Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Transporterhvervets Uddannelser (TUR) fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Uddannelsen til kranfører har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Rationel og defensiv godskørsel med lastbil og lastbil med påhængskøretøj.

2) Håndtering og sikring af forskellige typer gods.

3) Eftersyn og vedligehold af kran og øvrigt transportmateriel.

4) Sikkert kranarbejde af varierende type, jf. gældende lovgivning.

5) Planlægning af transporter på baggrund af kendskab til vejgodstransportens regler.

6) Levering af service og kvalitet.

7) Transportdisponering.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, kranfører, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med speciale kørselsdisponent (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år og 6 måneder til 5 år, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, kranfører, 2 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 31 uger fordelt på mindst tre skoleperioder. Specialet kørselsdisponent, trin 2, varer yderligere fra 1 år og op til 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger fordelt på mindst tre skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, kranfører, 2 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 25,5 uger. Specialet kørselsdisponent, trin 2, varer yderligere fra 1 år og op til 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 7, opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Typiske arbejdsfunktioner inden for det brancheområde, som uddannelsen retter sig mod, herunder arbejdsforhold, arbejdsfunktioner, arbejdstid, køre-/hviletidsregler, vagtplaner, m.v.

2) Relevante arbejdsredskabers opbygning og funktion.

3) Begreber inden for relevante køretøjers opbygning og funktion.

4) Landsdele, trafikknudepunkter og transportinfrastrukturen samt de største byer i Danmark, herunder by- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS.

5) Sikkerhedsmæssigt korrekt håndtering, surring og stuvning af stykgods.

6) Sikkerhedsmæssigt korrekt anhugning af byrder.

7) Færdselsreglernes opbygning samt de fysiske love for bevægelse, herunder sikker trafikal adfærd, samspil og risici samt ansvarlighed i trafikken.

8) Egne muligheder for opnåelse af kørekort samt viden om den teoretiske del af køreprøven, herunder almene krav og helbredsmæssige forudsætninger som grundlag for indstilling til og senere mulighed for beståelse af køreprøven til relevante kørekortskategorier og certifikater.

9) Begreber inden for logistik, herunder forskellige styringsprincipper som for eksempel ”Supply Chain Management” og ”Lean”.

10) Logistik og logistikstyring i forhold til betydning og anvendelse inden for brancheområdet.

11) Principper for kundeservice, herunder kundekontakt i transportbranchen.

12) Vilkårene for uddannelsesaftaler, herunder overenskomsten for elever inden for transportområdet.

13) Arbejdsmarkedets parter, parternes rolle og kompetencefordeling, herunder arbejdsgivernes ledelsesret samt de faglige organisationers og A-kassers rolle i forhold til løn og arbejdsvilkår m.v.

14) Videre- og efteruddannelse inden for transportområdet, herunder arbejdsmarkedsuddannelserne, korte videregående uddannelser og videregående voksenuddannelse.

15) Arbejdspladsvurdering (APV) samt faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Almindelige arbejdsopgaver inden for brancheområdet.

2) Normalt forekommende arbejdsredskaber og hjælpeudstyr.

3) Kontrol af relevante køretøjer samt afrapportering af fejl og mangler.

4) Relevante transportveje, transportformer og transporttider for forskellige typer af transporter.

5) Anvendelse af by- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS.

6) Håndtering, surring og stuvning af forskellige relevante godsformer på en sikker og ansvarsbevidst måde, uden skade på godset.

7) Anhugning af relevante byrder på en sikker og ansvarsbevidst måde, uden at påføre godset skade.

8) Færdsel i trafikken under hensyn til færdselsreglernes opbygning og betydningen af hastighed, vejgreb og udsyn samt begreberne reaktionstid, bremselængde og standselænge.

9) Risikovurdering i forbindelse med køretøjer, trafikanter og veje og samtidig risikobedømmelse i forhold til forskellige tidspunkter på døgnet, årstider og vejrforhold.

10) Anvendelse af et eller flere af følgende køretøjer: Personbil, lastbil, traktor og gaffeltruck på lukkede områder, hvor færdselsloven ikke er gældende, herunder inddragelse af almene krav og helbredsmæssige forudsætninger i forhold til forskellige kørekorttyper og uddannelsesmuligheder.

11) Typiske arbejdsopgaver inden for jobområdet ud fra kendskab til grundlæggende logistikbegreber og styringsprincipper.

12) Optimering af arbejdsprocesser inden for jobområdet i samarbejde med andre.

13) Ageren i forhold til kunder, der kræver særlig opmærksomhed og særligt serviceniveau.

14) Serviceorienteret betjening, f.eks. i forbindelse med udlevering eller modtagelse af varer, telefonekspedition, reklamationer og andre serviceopgaver.

15) Service i forhold til interne eller eksterne aktuelle og potentielle kundegrupper.

16) Udførelse af jobfunktionen i henhold til gældende pligter og rettigheder på arbejdsmarkedet, herunder kontrol af time- og lønsedler.

17) Ydelse af bidrag til arbejdspladsvurdering (APV) samt vurdering af faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge,

2) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet,

3) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

4) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder,

5) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

6) samarbejde med andre om løsning af opgaver,

7) anvende innovative metoder i opgaveløsning,

8) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik eller følge en vejledning,

9) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation, såsom arbejdssedler, egenkontrol og lignende,

10) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

11) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater,

12) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge,

13) foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v.,

14) anvende faglige udtryk og begreber,

15) analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen,

16) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser og

17) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset situationen og modtageren.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau:

1) Naturfag på F-niveau.

2) Informationsteknologi på F-niveau.

3) Dansk på F-niveau.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Gaffeltruckførercertifikat kategori B, jf. Arbejdstilsynets regler.

2) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra de i stk. 2-4 nævnte krav, hvis de har relevant erhvervserfaring jf. bilag 1, skema 2, punkt 2.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene i hovedforløbet er:

1) Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv måde, og skal erhverve kørekort til kategori B, C samt C/E.

2) Eleven kan anvende transportdokumenter og selvstændigt vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af normalt forekommende godstyper i overensstemmelse med de fastlagte regler for vejgodstransport.

3) Eleven kan anvende lastbilmonteret kran samt mobilkran på en sikker og ansvarsbevidst måde, og bestå prøverne til ”Mobile kraner 8 til 30 tonsmeter med integreret kranbasis”, ”Mobile kraner over 30 tonsmeter” samt ”Mobile kraner over 30 tonsmeter med ballast”, jf. Arbejdstilsynets regler.

4) Eleven kan læse og anvende en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, dimensioner, længder, bredder, vægte og tyngdepunkter samt opsøge relevant viden i f.eks. maskindirektiver, reglementer, ingeniørbeskrivelser m.v.

5) Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

6) Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen branche.

7) Eleven kan selvstændigt anvende relevant it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

8) Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

9) Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; national og international transport, kørsel med modulvogntog, kundeservice og konflikthåndtering, snerydning og glatførebekæmpelse, færdselsregulering i forbindelse med særtransport, blokvognskørsel, ADR, renovation og genbrug samt temperaturfølsomt gods.

10) Eleven kan anvende systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel på baggrund af sit kendskab til logistik.

11) Eleven kan forestå daglig drift og disponering og formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

12) Eleven kan kommunikere effektivt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

13) Eleven kan inddrage relevant arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i sin daglige disponering.

14) Eleven kan fremme kompetence- og medarbejderudvikling.

15) Eleven kan foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer.

16) Eleven kan kommunikere, forhandle og træffe aftaler ud fra kendskab til kundeservice, forhandlingsteknik og personlig fremtræden.

17) Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse.

18) Eleven behersker dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik, blandt andet med henblik på videreuddannelse.

19) Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet med virksomhedens transportydelser i overensstemmelse med fastlagte regler for vejgodstransport.

20) Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-9, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 10-20, jf. stk. 1, gælder for specialet kørselsdisponent (trin 2).

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, kranfører, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Trinprøven aflægges af alle elever, uanset om eleverne fortsætter til næste trin.

Stk. 2. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 2, kørselsdisponent, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 3. Eleven skal inden aflæggelse af prøve efter stk. 1-2 være i besiddelse af de i § 4, stk. 1, nr. 1 og 3 nævnte kørekort og certifikater, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 4. Eleven kan, når det er begrundet i særlige forhold, efter det faglige udvalgs afgørelse blive fritaget for kravet om kørekort og certifikater efter stk. 3.

Stk. 5. De afsluttende prøver i specialerne tilrettelægges således:

1) Den afsluttende prøve i trin 1, specialet kranfører, består af en praktisk opgave og en skriftlig prøve. Den praktiske opgave tildeles ved lodtrækning og løses af eleven inden for en varighed af 3 timer. Den skriftlige prøve har en varighed af 45 minutter. Bedømmelsesgrundlaget er elevens præstation ved løsningen af den praktiske opgave samt elevens besvarelse af den skriftlige prøve. Ved bedømmelsen afgiver eksaminator og censorer en samlet karakter, der fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige prøve og den praktiske opgave. Den praktiske opgave tæller dobbelt. Karakteren for hver af prøverne skal være mindst 02.

2) Den afsluttende prøve i trin 2, speciale kørselsdisponent, består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et projekt udarbejdet af eleven. Projektet skal være godkendt af skolen forud for prøven. Den mundtlig prøve fordeles ved lodtrækning og varer 30 minutter. Eksaminationsgrundlaget er det udtrukne prøvespørgsmål samt elevens projekt. Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation ved prøven. Ved bedømmelsen afgiver eksaminator og censorer en samlet karakter på baggrund af elevens mundtlige præstation.

Stk. 6. Opgaverne efter stk. 5 stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 7. For at der kan udstedes skolebevis, skal undervisningen i alle fag være gennemført og eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af sine karakterer i alle fag i hovedforløbet. Desuden skal den afsluttende prøve på det pågældende trin være bestået.

Stk. 8. Ved uddannelsens afslutning, herunder ved afslutning af trin 1, udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 9. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 363 af 7. april 2017 om erhvervsuddannelsen til kranfører ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 1. maj 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Sandra T, Hansen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For uddannelsens trin 1, kranfører
Eleven har arbejdet som kranfører inden for vejgodstransport i mindst to år inden for de seneste fem år i en handels-, produktions- eller servicevirksomhed med følgende jobfunktioner:
1. Lastfordeling og lastsikring:
Håndteret forskellige godstyper, udført lastfordeling og stuvning af gods på grundlag af dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling), foretaget lastsikring af forskellige godstyper med anvendelse af de nødvendige surringsmetoder afhængigt af godsets dimensioner og placering på lad.
2. Chaufførarbejde:
Transporteret forskellige godstyper med lastbil over 3.500 kg, jf. Trafikstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, udfyldt og kontrolleret transportordrer, fragtbreve, kørselsrapporter og andre normalt forekommende transportdokumenter samt anvendt scanner og andet brancherelevant it-udstyr, foretaget udfyldelse og kontrol af ugesedler og lønspecifikationer.
Foretaget tur- og læsseplanlægning samt gennemført ruteplanlægning på grundlag af gældende køre-/hviletidsbestemmelser.
Udført daglig vedligeholdelse af lastbiler, herunder foretaget spejlindstilling og dagligt eftersyn af køretøjet.
3. Kranfører med lastbilmonteret kran:
Udført kørsel med lastbil med påmonteret kran samt udført kranarbejde efter gældende bestemmelser med lastbilmonteret kran over 30 tonsmeter.
4. Service m.m.
Foretaget korrekt og hensigtsmæssig kundeservice i sit daglige arbejde i virksomheden ud fra kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner samt bidraget til arbejdspladsvurdering (APV) og herunder vurderet relevante arbejdsmiljømæssige forhold.
5. Chaufførarbejde som erhvervschauffør:
Udført kørselsopgaver som erhvervschauffør efter gældende bestemmelser med lastbil over 7.500 kg samt med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
6. Af- og pålæsning af stykgods:
Sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse og betjening af de almindeligst forekommende lad- og læssesystemer monteret på lastbiler, sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse af almindeligt forekommende hydraulisk hjælpeudstyr ved håndtering af gods under af- og pålæsning, herunder løftevogn, GT og lastbilmonteret kran over 30 tonsmeter.
7. Kranfører med mobilkran:
Udført kørsel samt kranarbejde efter gældende bestemmelser med mobilkran med ballast.
8. Kranarbejde:
Udført kranarbejde efter gældende bestemmelser og herunder jævnligt anvendt bygnings- og/eller konstruktionstegning samt begreberne målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, dimensioner, længder, bredder, vægte og tyngdepunkter, og kan anvende kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniørbeskrivelser m.v. samt omfattende brug af relevant it-teknologi til kommunikation og dokumentation.
For uddannelsens trin 2, kørselsdisponent
Arbejdet med kørselsopgaver, hvortil der kræves CUB i mindst to år inden for de seneste fem år samt arbejdet med disponeringsopgaver i mindst 1 år inden for de seneste 5 år i en handels-, produktions- eller servicevirksomhed med følgende jobfunktioner:
Nr. 1 - 8, jf. ovenfor, samt følgende disponeringsopgaver:
9. Kvalitetsstyring og procesoptimering:
Anvendt kvalitetsstyringssystemer og aktivt deltaget i certificeringsprocesser; optimering og udvikling af rutiner, processer og arbejdsgange; styring af produkter, informationer og materiel.
10. Kundeservice og forhandlingsteknik:
Forhandlet med kunder, leverandører og medarbejdere, effektiv og korrekt kundeservice.
11. Daglig ledelse og drift:
Bistået ledelse i daglig drift og ledelse, kommunikation med kunder og medarbejdere, koordineret arbejdsopgaver, deltaget i medarbejderudvikling, arbejdsmiljøledelse med tilhørende registreringssystemer.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(år)
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik måneder)
For uddannelses trin 1, kranfører
1. Lastfordeling og lastsikring:
Håndteret forskellige godstyper, udført lastfordeling og stuvning af gods på grundlag af dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling), foretaget lastsikring af forskellige godstyper med anvendelse af de nødvendige surringsmetoder afhængigt af godsets dimensioner og placering på lad.
1½ -2
-
0,5
2. Chaufførarbejde:
Transporteret forskellige godstyper med lastbil over 3.500 kg, jf. trafikstyrelsens regler omkring grundlæggende kvalifikationsuddannelse, udfyldt og kontrolleret transportordrer, fragtbreve, kørselsrapporter og andre normalt forekommende transportdokumenter samt anvendt scanner og andet brancherelevant IT-udstyr, foretaget udfyldelse og kontrol af ugesedler og lønspecifikationer.
Foretaget tur- og læsseplanlægning samt gennemføre ruteplanlægning på grundlag af gældende køre/hviletidsbestemmelser.
Udført daglig vedligeholdelse af lastbiler, herunder foretaget spejlindstilling og dagligt eftersyn af køretøjet.
1 -2
-
0,5
3. Kranfører med lastbilmonteret kran:
Udført kørsel med lastbil med påmonteret kran samt udført kranarbejde efter gældende bestemmelser med lastbilmonteret kran over 30 tonsmeter med integreret kranbasis.
1 ½ - 2
-
1
4. Service m.m.
Foretaget korrekt og hensigtsmæssig kundeservice i sit daglige arbejde i virksomheden ud fra kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner samt bidraget til arbejdspladsvurdering (APV) og herunder vurderet relevante arbejdsmiljømæssige forhold.
1½ -2
-
0,5
5. Chaufførarbejde som erhvervschauffør:
Udført kørselsopgaver som erhvervschauffør efter gældende bestemmelser med lastbil over 7.500 kg samt med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, udført transport af farligt gods med værende udstyr og efter gældende bestemmelser
1½ -2
-
0,5
6. Af- og pålæsning af stykgods:
Sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse og betjening af de almindeligst forekommende lad- og læssesystemer monteret på lastbiler, sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse af almindeligt forekommende hydraulisk hjælpeudstyr ved håndtering af gods under af- og pålæsning, herunder løftevogn, GT og lastbilmonteret kran.
1½ -2
-
0,5
7. Kranfører med mobilkran:
Udført kørsel samt kranarbejde efter gældende bestemmelser med mobilkran med ballast.
1½ -2
-
1
8. Kranarbejde:
Udført kranarbejde efter gældende bestemmelser og herunder jævnligt anvendt bygnings- og/eller konstruktionstegning samt begreberne målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, dimensioner, længder, breder, vægte og tyngdepunkter, og kan anvende kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniør beskrivelser m.v. og omfattende brug af relevant IT teknologi til kommunikation og dokumentation.
1½ -2
-
0,5
For uddannelsens trin 2, kørselsdisponent
9. Kvalitetsstyring og procesoptimering:
Anvendt kvalitetsstyringssystemer og aktivt deltaget i certificeringsprocesser; optimering og udvikling af rutiner, processer og arbejdsgange; styring af produkter, informationer og materiel.
1½ -2
-
1
10. Kundeservice og forhandlingsteknik:
Forhandlet med kunder, leverandører og medarbejdere; effektiv og korrekt kundeservice.
1½ -2
-
1
11. Daglig ledelse og drift:
Bistået ledelse i daglig drift og ledelse, kommunikation med kunder og medarbejdere, koordinering af arbejdsopgaver, deltaget i medarbejderudvikling; arbejdsmiljøledelse med tilhørende registreringssystemer.
1½ -2
-
1

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik)
Afkortning af eud (skoleuger)
Afkortning af eud
(praktik måneder)
Erhvervsuddannelse
Vejgodstransport trin 1, specialerne: godschauffør, renovationschauffør, tankbilchauffør og flyttechauffør
 
Trin 1, Speciale kranfører, afkortning 7,5
6
måneder
10 uger
6 måneder
Godskrivning for uddannelsens trin 1, kranfører
Grundfag
Engelsk / tysk niveau F
23008/
23041
1 uge
-
1 uger
-
Arbejdsmarkedsuddannelser
International godstransport ¬
43959
1 uge
-
1 uger
-
Arbejdsmarkedsuddannelser
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil
47855
4 uger
-
4 uger
-
Arbejdsmarkedsuddannelser
Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil
47856
4 uger
-
8 uger
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Godstransport med lastbil
47854
5,8 uger
-
-
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Godstransport med lastbil samt grundlæggende kvalifikations uddannelse
47857
5,8 uger
-
9,8 uger
-
Arbejdsmarkedsuddannelser
Mobile kraner over 8 tonsmeter og op til 30 tonsmeter med integreret kranbasis
48644
2 uger
-
2 uger
-
Arbejdsmarkedsuddannelser
Mobile kraner over 30 tonsmeter med integreret kranbasis
48646
2 uger
-
2 uger
-
Arbejdsmarkedsuddannelser
Mobilkran, certifikat B
42878
4 uger
-
4 uger
 
Arbejdsmarkedsuddannelser
Mobile kraner over 30 tonsmeter med ballast
48647
3 uger
-
3 uger
 
Kørekort
Kørekort, kategori B
 
1,5 uge
-
1,5 uge
-
Kørekort
Kørekort, kategori C
 
1,8 uge
-
1,8 uge
-
Kørekort
Kørekort, kategori C/E
 
1,8 uge
-
1,8 uge
-
Godskrivning for uddannelsens trin 2, kranfører
Arbejdsmarkedsuddannelser
Kørsel med sættevogn
31980
1 uge
-
1 uge
-