
Eleven har arbejdet som lasteansvarlig med lastning og losning af fly herunder arbejdet med modtagelse, sortering og afsendelse af bagage.
Eleven har anvendt informationssystemer og har udført arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder i forbindelse med farligt gods.
Eleven har arbejdet med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
1½ - 2
-
2
11. Køretøjer og håndteringsudstyr
Eleven har arbejdet med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel, som indgår i arbejdsområdet, herunder highloader, push-back traktor o. lign. specialkøretøjer.
Eleven har anvendt køretøjer, hvortil der kræves kørekort kat. B. samt kørekort kat. C. eller D og ført køretøjer, jf. trafikstyrelsens regler omkring grundlæggende kvalifikationsuddannelse.
Eleven har serviceret, foretaget grundlæggende klargøring og vedligeholdelse, samt identificeret fejl på materiel.
1½ - 2
-
1
Specialet baggage sorting
12. Bagage i sorteringsanlæg:
Eleven har arbejdet med håndtering og sortering af bagage i sorteringsanlæg med hjælp af relevant udstyr og kan anvende relevante dele af sorteringsanlæggets IT system.
Eleven har arbejdet med lastning og losning af stykgods, løs bagage og enhedslaster på vogne og andre relevante køretøjer.
Eleven har udført sit arbejde under iagttagelse af relevante regler for arbejdsmiljø, ergonomi og sikkerhed i og ved sorteringsanlægget.
1½ - 2
-
1
13. Køretøjer og håndteringsudstyr:
Eleven har arbejdet med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel, som er målrettet mod det valgte jobområde.
1½ - 2
-
1
14. Produktionsafvikling for sorteringsanlæg:
Eleven har gennemført produktionsplanlægning og produktionsafvikling for relevant sorteringsområde i forhold til valgte kvalitetsstandarter og relevante kundekrav.
Eleven har arbejdet med optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder brug af digitalisering og IT og har arbejdet med kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.
1½ - 2
-
1
Specialet brand og redning
15. Grundlæggende brand og redning
Eleven har deltaget i udrykning og selvstændigt udført opgaver inden for brand og redning, herunder udført elementære samarit opgaver.
1½ - 2
-
1
16. Flybrandmand
Eleven har arbejdet selvstændigt med slukningsopgaver i, på og omkring fly, herunder regelmæssigt brugt trykluftapparat, og er fortrolig med alle sikkerhedsprocedurer i den forbindelse
1½ - 2
-
1
17. Køretøjer og håndteringsudstyr
Eleven har fremført relevante køretøjer og har arbejdet med relevante udstyr og andet håndteringsmateriel, som indgår i arbejdsområdet.
Eleven har anvendt køretøjer, hvortil der kræves kørekort kat. B. samt kørekort kat. C. eller D og ført køretøjer, jf. trafikstyrelsens regler omkring grundlæggende kvalifikationsuddannelse.
Eleven har serviceret, foretaget grundlæggende klargøring og vedligeholdelse, samt identificeret fejl på køretøjer, udstyr og materiel.
1½ - 2
-
1
Specialet cargo
18. Varemodtagelse og forsendelse
Eleven har udført stablings-, stuvnings-, af-, og pålæsningsopgaver, blandt andet ved hjælp af gaffeltrucks og gaffelstablere
Eleven har udført varemodtagelse herunder kontrol, optælling, registrering og placering varer.
Eleven har klargjort varer til forsendelse herunder plukket, pakket og emballeret varer, samt opbygget enhedslaster beregnet til bestemte flytyper.
1½ - 2
-
1
19. Vareekspedition og kundebetjening
Eleven har foretaget vareekspedition og ydet en korrekt og hensigtsmæssig kundebetjening.
Eleven har anvendt sit kendskab til virksomhedens ekspeditions-, forsendelses- og distributionsfunktioner i sit daglige arbejde.
Eleven har arbejdet med optimering af arbejdsprocesser f.eks. LEAN herunder brug af digitalisering og IT og har arbejdet med kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.
Eleven har arbejdet med edb-lagerstyring og eventuelt med oplagring og forsendelse af farligt gods.
1½ - 2
-
1
20. Køretøjer og håndteringsudstyr
Eleven har fremført relevante køretøjer og har arbejdet med relevante udstyr og andet håndteringsmateriel, som indgår i arbejdsområdet.
Eleven har serviceret, foretaget grundlæggende klargøring og vedligeholdelse, samt identificeret fejl på køretøjer, udstyr og materiel.
1½ - 2
-
1
Specialet cleaning
21. Rengøring:
Eleven har arbejdet med rengøring af fly med relevant udstyr i henhold til gældende regler og procedurer.
Eleven har arbejdet med optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder brug af digitalisering og IT og har arbejdet med kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.
Eleven har arbejdet med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
1½ - 2
-
2
22. Specialkøretøjer – Cleaning:
Eleven har arbejdet med relevante køretøjer, redskaber og udstyr og andet håndteringsmateriel, der indgår i arbejdsområdet og foretaget grundlæggende klargøring og vedligeholdelse, samt identificeret fejl på dette
1½ - 2
-
1
Specialet fuel
23. Tankning af fly:
Eleven har arbejdet med tankning af fly med relevant udstyr i henhold til gældende regler og procedurer.
Eleven har arbejdet med opfyldning af tankkøretøj med relevant udstyr i henhold til gældende regler og procedurer.
Eleven har det nødvendige kendskab til gængse brændstoftyper og har arbejdet med de relevante test af dette, samt håndteret olie- og kemikalieaffald.
1½ - 2
-
2
24. Køretøjer og håndteringsudstyr
Eleven har fremført relevante køretøjer og har arbejdet med relevant udstyr og andet håndteringsmateriel, som indgår i arbejdsområdet.
Eleven har anvendt køretøjer, hvortil der kræves kørekort kat. B. samt kørekort kat. C. eller D og ført køretøjer, jf. trafikstyrelsens regler omkring grundlæggende kvalifikationsuddannelse.
Eleven har serviceret, foretaget grundlæggende klargøring og vedligeholdelse, samt identificeret fejl på køretøjer, udstyr og materiel.
1½ - 2
-
1
Specialet ground handling
25. Lastning og losning af fly
Eleven har arbejdet med lastning og losning af fly, herunder arbejdet med modtagelse, sortering og afsendelse af bagage.
Eleven har anvendt informationssystemer og har udført arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder i forbindelse med farligt gods.
Eleven har arbejdet med optimering af arbejdsprocesser f.eks. LEAN herunder brug af digitalisering og IT og har arbejdet med kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.
Eleven har arbejdet med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
1½ - 2
-
1
26. Klargøring og afsendelse af fly, servicefunktioner:
Eleven har arbejdet med push-back, afgangstjek og afsendelse af fly, samt kørsel og manøvrering med andre specialkøretøjer i henhold til gældende regler.
1½ - 2
-
1
27. Køretøjer og håndteringsudstyr
Eleven har fremført relevante køretøjer og har arbejdet med redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel, som indgår i arbejdsområdet, herunder highloader, push-back traktor o. lign. specialkøretøjer
Eleven har serviceret, foretaget grundlæggende klargøring og vedligeholdelse, samt identificeret fejl på materiel.
1½ - 2
-
1

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning af euv
(skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik måneder)
Afkortning af eud
(skoleuger)
Afkortning af eud
(praktik måneder)
Lufthavnsuddannelsen
EUD trin 2, alle specialer
1255
Nyt speciale, afkortning maks. 5 uger
Maks. 6 måneder
Nyt speciale, afkortning maks. 5 uger
6 måneder
Godskrivning for alle specialer
Arbejdsmarkedsuddannelse
Sikkerhed ved arbejde på forplads og ved flyside
45222
1
-
-
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Lufthavnslogistik, proces og samarbejde
47922
0,4
-
-
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil
47855
4
-
-
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil
47856
4
-
8
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Godstransport med lastbil
47854
5,8
-
-
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Godstransport med lastbil samt grundlæggende kvalifikations uddannelse
47857
5,8
-
9,8
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Grundlæggende kvalifikationsuddannelse – bus
40544
4,0
-
-
-
Kørekort
Kørekort, kategori B
 
1,6
-
1,6
-
Kørekort
Kørekort, kategori C
 
1,6
-
1,6
-
Kørekort
Kørekort, kategori D
 
1,6
-
1,6
-
Grundfag
Informationsteknologi, niveau E
 
1
-
1
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Logistik og samarbejde
45097
1
-
1
-
Godskrivning for uddannelsens speciale aircraft servicing
Arbejdsmarkedsuddannelse
Skubning af fly
47924
1
-
1
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Afgangstjek og afsendelse af fly fra standplads
47316
0,6
-
0,6
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Afisning af fly
45206
0,4
-
0,4
-
Godskrivning for uddannelsens speciale airport service
Arbejdsmarkedsuddannelse
Vedligeholdelse af veje og baner i lufthavnen
40550
0,6
-
0,6
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Lodstjeneste i lufthavn
46509
0,3
-
0,3
-
Godskrivning for uddannelsens speciale baggage loading
Arbejdsmarkedsuddannelse
Lasteansvarlig ved lastning og losning af fly ¬
45142
1,0
-
1,0
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Lastning og losning af enhedslaster i fly
45243
0,6
-
0,6
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Gods- og bagagehandling til og fra fly
45235
0,6
-
0,6
-
Godskrivning for uddannelsens speciale baggage sorting
Arbejdsmarkedsuddannelse
Gods- og bagagehandling til og fra fly
45235
0,6
-
0,6
-
Godskrivning for uddannelsens speciale brand og redning
Arbejdsmarkedsuddannelse
Flykendskab for transportarbejdere i lufthavne
47282
0,6
-
0,6
-
Anden kompetencegivende uddannelse
Grunduddannelse brand
 
2
-
2
-
Godskrivning for uddannelsens specialet
Arbejdsmarkedsuddannelse
Gods- og bagagehandling til og fra fly
45235
0,6
-
0,6
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Enhedslaster
45077
1
-
1
-
Godskrivning for uddannelsens speciale cleaning
Arbejdsmarkedsuddannelse
Flykendskab for transportarbejdere i lufthavne
47282
0,6
-
0,6
-
Godskrivning for uddannelsens speciale fuel
Arbejdsmarkedsuddannelse
Håndtering af olie- og kemikalieaffald
45110
0,6
-
0,6
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
47696
1,1
-
1,1
-
Godskrivning for uddannelsens speciale ground handling
Arbejdsmarkedsuddannelse
Lasteansvarlig ved lastning og losning af fly
45142
1,0
-
1,0
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Lastning og losning af enhedslaster i fly
45243
0,6
-
0,6
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Gods- og bagagehandling til og fra fly
45235
0,6
-
0,6
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Skubning af fly
47924
1
-
1
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Afgangstjek og afsendelse af fly fra standplads
47316
0,6
-
0,6
-