Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed

(Fastsættelse af krav om medlemskab af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden) for direkte tegnende skadesforsikringsselskaber i EU/EØS, som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed driver forsikringsvirksomhed i Danmark, og ændring af Fondens dækningsområde m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 8. september 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

Ȥ 1. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden) er en selvejende institution.

Stk. 2. Fonden skal yde dækning i henhold til § 5, når et direkte tegnende skadesforsikringsselskab, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, bliver erklæret konkurs.

Stk. 3. Fonden skal endvidere yde dækning i henhold til § 5, når et skadesforsikringsselskab nævnt i § 2 a, som har tilsluttet sig Fonden, bliver erklæret konkurs.

Stk. 4. Lov om offentlighed i forvaltningen, lov om Folketingets Ombudsmand, forvaltningsloven og arkivloven finder ikke anvendelse for Fonden.

Stk. 5. Ved ophør af Fonden træffer erhvervsministeren med finansministerens godkendelse beslutning om anvendelse af Fondens formue. Beslutning om anvendelse af Fondens formue træffes efter høring af de forsikringsselskaber, der er nævnt i § 1, stk. 2 og 3.

Stk. 6. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om Fondens administration.«

2. § 1 affattes således:

Ȥ 1. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden) er en selvejende institution.

Stk. 2. Fonden skal yde dækning i henhold til § 5, når et direkte tegnende skadesforsikringsselskab, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, eller som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed driver forsikringsvirksomhed i Danmark, bliver erklæret konkurs.

Stk. 3. Lov om offentlighed i forvaltningen, lov om Folketingets Ombudsmand, forvaltningsloven og arkivloven finder ikke anvendelse for Fonden.

Stk. 4. Ved ophør af Fonden træffer erhvervsministeren med finansministerens godkendelse beslutning om anvendelse af Fondens formue. Beslutning om anvendelse af Fondens formue træffes efter høring af de forsikringsselskaber, der er nævnt i § 1, stk. 2.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om Fondens administration.«

3. §§ 2 og 2 a ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 2. Fonden dækker den virksomhed, som de forsikringsselskaber, der er nævnt i § 3, stk. 1, har i Danmark, for risici i Danmark.«

4. I § 3 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Erhvervsministeren kan tillade, at Fonden i en periode ikke opfylder kravet i stk. 2 til størrelsen af Fondens formue.«

5. § 3 affattes således:

»§ 3. Følgende forsikringsselskaber skal være medlem af og yde bidrag til Fonden:

1) Direkte tegnende skadesforsikringsselskaber, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed.

2) Filialer beliggende i Danmark af direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

3) Direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der er anmeldt til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark via grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed.

Stk. 2. Fondens formue skal udgøre mindst 300 mio. kr.

Stk. 3. Hvert nyt medlem af Fonden skal yde et engangsbidrag til Fonden på 100.000 kr.

Stk. 4. Forsikringsselskaberne har ud over engangsbidraget, jf. stk. 3, pligt til løbende at yde bidrag til Fonden. Forsikringsselskabernes bidrag udgøres af summen af et af Finanstilsynet årligt fastsat beløb pr. police inden for forbrugerforsikringer, jf. stk. 9.

Stk. 5. Finanstilsynet meddeler en gang om året størrelsen af det beløb pr. police, som forsikringsselskaberne skal anvende ved beregning af bidrag til Fonden. Finanstilsynet skal offentliggøre meddelelsen, senest 6 måneder før at forsikringsselskaberne skal indbetale bidrag til Fonden.

Stk. 6. Forsikringsselskaberne skal i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet indsende en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor til Fonden om, at de indbetalte bidrag er korrekt beregnet.

Stk. 7. Overstiger det årlige bidrag til Fonden ikke 50.000 kr., kan forsikringsselskabet uanset stk. 6 indsende en erklæring fra selskabets ansvarlige ledelse til Fonden om, at de indbetalte bidrag er korrekt beregnet.

Stk. 8. Fonden kan optage lån med garanti fra staten.

Stk. 9. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om forsikringsselskabernes bidrag til Fonden og om, hvilke typer af forsikringer der er omfattet af bidragspligten.

Stk. 10. Erhvervsministeren kan øge kravet til størrelsen af Fondens formue i henhold til stk. 2.

Stk. 11. Erhvervsministeren kan tillade, at Fonden i en periode ikke opfylder kravet i stk. 2 til størrelsen af Fondens formue.«

6. I § 4, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 2 a, hvis Finanstilsynet udelukker forsikringsselskabet fra Fonden i medfør af § 14, stk. 3« til: »§ 3, stk. 1, nr. 2 eller 3, hvis Finanstilsynet forbyder forsikringsselskabet at udøve virksomhed i Danmark, jf. § 14, stk. 3«.

7. § 4 a ophæves.

8. I § 5, stk. 1, ændres »er udækkede som følge« til: »følger«.

9. I § 5, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »(forbrugerforsikringer)«: »og de sikrede«.

10. I § 5, stk. 1, nr. 4, ændres »kollektive forsikringer« til: »forsikringstagere og de sikrede under kollektive forsikringer«.

11. § 5, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sikrede.«

12. I § 5, stk. 2, 1. pkt., ændres »udækkede erstatningskrav, der er opstået før konkursdekretets afsigelse og indtil« til: »erstatningskrav, der er opstået senest«, og i 2. pkt. ændres »Er forsikringsselskabet omfattet af § 2 a« til: »Er forsikringsselskabet et forsikringsselskab nævnt i § 3, stk. 1, nr. 2 eller 3«.

13. I § 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Uanset stk. 2 dækker Fonden erstatningskrav i henhold til en ejerskifteforsikring, en byggeskadeforsikring og en sælgeransvarsforsikring i hele forsikringens løbetid. Endvidere dækker Fonden erstatningskrav i henhold til en forsikring, der er tegnet hos et forsikringsselskab, som Finanstilsynet har meddelt forbud efter § 14, stk. 3, når forsikringen var i kraft på tidspunktet for Finanstilsynets afgørelse.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

14. I § 5, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »dækker«: »forsikringstagernes«.

15. I § 5 indsættes efter stk. 3, der bliver stk. 4, som nyt stykke:

»Stk. 5. Forsikringstagere kan ikke gøre krav gældende mod et forsikringsselskabs konkursbo for selvrisikoen på 1.000 kr., jf. stk. 4.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.

16. § 5, stk. 4, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Fonden dækker ikke præmier på ejerskifteforsikringer, byggeskadeforsikringer og sælgeransvarsforsikringer, jf. stk. 3.«

17. I § 6, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Erstatningskrav i henhold til § 5, stk. 3, skal dog anmeldes til Fonden senest 6 måneder efter forsikringens ophør.«

18. I § 6, stk. 2, ændres »den i stk. 1 nævnte frist« til: »de frister, der er nævnt i stk. 1,«.

19. I § 8, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »ophør,«: »jf. dog § 5, stk. 3,«.

20. I § 8, stk. 2, nr. 1, ændres »mens selvrisikoen på 1000 kr. pr. police kan anmeldes til konkursboet, jf. § 5, stk. 3« til: »jf. dog § 5, stk. 6«.

21. I § 8, stk. 2, nr. 2, ændres »2. pkt.« til: »3. pkt.«

22. I § 8, stk. 2, nr. 3, ændres »1. pkt.« til: »1. og 2. pkt.«

23. I § 8, stk. 3, ændres »§ 2 a« til: »§ 3, stk. 1, nr. 2 eller 3«.

24. I § 12 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bestyrelsen sikrer, at Fonden kan få udleveret de oplysninger fra et forsikringsselskabs konkursbo, der er nødvendige, for at Fonden kan opfylde sine forpligtelser i henhold til loven. Ethvert medlem af Fonden er forpligtet til at medvirke til, at Fonden kan få udleveret sådanne oplysninger, hvis det pågældende medlem går konkurs.«

25. I § 14, stk. 3, 1. pkt., ændres »udelukke et forsikringsselskab nævnt i § 2 a fra Fonden« til: »forbyde et forsikringsselskab nævnt i § 3, stk. 1, nr. 2 eller 3, at drive virksomhed i Danmark i medfør af § 243 i lov om finansiel virksomhed«, og i 2. pkt. ændres »forbrugerforsikring« til: »forsikring«.

26. § 14, stk. 4 og 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Fonden tilbagebetaler ikke bidrag, som et forsikringsselskab har indbetalt til Fonden, hvis Finanstilsynet i henhold til stk. 3 forbyder forsikringsselskabet at drive virksomhed i Danmark.«

27. §§ 14 a og 17 a ophæves.

§ 2

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 665 af 8. juni 2017 og senest ved § 45 i lov nr. 41 af 22. januar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»For skadesforsikringsselskaber omfattet af § 11, stk. 1, 1. pkt., der ikke er genforsikringsselskaber, er tilladelse endvidere betinget af, at selskabet er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.«

2. I § 30, stk. 8, indsættes efter »solvenscertifikat«: »og dokumentation for, at forsikringsselskabet er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, i det omfang selskabet er et direkte tegnende skadesforsikringsselskab og skal dække risici nævnt i bilag 7.«

3. I § 31, stk. 5, nr. 1, ændres »solvenscertifikat og« til: »solvenscertifikat,«.

4. I § 31, stk. 5, nr. 2, ændres »landet.« til: »landet, og«.

5. I § 31, stk. 5, indsættes som nr. 3:

»3) dokumentation for, at forsikringsselskabet er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, i det omfang at selskabet er et direkte tegnende skadesforsikringsselskab og skal dække risici nævnt i bilag 7.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 4, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. § 4 træder i kraft den 1. juli 2018.

§ 4

De direkte tegnende skadesforsikringsselskaber, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, og som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed driver forsikringsvirksomhed i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal senest den 31. august 2018 have givet alle deres relevante forsikringstagere og sikrede uden for Danmark i lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, meddelelse om, at de fra den 1. januar 2019 ikke længere er dækket af Fonden i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs. 1. pkt. finder ikke anvendelse for forsikringsselskabets udenlandske filialer og grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed, der i medfør af § 3, stk. 8, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 8. september 2017, er fritaget for pligten til at betale bidrag til Fonden.

§ 5

Stk. 1. De direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der ved lovens ikrafttræden bliver medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden), jf. § 3 i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, skal senest den 1. marts 2019 yde et engangsbidrag til Fonden i overensstemmelse med stk. 2.

Stk. 2. Engangsbidraget fastsættes til 50 kr. pr. police for følgende forsikringstyper, som forsikringsselskabet via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed har tegnet i Danmark, og som er i kraft på tidspunktet for lovens ikrafttræden:

1) Motorforsikringer.

2) Familieforsikringer.

3) Husejerforsikringer.

4) Sundhedsforsikringer.

5) Ejerskifteforsikringer.

6) Sælgeransvarsforsikringer.

7) Byggeskadeforsikringer.

Stk. 3. Der betales 50 kr. pr. police, uanset om der på samme police er indtegnet flere af de forsikringstyper, der er nævnt i stk. 2, eller om flere personer eller enheder er dækket af samme police.

Stk. 4. Engangsbidraget kan uanset stk. 2 ikke være mindre end 100.000 kr.

Stk. 5. Et forsikringsselskab kan ved fastsættelse af engangsbidraget, jf. stk. 2, foretage modregning i eventuelle bidrag, som forsikringsselskabet tidligere har ydet til Fonden, eventuelt gennem andre forsikringsselskaber.

Stk. 6. Forsikringsselskabet skal i forbindelse med indbetaling af engangsbidraget til Fonden indsende en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor til Fonden om, at engangsbidraget er korrekt beregnet. Uanset 1. pkt. kan et forsikringsselskab, der alene skal betale et engangsbidrag på 100.000 kr., jf. stk. 4, indsende en erklæring fra forsikringsselskabets ansvarlige ledelse til Fonden om, at engangsbidraget er korrekt beregnet.

Stk. 7. En forsikringstager kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en forhøjelse af præmien, som alene anvendes til betaling af engangsbidraget til Fonden.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 1. maj 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen