Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (2. maj 2018)

Skatteministeren (Karsten Lauritzen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger m.v.)

(Lovforslag nr. L 238)

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har indgået Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger. Dette lovforslag udmønter denne aftale.

Med den tidligere indgåede Aftale om flere år på arbejdsmarkedet tog regeringen og Dansk Folkeparti det første skridt i retning af øget beskæftigelse og bedre pensionsvilkår. Det næste skridt er nu taget med Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger.

Konkret udmønter lovforslaget et ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension, et nyt jobfradrag, udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget og forhøjelse af loftet samt nedsættelse af bundskatten.

Det foreslåede fradrag for pensionsindbetalinger er indrettet med henblik på at understøtte den økonomiske tilskyndelse til pensionsopsparing. Fradraget vil betyde, at personer, der indbetaler til fradragsberettigede pensionsordninger, vil få en skattelettelse. Det skal endvidere ses i sammenhæng med mulighederne for at anvende aldersopsparing, som blev aftalt med Aftale om flere år på arbejdsmarkedet.

Den foreslåede udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget med arbejdsgiveradministrerede indbetalinger til pensionsordninger med bortseelsesret vil også medvirke til at styrke den økonomiske tilskyndelse til pensionsopsparing. Dermed fjerner regeringen nu den forskelsbehandling, der har været til fordel for at få løn udbetalt fremfor indbetalt til pension.

Hertil kommer skattelettelser til personer i beskæftigelse i form af det foreslåede jobfradrag. Jobfradraget er målrettet lave indkomster og vil give alle fuldtidsbeskæftigede en skattelettelse.

Jeg skal beklage den sene fremsættelse, som skyldes tidspunktet for indgåelse af Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger sammenholdt med, at lovforslagets elementer skal virke for indkomståret 2018.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.