Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

§ 1

I bekendtgørelse nr. 815 af 21. juni 2017 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1100 af 27. september 2017 og bekendtgørelse nr. 1663 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 55 indsættes før overskriften til kapitel 5:

»Kursus i lastsikring og overlæs og kurser i køre- og hviletidsregler og brug af takografen

§ 55 a. Kursus i lastsikring og overlæs og kurser i køre- og hviletidsregler og brug af takografen udbydes af uddannelsescentre, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, og som udbyder EU-kvalifikationskurserne, jf. bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Stk. 2. Kurserne gennemføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Stk. 3. Uddannelsescentret udsteder et uddannelsesbevis, når et kursus efter stk. 1, er gennemført.

Stk. 4. Ved indlevering af ansøgning om generhvervelse af førerretten til lille lastbil (kategori C1), lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E), stor lastbil (kategori C), stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E), lille bus (kategori D1), lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E), stor bus (kategori D), stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) og almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) må kursusbeviset højst være ét år gammelt.

Stk. 5. Kursus i lastsikring og overlæs og kurserne i køre- og hviletidsregler og brug af takografen efter § 103 a, skal gennemføres senest seks måneder efter, at afgørelsen om betinget frakendelse af førerretten er endelig. Politiet kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra tidsfristen.

Stk. 6. For deltagelse i kurser betaler kursisten det af uddannelsescentret fastsatte beløb.«

2. I § 67, stk. 1, nr. 1, ændres »og § 112, stk. 1« til: »§ 112, stk. 1, og § 112 a, stk. 2«.

3. I § 85, stk. 7, 1. pkt., ændres »§ 120, stk. 3« til: »§ 120, stk. 2«.

4. I § 89, stk. 1, ændres »eller § 66 a, stk. 4, 1. pkt.« til: »§ 66 a, stk. 4, 1. pkt. eller § 129 b, stk. 5«.

5. Efter § 103 indsættes før overskriften til kapitel 11:

»§ 103 a. Kontrollerende køreprøve skal ikke aflægges, såfremt førerretten til lille lastbil (kategori C1), lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E), stor lastbil (kategori C), stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E), lille bus (kategori D1), lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E), stor bus (kategori D), stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) og almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) er frakendt betinget som følge af overtrædelse af reglerne om største tilladte totalvægt, reglerne om køre- og hviletid og reglerne vedrørende takografen. Er førerretten frakendt betinget i medfør af færdselslovens § 129 a, stk. 1, nr. 1, kan førerretten kun generhverves, hvis føreren har gennemført kursus i lastsikring og overlæs. Er førerretten frakendt betinget i medfør af færdselslovens § 129 a, stk. 1, nr. 2 eller 3, kan førerretten kun generhverves, hvis føreren har gennemført kurser i køre- og hviletidsregler og brug af takografen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte kurser skal være aflagt inden for fristen for aflæggelse af kurser, jf. § 55 a, stk. 5. Aflægges kursus ikke inden for fristen, kan politiet straks inddrage førerretten. Herefter finder § 110, stk. 4, anvendelse.

Stk. 3. Kursus i lastsikring og overlæs og kurser i køre- og hviletidsregler og brug af takografen skal ikke gennemføres, hvis føreren har gennemført kursus efter det forhold, der gav anledning til frakendelsen.«

6. I § 106 indsættes efter stk. 2, som nyt stykke:

»Stk. 3. Er førerretten til lille lastbil (kategori C1), lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E), stor lastbil (kategori C), stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E), lille bus (kategori D1), lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E), stor bus (kategori D), stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) og almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) frakendt ubetinget som følge af overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid og største tilladte totalvægt, jf. færdselslovens § 129 b, skal ansøgningen vedlægges dokumentation for gennemført kursus i lastsikring og overlæs og kursus i køre- og hviletidsregler og brug af takografen.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

7. I § 110 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Er førerretten til lille lastbil (kategori C1), lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E), stor lastbil (kategori C), stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E), lille bus (kategori D1), lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E), stor bus (kategori D), stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) og almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) inddraget af politiet, fordi kursus i lastsikring og overlæs og kurser i køre- og hviletidsregler og brug af takografen ikke er gennemført, kan generhvervelse først ske, når de påkrævede kurser i medfør af § 103 a, stk. 1, 2. og 3. pkt., er gennemført.«

8. I § 111, stk. 1, ændres »og § 112, stk. 1« til: », § 112, stk. 1, og § 112 a, stk. 2«.

9. Efter § 112 indsættes før overskriften før § 113:

»§ 112 a. Er førerretten til lille lastbil (kategori C1), lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E), stor lastbil (kategori C), stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E), lille bus (kategori D1), lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E), stor bus (kategori D), stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) og almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) frakendt ubetinget i mindre end tre år i medfør af færdselslovens § 129 b, stk. 1, skal føreren ikke aflægge en kontrollerende køreprøve for at generhverve førerretten efter frakendelsestidens udløb. Er førerretten frakendt i medfør af færdselslovens § 129 b, stk. 1, nr. 2-4, jf. § 129 a, stk. 1, nr. 1, kan retten kun generhverves, hvis føreren har gennemført kursus i lastsikring og overlæs efter det forhold, der gav anledning til frakendelsen. Er førerretten frakendt i medfør af færdselslovens § 129 b, stk. 1, nr. 1, eller 2-4, jf. § 129 a, stk. 1, nr. 2 og 3, kan retten kun generhverves, hvis føreren har gennemført kursus i køre- og hviletidsregler og brug af takografen efter det forhold, der gav anledning til frakendelsen.

Stk. 2. Er førerretten til lille lastbil (kategori C1), lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E), stor lastbil (kategori C), stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E), lille bus (kategori D1), lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E), stor bus (kategori D), stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) og almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) frakendt ubetinget i tre år eller mere i medfør af færdselslovens § 129 b kan retten kun generhverves, hvis føreren består en kontrollerende køreprøve og har gennemført kursus i lastsikring og overlæs og kurser i køre- og hviletidsregler og brug af takografen.

Stk. 3. Kursus i lastsikring og overlæs og kurser i køre- og hviletidsregler og brug af takografen skal være gennemført inden for det sidste år før frakendelsestidens udløb og inden for det sidste år før ansøgningen om generhvervelse af førerretten.

Stk. 4. Beståelse af kontrollerende køreprøve fritager ikke for gennemførelse af kurserne omfattet af § 112 a, stk. 1, 2. og 3. pkt.«

10. I § 120, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.

11. § 120, stk. 2 ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

12. I § 126, stk. 1, ændres »§ 120, stk. 3« til: »§ 120, stk. 2«.

13. I § 130, stk. 4, ændres »eller § 66 a, stk. 4, 1. pkt.« til: »§ 66 a, stk. 4, 1. pkt. eller § 129 b, stk. 5«.

14. I § 137, stk. 3, indsættes efter »§ 63, stk. 7,«: »eller § 129 b, stk. 5,«.

15. I § 137, stk. 4, indsættes efter »jf. færdselslovens«: »§ 60 a, stk. 11, og«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 1, nr. 1-2, 4-9 og 13-15, finder anvendelse fra den 1. juni 2018.

Stk. 3. Ansøgninger om ombytning af kørekort udstedt i et andet EU- eller EØS-land med en længere gyldighedstid end fastsat i § 80 eller § 81, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 815 af 21. juni 2017 om kørekort, som er indgivet senest den 30. april 2018, men ikke færdigbehandlet, behandles efter de hidtil gældende regler.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 25. april 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted