Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til greenkeeper har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Almindeligt forekommende greenkeeper- og groundsmansopgaver i den forventede kvalitet i henhold til faglige traditioner, love og regler, herunder udførelse af opgaver på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Specialopgaver inden for greenkeeper- og groundsmanfaget, udført på en kreativ, innovativ og problemløsende måde og i respekt for miljøet.

2) Informationssøgning, valg af materialer samt faglig dokumentation, kvalitetssikring og kvalitetskontrol inden for greenkeeper og groundsman området.

3) Samarbejdsrelationer mellem faggrupper.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Greenkeeper.

2) Groundsman.

Stk. 4. Uddannelsen udbydes med talentspor.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 4 år til 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer hovedforløbet fra 3 år til højst 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 30 uger fordelt på mindst seks skoleperioder. Uddannelsen afsluttes med en skoleperiode tilrettelagt således, at uddannelsen afsluttes ultimo juni eller ultimo oktober. Afslutningen kan forskydes af hensyn til helligdage.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsen mindst 2 år og 11 måneder og højst 3 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 27 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperiode for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 8, opfylde betingelserne i stk. 2-7.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Regler for metoder til kvalitetskontrol.

2) Jordbundens og dyrkningens elementære egenskaber, herunder sammenhængen mellem plantevækst, dyrkningsmetoder og de kemiske, fysiske og biologiske forhold i jorden.

3) Slægtsbestemmelse af de almindeligst anvendte planter og græstyper, herunder anvendelsesmulighederne.

4) Maskiner, værktøjer og materialer til brug ved praktiske arbejdsopgaver.

5) Matematiske begreber, herunder målestoksforhold, areal og rumfang.

6) Normer for anlægsgartnerarbejde.

7) Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, anatomi, løfteteknikker, personlige værnemidler, sundhed/livsstil, og dets indflydelse på hverdagen på en arbejdsplads.

8) Stof og stofopbygning, herunder næringsstoffers indvirkning på planter.

9) Sprøjtemidlers anvendelse på det grønne område i forhold til erhverv, produktivitet og miljøhensyn.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelse af relevante forskrifter:

1) Metoder til opmåling, herunder beregning af mængde, areal og rumfang.

2) Metoder til betjening og afsætning af højder ved hjælp af et nivelleringsinstrument.

3) Metoder til formmæssig afsætning og etablering af mindre anlæg.

4) Geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter, cirkler og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde.

5) Metoder til græspleje.

6) Arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige metoder til udførelse af praktiske arbejdsopgaver.

7) Metoder og redskaber til informationssøgning og it-kommunikation.

8) Metoder til at udarbejde arbejdstegninger og til omsætning af målestoksforhold.

9) Metoder til affaldssortering.

10) Metoder til enkle belægningsopgaver.

11) Metoder til elementær jordbehandling før og efter etablering af en given kultur, herunder etablering, pasning og vedligeholdelse af en given plantekultur.

12) Metoder til at anvende mindre gartnermaskiner og redskaber ergonomisk og sikkerhedsmæssigt korrekt.

13) Metoder til anvendelse af sprøjtemidler under hensyn til miljø og arbejdssikkerhed.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

2) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces,

3) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

4) samarbejde med andre om løsning af opgaver,

5) anvende innovative metoder i enkle opgaveløsninger,

6) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

7) anvende og demonstrere forståelse af faglige udtryk og begreber,

8) søge og anvende relevante informationer og vejledninger og

9) identificere materialefejl i forbindelse med enkle opgaver.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Matematik på F-niveau.

2) Biologi på F-niveau, bestået.

3) Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet, med mindst 02 som standpunktskarakter.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Gyldigt kørekort, mindst til traktor.

2) Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, inkl. færdselsrelateret førstehjælp" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller en standard: Fejl i forbindelse med udførelse af en enkel opgave i forhold til at sikre, at den færdige opgave opfylder fastsatte kvalitetskrav.

Stk. 8. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra det i stk. 5, nr. 3, nævnte krav.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan etablere, pleje og vedligeholde idrætsanlæg og golfbaner på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

2) Eleven kan kan udarbejde og udføre gødnings-, pleje- og renoveringsplaner under hensyntagen til det omgivende miljø.

3) Eleven kan identificere ukrudtstyper, skadedyr og sygdomme i græs med henblik på forebyggelse og bekæmpelsei henhold til integreret plantebeskyttelse (IPM).

4) Eleven kan udføre plantesundhedsarbejde på en miljø- og arbejdsmæssig forsvarlig måde og har gennemført de krævede prøver (anlægsgartnerdelen) til erhvervelse af sprøjtecertifikat, i henhold til Miljøministeriets regler.

5) Eleven kan indstille og vedligeholde vandingsanlæg på idrætsanlæg og golfbaner.

6) Eleven kan anvende maskiner og redskaber, som anvendes indenfor græspleje i henhold til gældende sikkerhedskrav.

7) Eleven kan vurdere jord- og anlægsentrepriser ud fra viden om gældende standarder, kvalitetssikring, love og regler.

8) Eleven kan udarbejde forslag til grønne anlæg og områder med henblik på at fremme miljøet.

9) Eleven kan anvende viden om planter og plantegrupper samt særlige krav til vækstforhold og pleje.

10) Eleven kan identificere de mest anvendte græsarter, planter, træer og buske, herunder udføre beskæring.

11) Eleven kan kommunikere og servicere kunder på golf og idrætsanlæg.

12) Eleven har viden om den nyeste teknologi, som branchen anvender på golf og idrætsanlæg.

13) Eleven kan varetage egen og andres sikkerhed i alle arbejdssituationer.

14) Eleven kan projektere, etablere og omlægge dele af en golfbane, herunder hulforløb, bunkers, teesteder og greens.

15) Eleven har viden om forskellige naturtyper, lovgivning og regler på ekstensive arealer.

16) Eleven kan projektere, etablere og omlægge dele af idrætsanlæg og udenomsarealer.

17) Eleven kan planlægge og udføre plejeprogrammer til idrætsanlæg med græs, kunstgræs og hybridgræs.

Stk. 2. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 1-13, gælder for begge specialer. For specialet greenkeeper gælder yderligere kompetencemålene i stk. 1, nr. 14-15. For specialet groundsman gælder yderligere kompetencemålene i stk. 1, nr. 16-17.

Stk. 3. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af sidste skoleperiode i uddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve, der består af en teoretisk og en praktisk del. Prøven udgør en svendeprøve. Den teoretiske del består af en mundtlig prøve, der varer 30 minutter og som tager udgangspunkt i elevens arbejde med en case, der indgår i undervisningen i sidste skoleperiode. Arbejdet med casen har en varighed på 1 uge. Ved den mundtlige prøve fremlægger eleven sit arbejde med casen og demonstrerer teknikker, værktøjer mv. Den praktiske del består af en fremstillingsopgave, der skal udføres på grundlag af elevens arbejde med casen, og som skal løses inden for en varighed af 84 timer. Censorerne er til stede under den mundtlige prøve og ved bedømmelsen af fremstillingsopgaven. Der gives en karakter for den teoretiske del og en karakter for den praktiske del af svendeprøven. Resultatet af svendeprøven udgøres af et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne. I det vægtede gennemsnit indgår den teoretiske del af prøven med 1/3 og den praktiske del med 2/3.

Stk. 2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. Endvidere skal elevens afsluttende prøve, jf. stk. 1 og 2, være bestået.

Stk. 3. For arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen "Bestået / Ikke bestået".

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. På uddannelsesbeviset (svendebrevet) anføres hver enkelt prøvekarakter og det samlede resultat af svendeprøven. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet med udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelsen ros, bronzemedalje eller sølvmedalje.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 346 af 6. april 2017 om erhvervsuddannelsen til greenkeeper ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen uden eux-forløb som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen uden eux-forløb som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 7. maj 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Sandra Trasborg Hansen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Fælles for begge specialer:
Erhvervserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
Eleven skal have gyldige certifikater m.v. for følgende:
-   Gyldigt kørekort, mindst til traktor.
-   Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, inkl. færdselsrelateret førstehjælp" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.
-   Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.
Specialet greenkeeper:
Eleven skal have arbejdet på en golfbane og udført varierede arbejdsopgaver inden for faget enten i samarbejde med eller under vejledning af en fagkyndig.
Arbejdsopgaverne skal have omfattet udførelse af greens, teested og bunkers, herunder udføre græspleje og græsetablering, ukrudtsbekæmpelse, maskinbetjening og vedligeholdelse af maskiner og plantearbejde.
Arbejdsopgaverne skal som minimum have omfattet:
-   Udføre greens, teested og bunkers
-   Ukrudtsbekæmpelse, sygdom og skadedyrsbekæmpelse
-   Udføre opmåling, afsætning, nivelleringsarbejde samt foretage jordberegninger og arbejde efter tegning
-   Plantning af træer, buske, solitære træer og barrodsplantning
-   Græssåning, finplanering og jordbearbejdning
-   Pleje af græsarealer fx. klipning af græsarealer, vertikalskæring, luftning ved prikling, græsrenovering, græstørvsarbejde og gødning
-   Beskæring af træer, buske og hække
-   Pleje af vandhuller og vandløb
-   Betjening af fx. minigraver, fræser, kædesav, græsplejemaskiner, såmaskiner samt almindeligt vedligehold af maskiner
Specialet groundsman:
Eleven skal have arbejdet på et idrætsanlæg og udført varierede arbejdsopgaver inden for faget, enten i samarbejde eller under vejledning af en fagkyndig.
Arbejdsopgaverne skal have omfattet opbygning og pleje af boldbaner, kunstgræs, herunder udføre græspleje og græsetablering, ukrudtsbekæmpelse, maskinbetjening og vedligeholdelse af maskiner og plantearbejde.
Arbejdsopgaverne skal som minimum have omfattet:
-   Opbygning og pleje af boldbaner
-   Pleje og vedligeholdelse af kunstgræs
-   Ukrudtsbekæmpelse, sygdom og skadedyrsbekæmpelse
-   Udføre opmåling, afsætning, nivelleringsarbejde samt foretage jordberegninger og arbejde efter tegning
-   Plantning af træer, buske, solitære træer og barrodsplantning
-   Græssåning, finplanering og jordbearbejdning
-   Pleje af græsarealer fx. klipning af græsarealer, vertikalskæring, luftning ved prikling, græsrenovering, græstørvsarbejde og gødning
-   Beskæring af træer, buske og hække
-   Betjening af fx. minigraver, fræser, kædesav, græsplejemaskiner, såmaskiner samt almindeligt vedligehold af maskiner
* ) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået.

2. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddan-
nelse
Titel
Uddan-
nelses-
kode
Afkortning
for euv
(skoleuger)
Afkortning
for euv
(praktik mdr.)
EUD
Greenkeeper og Groundsman assistent, trin 1
1605-1
13
-
EUD
Greenkeeper og Groundsman assistent, trin 1
1605-1
-
15-18
AMU
Uddannelsespakke:
Greenkeeper og Groundsman assistent
Fra ufaglært til faglært via AMU
Idrætsanlæg, maskinbetjening og teknik, 5 dage
Græs, vækstforhold, pleje og gødning, 15 dage
Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr, 12 dage
Kulturteknik, pleje af beplantninger
Plantekendskab, beskæring, læhegn og plejeplaner
Plantebeskyttelse i gartneri, 10 dage
Grundlæggende pleje, trin 1, 3 dage
40876
4666-2
9825-2
4668
4669
42389
13
-
AMU
Uddannelsespakke
Greenkeeper
Fra ufaglært til faglært via AMU
Idrætsanlæg, maskinbetjening og teknik, 5 dage
Græs, vækstforhold, pleje og gødning, 15 dage
Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr, 12 dage
Kulturteknik, pleje af beplantninger
Plantekendskab, beskæring, læhegn og plejeplaner
Plantebeskyttelse i gartneri, 10 dage
Grundlæggende pleje, trin 1, 3 dage
Vandingsteknik, 10 dage
Landbrugsmaskiner, hydraulik
Svejsning, 3 dage
Normer for anlægsgartnerarbejde, 1 dag
Tilstands og udførelseskrav, 1 dag
Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg, 5 dage
Planteanvendelse, 6 dage
Græspleje og analyser
Betjening af minigravere og minilæssere, 2 dage
Golfbaner, anlæg af testeder, bunkers og greens
Golfbaner, projektering af teeste, bunker og green
Golfbanemarkering, afsætning og etik
Vandhuls og vandløbsøkologi, 5 dage
40876
4666-2
9825-2
4668
4669
42389
45174
42314
40833
40834
47691
4676-3
42336
44490
43157
45575
40871
4684
30
-
AMU
Uddannelsespakke
Groundsman
Fra ufaglært til faglært via AMU
Idrætsanlæg, maskinbetjening og teknik, 5 dage
Græs, vækstforhold, pleje og gødning, 15 dage
Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr, 12 dage
Kulturteknik, pleje af beplantninger
Plantekendskab, beskæring, læhegn og plejeplaner
Plantebeskyttelse i gartneri, 10 dage
Grundlæggende pleje, trin 1, 3 dage
Vandingsteknik, 10 dage
Landbrugsmaskiner, hydraulik
Svejsning, 3 dage
Normer for anlægsgartnerarbejde, 1 dag
Tilstands og udførelseskrav, 1 dag
Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg, 5 dage
Planteanvendelse, 6 dage
Græspleje og analyser
Betjening af minigravere og minilæssere, 2 dage
Opbygning af boldbaner, 5 dage
Pleje af boldbaner, 10, dage
Golfmarkering, afsætning og etik, 5 dage
Kunstgræs, 5 dage
40876
4666-2
9825-2
4668
4669
42389
45174
42314
40833
40834
47691
4676-3
42336
44490
44013
44595
40871
5505
30
-