Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2018

Forslag

til

Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

(Permanent boligjobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)

§ 1

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 1. september 2016, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 278 af 17. april 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 M, stk. 3, 1. og 2. pkt., udgår »telefon, datakommunikationsforbindelse eller«, og i 1. pkt. ændres »de pågældende goder« til: »det pågældende gode«.

2. I § 8 V, stk. 1, ændres »grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd« til: »grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm«.

3. § 8 V, stk. 2, nr. 5, affattes således:

»5) at arbejdet er udført i perioden fra og med den 1. januar 2018.«

4. § 8 V, stk. 4, 3. og 4. pkt., ophæves.

5. § 8 V, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. De fradragsberettigede udgifter til serviceydelser kan årligt højst udgøre et grundbeløb på 5.400 kr. (2010-niveau) pr. person, og de samlede fradragsberettigede udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm kan årligt højst udgøre et grundbeløb på 10.900 kr. (2010-niveau) pr. person. Grundbeløbene reguleres efter personskattelovens § 20.«

6. I § 16, stk. 3, nr. 3, udgår »telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse, og fri« og »12 og«.

7. § 16, stk. 12, affattes således:

»Stk. 12. Værdien af en fri telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere m.v. som nævnt i stk. 1 for den skattepligtiges private benyttelse, beskattes ikke.«

8. § 16, stk. 14, 2. pkt., ophæves.

9. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne lov.

§ 2

I arbejdsmarkedsbidragsloven, lov nr. 471 af 12. juni 2009, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1382 af 28. december 2011 og senest ved § 35 i lov nr. 58 af 30. januar 2018, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 2, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-8 bliver herefter nr. 3-7.

§ 3

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret senest ved § 36 i lov nr. 58 af 30. januar 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 49 A, stk. 2, nr. 10, ophæves.

Nr. 11 og 12 bliver herefter nr. 10 og 11.

2. I § 49 A, stk. 2, nr. 12, der bliver nr. 11, ændres »nr. 8« til: »nr. 7«.

3. I § 49 B, stk. 1, 1. pkt., ændres »nr. 1-10 og 12« til: »nr. 1-9 og 11«.

4. I § 49 C ændres »nr. 11« til: »nr. 10«.

§ 4

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014, som ændret senest ved § 34 i lov nr. 58 af 30. januar 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 51« til: »§ 51 A«.

§ 5

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015, som ændret senest ved § 33 i lov nr. 58 af 30. januar 2018, foretages følgende ændring:

1. § 51 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 51. Opsparings- og forsikringsordninger, der udelukkende har familieforsørgelse til formål (børneopsparingskonti), kan oprettes i pengeinstitutter og forsikringsselskaber, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive virksomhed her i landet, eller i et udenlandsk kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Den Europæiske Union har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. § 30, stk. 1, 4, 5, 7, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. For hvert barn kan kun oprettes én børneopsparingskonto. Kontoen skal lyde på barnets navn.

Stk. 3. På en børneopsparingskonto kan der hvert år indskydes højst 6.000 kr. og i alt højst 72.000 kr.

Stk. 4. Renter, bonus, udbytter efter ligningslovens § 16 A, afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, gevinst og tab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, af indeståendet på en børneopsparingskonto, der i kontoens bindingsperiode tilskrives kontoen, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 5. Indeståendet, herunder tilskrevne renter m.v., kan tidligst hæves ved udløbet af en aftalt bindingsperiode. Bindingsperioden skal mindst være på 7 år og kan tidligst udløbe, når kontohaveren fylder 14 år, og senest i det år, hvori kontohaveren fylder 21 år. Forlængelse af bindingsperioden kan dog aftales inden udløbet af den oprindelig fastsatte periode, såfremt der fra tidspunktet for den senere aftale og indtil det ændrede udbetalingstidspunkt bliver en periode på mindst 7 år og bindingen ikke udstrækkes ud over det år, hvori kontohaveren fylder 21 år.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om oprettelse, bindingsperiode, overførsel mellem pensionsinstitutter, placering af indestående, udbetaling ved livstruende sygdom og sammenlægning af flere konti for samme kontohaver.

§ 51 A. På opsparingsordninger, der udelukkende har alderdomsforsørgelse til formål (selvpensioneringskonti), og som før den 2. juni 1998 er oprettet i pengeinstitutter, kan der hvert år indskydes højst 3.000 kr. og i alt højst 40.000 kr.

Stk. 2. Renter, udbytter efter ligningslovens § 16 A, afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, gevinst og tab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, af indeståendet på en selvpensioneringskonto, der tilskrives kontoen, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Indeståendet på en selvpensioneringskonto, herunder tilskrevne renter m.v., jf. stk. 2, kan hæves når som helst.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om overførsel til andre pengeinstitutter, overdragelse til eje eller pant, frigivelse ved kontohaverens død og udlodning til ægtefælle.«

§ 6

I personskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1163 af 8. oktober 2015, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1682 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 7 a, stk. 5, 2. pkt., ændres »indkomståret 2020« til: »indkomståret 2018«.

§ 7

I skatteindberetningsloven, lov nr. 1536 af 19. december 2017, som ændret ved § 6 i lov nr. 1682 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 50, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 51« til: »§ 51 A«.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 6-8, og §§ 2 og 3 træder i kraft den 1. januar 2020 og har virkning fra og med indkomståret 2020.

Stk. 3. § 7 træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 4. § 1, nr. 2-5 og 9, har virkning for arbejde, der udføres fra og med den 1. januar 2018.

Stk. 5. § 1, nr. 2, 4, 5 og 9, finder tilsvarende anvendelse for arbejde, som er udført i 2017 og omfattet af de hidtil gældende regler i ligningslovens § 8 V, i det omfang der også vil kunne opnås fradrag for sådant arbejde efter denne lovs ikrafttræden.

Stk. 6. §§ 4 og 5 har virkning for indskud, der foretages fra og med den 1. januar 2018. Indskud foretaget senest den 31. december 2017 indgår i det samlede indskud på børneopsparingskontoen efter pensionsbeskatningslovens § 51, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 5, nr. 1.

Stk. 7. § 6 har virkning fra og med indkomståret 2018.

Stk. 8. Ved opgørelsen af den kommunale slutskat og kirkeskat for indkomståret 2018 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2018, der følger af § 1, nr. 2-5, og § 5.

Stk. 9. Den beregnede korrektion af den kommunale slutskat og kirkeskat efter stk. 8 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2018, der foreligger pr. 1. maj 2020.

Folketinget, den 26. april 2018

Pia Kjærsgaard

/ Bent Bøgsted


Bilag 1

»Bilag 1. Ydelser omfattet af boligjobordningen i 2018 og frem

A. Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig

Almindelig rengøring

Vask og aftørring af flader i boligen

Rengøring af toilet og bad

Støvsugning, gulvvask og boning

Opvask, tøjvask og strygning

Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

Indvendigt

Udvendigt

Børnepasning

Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig

Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.

Græsslåning

Klipning af hæk

Lugning

Beskæring af buske og træer

Snerydning

B. Grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm vedrørende hjemmet eller en fritidsbolig

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), f.eks.

Maling af vinduesrammer (udvendigt)

Maling af døre (udvendigt)

Maling af ydervægge (udvendigt)

Isolering af tag

Reparation og forbedring af skorsten, f.eks.

Indsættelse af isolerende foring

Indsættelse af filter

Montering af røgsuger

Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.eks.

Nye ruder og vinduer

Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas

Forsatsvinduer

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.v., f.eks.

Nye døre

Isolering af ydervægge, f.eks.

Isolering

Hulmursisolering

Isolering af gulv, f.eks.

Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Afmontering af brændeovne

Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f.eks.

Radiatortermostatventiler

Vejrkompenseringsanlæg

Urstyring

Udskiftning af radiatorer

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

Installation, reparation eller udskiftning af solfangere

Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, f.eks.

Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inkl. varmtvandsbeholder

Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.

Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, f.eks.

Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion

Jordvarme: Hele jordvarmesystemet inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation, f.eks.

Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks.

Kloakarbejder på egen grund

Udskiftning af kloakrør

Fornyelse og etablering af dræn

Udskiftning og etablering af opsamlingstank

Nedsivningsanlæg

Minirensningsanlæg

Rodzoneanlæg

Højvandslukkere

Regnvandsfaskiner

Radonsikring, f.eks.

Radonudsugning

Tilslutning til bredbånd:

Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund og opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer).

Installation af tyverialarm«