Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kursus i færdselsregulering som trafikofficial
Bilag 2 Kursus i kørende færdselsregulering som race marshal
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen

I medfør af § 68, stk. 1, § 89, stk. 2, 1. pkt., og § 118, stk. 9, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret ved lov nr. 1557 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Anvendelse af trafikofficials og race marshals

§ 1. Ved større sports- og kulturarrangementer kan arrangøren, når dette er nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden eller en hensigtsmæssig trafikafvikling, anvende

1) trafikofficials til stående færdselsregulering og

2) race marshals til kørende færdselsregulering fra en motorcykel.

Stk. 2. Regulering af færdslen efter stk. 1 kræver forudgående tilladelse fra den stedlige politikreds.

§ 2. Den, der anvender trafikofficials eller race marshals, jf. § 1, skal sikre, at disse har gennemført et kursus i færdselsregulering, jf. § 12, og har fået fornøden instruktion om opgaven med færdselsregulering i forbindelse med det pågældende arrangement.

Visse myndighedspersoners regulering af færdslen

§ 3. Poster og patruljer fra forsvaret, herunder hjemmeværnet, og redningsberedskabet kan regulere færdslen i det omfang, det er påkrævet af hensyn til den uhindrede fremførelse af kørende eller marcherende kolonner fra forsvaret eller redningsberedskabet eller disses enkelte køretøjer, som under øvelse ikke kan tilpasses den almindelige færdsel, jf. dog § 17.

Stk. 2. Ved feltøvelser og lignende i forvejen tilrettelagte arrangementer, der kræver særlige færdselsmæssige foranstaltninger, finder regulering af færdslen sted på grundlag af forudgående tilladelse fra den stedlige politikreds.

Stk. 3. Det i stk. 1 angivne personel kan endvidere efter forudgående tilladelse fra det stedlige politi regulere færdslen i forbindelse med afvikling af større civile arrangementer mv., jf. § 17.

§ 4. Medarbejdere fra skatteforvaltningen kan i forbindelse med gennemførelse af toldkontrol foretage den fornødne regulering af færdslen, jf. dog § 17.

Krav til trafikofficials og race marshals

§ 5. Personer, der udfører færdselsregulering som trafikofficial eller race marshal efter denne bekendtgørelse, skal

1) have gennemført et kursus i færdselsregulering hos en godkendt kursusudbyder, jf. § 12,

2) have haft førerret til kategori B (almindelig bil) de seneste tre år,

3) have gennemført et kursus i førstehjælp inden for de seneste fem år og

4) kunne gøre sig forståelig på dansk.

Stk. 2. En race marshal skal herudover have førerret til kategori A (stor motorcykel).

Færdselsreguleringens udførelse

§ 6. En trafikofficial eller en race marshal skal under færdselsregulering efter § 1 medbringe sit gyldige kørekort, jf. § 5, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, og kursusbevis, jf. § 13, stk. 1. Dokumentationen skal på forlangende forevises politiet.

§ 7. Myndighedspersoner, som regulerer færdslen efter §§ 3-4, skal under færdselsreguleringen medbringe dokumentation for, at de har tilstrækkelig viden og kompetencer til at regulere færdslen, jf. § 17. Dokumentationen skal på forlangende forevises politiet.

§ 8. Færdselsregulering efter denne bekendtgørelse skal finde sted ved tydelig tegngivning i overensstemmelse med de bestemmelser, som gælder for politiets tegngivning ved færdselsregulering.

§ 9. Er uniformeret politi til stede, skal regulering af færdslen ske efter de instruktioner, som politiet giver på stedet.

§ 10. En motorcykel, som anvendes til færdselsregulering efter denne bekendtgørelse, skal påmonteres afmærkningslygter, som opfylder punkt 6.04.005 i bilag 1 til bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

§ 11. Personer, der regulerer færdslen efter denne bekendtgørelse, skal være iført en gul vest, jakke eller heldragt med tydelige reflekser.

Stk. 2. Påklædning efter stk. 1, som anvendes af trafikofficials eller race marshals, skal være tydeligt angivet med påskriften »Færdselsregulering«.

Kursus i færdselsregulering

§ 12. Kurser i færdselsregulering som trafikofficial skal opfylde kravene i bilag 1 til denne bekendtgørelse og godkendes af Færdselsstyrelsen efter høring af Rigspolitiet.

Stk. 2. Kurser i færdselsregulering som race marshal skal opfylde kravene i bilag 2 til denne bekendtgørelse og godkendes af Færdselsstyrelsen efter høring af Rigspolitiet.

Stk. 3. Ved ansøgning om godkendelse som kursusudbyder i færdselsregulering efter stk. 1-2 skal ansøgeren dokumentere, at de undervisere, som forestår kurset, har en særlig viden om færdselsregulering.

Stk. 4. Færdselsstyrelsen kan fastsætte nærmere vilkår til godkendelse efter stk. 1-2, herunder anvendelse af et bestemt undervisningsmateriale.

§ 13. Kursusudbyder udsteder et kursusbevis til personer, som har gennemført et kursus i færdselsregulering som trafikofficial eller race marshal.

Stk. 2. Kursusudbyder attesterer ved udstedelse af kursusbevis efter stk. 1, at kursusdeltageren har opnået tilstrækkelig viden og kompetencer til at regulere færdslen.

§ 14. På kurser i færdselsregulering, der er godkendt efter § 12, kan undervisere udføre færdselsregulering som led i undervisning og instruktion, jf. dog § 16.

§ 15. Personer, der deltager i et kursus i færdselsregulering efter denne bekendtgørelse, kan som et led i praktiske øvelser regulere færdslen, jf. dog stk. 2 og § 16.

Stk. 2. Kursusudbyderen skal sikre, at regulering af færdslen efter stk. 1 gennemføres under instruktion af en underviser, som er tilknyttet kursusstedet eller politiet.

§ 16. Regulering af færdslen efter §§ 14-15 kan alene gennemføres efter forudgående tilladelse fra den stedlige politikreds.

Stk. 2. Underviseren skal i forbindelse med færdselsregulering efter §§ 14-15 sikre, at færdselsreguleringen ikke er til fare eller unødig ulempe for andre trafikanter.

§ 17. Myndigheder, som regulerer færdslen efter denne bekendtgørelse, skal sikre, at de medarbejdere, som gennemfører færdselsregulering efter §§ 3-4, har tilstrækkelig viden og kompetencer hertil.

Straf, ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 18. Med bøde straffes den, som overtræder § 1, stk. 2, § 2, §§ 5-6, §§ 8-11, og § 16.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 118, stk. 11, i færdselsloven.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. april 2018.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 732 af 11. juli 2005 om forsvarets, redningsberedskabets og Danmarks Idræts-Forbunds regulering af færdslen.

2) Bekendtgørelse nr. 582 af 8. juni 2011 om told- og skatteforvaltningens regulering af færdslen i forbindelse med toldkontrol.

Stk. 3. Trafikofficials, som har gennemført en uddannelse i færdselsregulering efter bekendtgørelse nr. 732 af 11. juli 2005 om forsvarets, redningsberedskabets og Danmarks Idræts-Forbunds regulering af færdslen, kan fortsat regulere færdslen efter nærværende bekendtgørelse.

Stk. 4. Medarbejdere fra skatteforvaltningen, som har gennemført en særlig uddannelse i færdselsregulering efter bekendtgørelse nr. 582 af 8. juni 2011 om told- og skatteforvaltningens regulering af færdslen i forbindelse med toldkontrol, kan fortsat regulere færdslen efter nærværende bekendtgørelse.

Stk. 5. Uddannelser i færdselsregulering, som udbydes til medlemmer af foreninger, der er godkendt af Danmarks Idrætsforbund og medlemmer af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, kan frem til den 31. december 2018 udbydes efter de hidtil gældende regler.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 23. april 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted


Bilag 1

Kursus i færdselsregulering som trafikofficial

I. Kursets indhold

1) Kurset skal omfatte teoretisk og praktisk undervisning i færdselsregulering, så deltagerne bliver i stand til at regulere færdslen i forbindelse med sports- og kulturarrangementer på færdselslovens område.

2) Kurset skal som minimum give deltagerne kendskab til følgende emner:

• Relevant lovgivning

• Adfærd, roller og ansvarsfordeling

• Udstyr, påklædning og dokumentation

• Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis

• Personlig sikkerhed, samt håndtering af uheld og ulykker

• Forebyggelse og håndtering af konflikter

II. Kursets varighed

1) Kurset skal minimum udgøre 16 lektioner af mindst 45 minutters varighed.

2) Kurset skal afsluttes inden for 3 måneder fra første kursusdag.


Bilag 2

Kursus i kørende færdselsregulering som race marshal

I. Kursets indhold

1) Kurset skal omfatte teoretisk og praktisk undervisning i kørende færdselsregulering med motorcykel, så deltagerne bliver i stand til at regulere færdslen i forbindelse med sports- og kulturarrangementer på færdselslovens område.

2) Kurset skal som minimum give deltagerne kendskab til følgende emner:

• Relevant lovgivning

• Adfærd, roller og ansvarsfordeling

• Udstyr, påklædning og dokumentation

• Kørende færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis

• Personlig sikkerhed, samt håndtering af uheld og ulykker

• Forebyggelse og håndtering af konflikter

II. Kursets varighed

1) Kurset skal minimum udgøre 16 lektioner af mindst 45 minutters varighed.

2) Kurset skal afsluttes inden for 3 måneder fra første kursusdag.

III.

I forbindelse med deltagelse i kursus i kørende færdselsregulering som race marshal, skal deltageren overfor kursusudbyder dokumentere, at vedkommende har gennemført et kursus i færdselsregulering som trafikofficial, medmindre de to kurser gennemføres samtidigt.