Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven

(Skærpelse af straffen for grov vold)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017, som ændret senest ved lov nr. 257 af 10. april 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 245, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, ændres »som« til: »der«.

2. I § 245 a ændres »som« til: »der«.

3. I § 246 ændres », der er omfattet af § 245 eller § 245 a,« til: »omfattet af § 245 eller § 245 a«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. maj 2018.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Fredensborg Slot, den 29. april 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen