Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0138
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Generelle bestemmelser
Kapitel 2 Gennemførelse af følsomhedsanalyser
Kapitel 3 Indberetning
Kapitel 4 Afsluttende bestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om følsomhedsanalyser for gruppe 1-forsikringsselskaber1)

I medfør af § 126 g, stk. 2, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Generelle bestemmelser

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for gruppe 1-forsikringsselskaber.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Følsomhedsanalyser: Analyser af hvordan ændringer i væsentlige risikokategorier påvirker det af gruppe 1-forsikringsselskabets opgjorte kapitalgrundlag, solvenskapitalkrav og minimumskapitalkrav, jf. § 126 g, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

2) Solvensdækning: Forholdet mellem gruppe 1-forsikringsselskabets kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet og solvenskapitalkravet.

3) Minimumsdækning: Forholdet mellem gruppe 1-forsikringsselskabets kapitalgrundlag til dækning af minimumskapitalkravet og minimumskapitalkravet.

Kapitel 2

Gennemførelse af følsomhedsanalyser

Beregningsmetoder

§ 3. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal gennemføre følsomhedsanalyserne for hver enkelt risikokategori i § 5 i overensstemmelse med gennemlysningsprincippet i artikel 84 i Kommissions delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

Stk. 2. Gruppe 1-forsikringsselskabet kan ved gennemførelse af en følsomhedsanalyse vælge om selskabets solvens- og minimumskapitalkrav efter stress findes ved brug af en fuld genberegning eller ved brug af en approksimationsmetode. Hvis selskabet ikke anvender en fuld genberegning, skal selskabet sikre sig, at den anvendte approksimationsmetode er en tilstrækkelig god approksimation til en fuld genberegning.

Stk. 3. Gruppe 1-forsikringsselskabet skal tage hensyn til effekter på kapitalgrundlaget, diversifikationseffekter og eventuelle kontributionsgrupper, uanset hvilken metode i stk. 2 der anvendes. Selskabet skal desuden sikre, at effekten fra risikobegrænsende foranstaltninger og øvrige derivater indgår korrekt i følsomhedsanalyserne.

Stk. 4. Gruppe 1-forsikringsselskabet skal basere de anvendte scenarier på selskabets balance opgjort den sidste dag i det kvartal følsomhedsanalysen udføres for.

§ 4. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal basere:

1) Følsomhedsanalyserne for risikokategorierne i § 5, stk. 1, nr. 1-5 og nr. 9, på omvendte stress tests (reverse stress tests). Stresset i de omfattede risikokategorier forstås som et realiseret tab, resulterende i en ændret balance for selskabet.

2) Følsomhedsanalyserne for risikokategorierne i § 5, stk. 1, nr. 6-8, på alternative scenarier i solvensberegningen.

Risikokategorier

§ 5. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal gennemføre følsomhedsanalyser for hver af følgende risikokategorier:

1) Renterisici, jf. artikel 165-167 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

2) Aktierisici, jf. artikel 168-173 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

3) Ejendomsrisici, jf. artikel 174 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

4) Kreditspændsrisici, jf. artikel 175-180 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), fordelt på følgende underkategorier:

a) Danske statsobligationer, danske indeksobligationer og danske realkreditobligationer.

b) Øvrige statsobligationer og øvrige aktiver som hører ind under artikel 180, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

c) Øvrige obligationer, herunder securitiseringspositioner og kreditderivater.

5) Valutaspændsrisici, jf. artikel 188 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

6) Modpartsrisici, jf. artikel 189-202 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

7) Levetidsrisici, jf. artikel 138 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

8) Livsforsikringsoptionsrisici, jf. artikel 142 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

9) Skadesforsikringskatastroferisici, jf. artikel 119-135 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

Stk. 2. Et gruppe 1-forsikringsselskab, der anvender en intern model godkendt af Finanstilsynet i henhold til § 126 c, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, skal behandle aktiver, som ikke er omfattet af en eller flere af risikokategorierne i stk. 1, som aktier under risikokategorien aktierisici, jf. stk. 1, nr. 2.

Stress

§ 6. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal ved gennemførelse af følsomhedsanalyserne anvende følgende stress:

1) For renterisici, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, angives stresset som parallelforskydningen i de relevante risikofrie rentekurver målt i basispunkter op eller ned. Stresset angives som et positivt antal basispunkter i et rentestigningsscenarie og som et negativt antal basispunkter i et rentefaldsscenarie. Beregningen skal inkludere effekterne fra passiver og rentefølsomme aktiver.

2) For aktierisici, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, angives stresset som det procentvise fald i markedsværdien af aktiver i risikokategorien samt aktiver, der ikke henhører under rente-, ejendoms-, aktie- eller kreditspændsrisici, jf. § 3, stk. 2. Beregningen skal inkludere effekten fra den symmetriske justering af aktiekapitalkravet, jf. artikel 172 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

3) For ejendomsrisici, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, angives stresset som det procentvise fald i markedsværdien af aktiver i risikokategorien.

4) For kreditspændsrisici, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, angives stresset for hver af underkategorierne som det procentvise fald i markedsværdien af aktiverne.

5) For valutaspændsrisici, jf. § 5, stk. 1, nr. 5, angives stresset som det umiddelbare procentvise fald eller stigning i værdien af hver udenlandsk valuta i forhold til den lokale valuta. De udenlandske valutaer nævnt i artikel 188, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) inklusive euro skal ikke indgå i beregningen. Stresset angives som en positiv procentsats.

6) For modpartsrisici, jf. § 5, stk. 1, nr. 6, angives stresset som bortfaldet af den modpart, hvis samlede arrangement har den største risikoreducerende effekt for selskabet, samt nedgradering af selskabets øvrige modparters kreditkvalitet med to trin.

7) For levetidsrisici, jf. § 5, stk. 1, nr. 7, angives stresset som det permanente absolutte procentvise fald i dødelighedsintensiteterne.

8) For livsforsikringsoptionsrisici, jf. § 5, stk. 1, nr. 8, angives stresset som den relative procentvise stigning eller det relative procentvise fald i samtlige optionssandsynligheder. En stigning angives som et positivt tal i procent, mens et fald angives som et negativt tal i procent. Optionssandsynlighederne efter stress kan minimum blive 0 pct. og må ikke overstige 100 pct.

9) For skadesforsikringskatastroferisici, jf. § 5, stk. 1, nr. 9, angives stresset på følgende måder:

a) For selskaber, der anvender standardformlen, som antallet af storme på størrelse med det specificerede stormtab, jf. artikel 121, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), og for egen regning.

b) For selskaber, der anvender en godkendt intern model, som et stress på skadesforsikringskatastroferisikoen.

Stk. 2. Det maksimale absolutte stress for renterisici, jf. stk. 1, nr. 1, er 200 basispunkter.

Stk. 3. Det maksimale stress for aktie-, ejendoms-, kreditspænds-, valutaspænds- og levetidsrisici, jf. stk. 1, nr. 2-5 og 7, er 100 pct.

Stk. 4. For livsforsikringsoptionsrisici, jf. stk. 1, nr. 8, skal optionssandsynlighederne efter stress være mellem 0 og 100 pct.

§ 7. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal for rente-, aktie-, ejendoms-, kreditspænds-, valutaspænds-, levetids-, livsforsikringsoptions- og skadesforsikringskatastroferisici, jf. § 5, stk. 1, nr. 1-5 og 7-9, foretage et stress, der medfører at selskabets solvens- og minimumsdækning falder til henholdsvis 125 pct. og 100 pct.

Stk. 2. Medfører manglende følsomhed over for en af risikokategorierne for rente-, aktie-, ejendoms-, kreditspænds-, valutaspænds- eller levetidsrisiko, jf. § 5, stk. 1, nr. 1-5 og 7, at gruppe 1-forsikringsselskabet ikke kan sænke selskabets solvens- eller minimumsdækning til henholdsvis 125 pct. eller 100 pct. skal selskabet angive solvens- og minimumsdækningen for selskabet ved det maksimale stress, jf. § 6, stk. 2 og 3.

Kapitel 3

Indberetning

§ 8. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal for hver følsomhedsanalyse indberette resultatet af stresset på:

1) Kapitalgrundlaget til dækning af selskabets solvenskapitalkrav.

2) Kapitalgrundlaget til dækning af selskabets minimumskapitalkrav.

3) Selskabets solvenskapitalkrav.

4) Selskabets minimumskapitalkrav.

Kapitel 4

Afsluttende bestemmelser

Straffebestemmelser

§ 9. Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af forhold, der ikke er i overensstemmelse med §§ 3-5, § 6, stk. 1, og §§ 7-8.

§ 10. Manglende efterlevelse af påbud, jf. § 9 kan straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Erhvervsministeriet, den 25. maj 2018

Brian Mikkelsen

/ Julie Sonne

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).