Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 3. juli 2017, som ændret ved lov nr. 142 af 28. februar 2018, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Jordbrugets Uddannelser fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til dyrepasser har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Pasning og pleje af dyr i zoologiske anlæg.

2) Pasning og pleje af dyr i forsøgsdyrsstalde.

3) Pasning og pleje samt salg af dyr i dyrehandler.

4) Pasning, håndtering og træning af heste i salgs- og træningsstalde, stutterier samt rideskoler og rideklubber.

5) Almene, sociale og personlige kompetencer.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Dyr i zoologiske anlæg.

2) Forsøgsdyr.

3) Dyrehandel.

4) Hestemanager.

Stk. 5. Uddannelsen kan i de i stk. 3, nr. 1, 2 og 4, nævnte specialer gennemføres som eux-forløb.

Stk. 6. Uddannelsen udbydes med talentspor i de i stk. 3 nævnte specialer.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år og 2 måneder til 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet. For elever, der har gennemført en gymnasial uddannelse og opfylder betingelserne i § 3, stk. 5, nr. 1, og § 3, stk. 6, nr. 1, varer grundforløbets 2. del 10 uger.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens specialer dyr i zoologiske anlæg og forsøgsdyr mindst 2 år og 11 måneder og højst 3 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 32 uger. Uddannelsens speciale dyrehandel varer mindst 2 år og 2 måneder og højst 2 år og 7 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 26 uger. Uddannelsens speciale hestemanager varer mindst 3 år og 3 måneder og højst 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen i hovedforløbet udgør 32 uger. Skoleundervisningen fordeles for alle specialer på to til fire skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens specialer dyr i zoologiske anlæg og forsøgsdyr mindst 2 år og 10 måneder og højst 3 år og 4 måneder, hvoraf skoleundervisningen i hovedforløbet udgør 28 uger. Uddannelsens speciale dyrehandel varer mindst 2 år og 1 måned og højst 2 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen i hovedforløbet udgør 23 uger. Uddannelsens speciale hestemanager varer mindst 3 år og 2 måneder og højst 3 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 28 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte samlede skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb mindst 3 år og højst 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 62 uger fordelt på mindst tre skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed. To af praktikperioderne og to af skoleperioderne kan placeres i forlængelse af hinanden.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-7.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Fodermidler og fodringsmetoder.

2) Forskellige dyrearters anatomi, fysiologi, kendetegn og pasningskrav.

3) Sygdomstegn, velfærd og adfærd samt reproduktionsforhold hos dyr.

4) Tekniske installationer og maskiner som anvendes ved dyrehold.

5) Foderafgrøders vækstforløb, naturens kredsløb, vækstbetingelser og økologi.

6) Stof og stofopbygning, herunder næringsstoffers indvirkning på dyr og planter.

7) Virksomhedskulturer inden for dyrehold.

8) Almindelige arbejdsfunktioner inden for hold af dyr.

9) Arbejdsmiljø i virksomheder med dyrehold.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelse af relevante forskrifter:

1) Pasnings- og fodringsmetoder ved dyrehold.

2) Metoder til overvågning af dyrevelfærd og sygdom.

3) Metoder til betjening, indstilling og vedligeholdelse af teknisk udstyr og maskiner.

4) Matematiske metoder til beregninger ved dyrehold, herunder anvendelse af regneregler og regnetekniske hjælpemidler, geometri, procent og rentesregning samt grafiske afbildninger.

5) Arbejdsmiljømæssige metoder til udførelse af praktiske arbejdsopgaver.

6) Metoder til informationssøgning.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet,

2) vælge, begrunde og praktisk anvende de grundlæggende faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

3) planlægge og udføre en enkel overskuelig arbejdsproces,

4) samarbejde med andre om løsning af enkle arbejdsopgaver,

5) søge og anvende relevante informationer, procedurebeskrivelser eller vejledninger,

6) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, registreringer o.l.,

7) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser,

8) forstå og anvende almindeligt forekommende faglige udtryk og begreber,

9) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren,

10) fungere hensigtsmæssigt i skiftende arbejdssituationer med demonstration af interesse, fleksibilitet, forståelse og ansvarlighed i forhold til det praktiske arbejde og

11) deltage aktivt i egne oplæringsprocesser.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Biologi på F-niveau, bestået.

2) Naturfag på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kørekort, mindst til traktor.

2) Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, inkl. færdselsrelateret førstehjælp" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller en standard:

1) Åbenlyse afvigelser fra dyrs normaladfærd samt observere sygdomstegn i dyreholdet.

2) Åbenlyse fejl og sikkerhedsmæssige afvigelser på maskiner, redskaber og tekniske installationer.

Stk. 8. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-7 have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Kemi på C-niveau.

6) Biologi på C -niveau.

Stk. 9. For elever i eux-forløb træder fagene i stk. 8, nr. 4 og 5, i stedet for det i stk. 5, nr. 2, nævnte fag.

Stk. 10. For elever, der opnår de i stk. 8 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 11. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, dog ikke naturfag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 8, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan foretage daglig håndtering, flytning, pasning og pleje af dyr i fangenskab under hensyntagen til de inden for området gældende etiske aspekter.

2) Eleven kan rengøre og desinficere forskellige staldsystemer og dyreanlæg på baggrund af viden om sygdoms- og smitteforebyggelse.

3) Eleven kan anvende viden om det enkelte dyrs foderbehov og foderkvalitet under den daglige fodring.

4) Eleven kan observere dyrs adfærd, velfærd og sundhed.

5) Eleven kan genkende de almindeligste sygdomstegn hos dyr.

6) Eleven kan inddrage viden om zoologi og udvalgte dyrs anatomi og fysiologi i det daglige arbejde med dyr.

7) Eleven kan medvirke ved vedligeholdelse af staldsystemer og dyreanlæg samt betjene og vedligeholde relevante maskiner og tekniske installationer.

8) Eleven kan anvende viden om virksomhedens formål og organisatoriske principper og inddrage kreative og innovative løsninger i relation til virksomheds- og produktudvikling.

9) Eleven kan fungere i samarbejds- og kommunikationssituationer samt reflektere over og diskutere arbejdsprocesser i det praktiske arbejde med hold af dyr.

10) Eleven kan udføre det praktiske arbejde inden for dyrepasserområdet på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

11) Eleven kan anvende viden om forskellige kommunikationsmetoder i forskellige formidlingssituationer inden for dyrepasserområdet.

12) Eleven kan kommunikere på engelsk i erhvervsfaglige sammenhænge inden for dyrepasserområdet.

13) Eleven kan vurdere kvaliteten i det praktiske arbejde og analysere og løse faglige problemer selvstændigt eller som del af et team samt vurdere og forstå idéer og synspunkter i relation til det praktiske arbejde med hold af dyr.

14) Eleven kan vurdere og registrere informationer vedrørende dyrs velfærd og adfærd samt medvirke ved adfærdsberigelse af dyr.

15) Eleven kan reflektere over egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring og faglig udvikling.

16) Eleven kan forestå daglig håndtering og pasning af dyr i zoologiske anlæg samt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved avl og reproduktion.

17) Eleven kan udføre daglig fodring og udarbejde foderplaner på baggrund af viden om foderkvalitet og det enkelte dyrs foderbehov og naturlige fodervaner.

18) Eleven kan medvirke ved pasning og medicinering af syge dyr på baggrund af viden om sygdom og sundhed hos dyr i zoologiske anlæg.

19) Eleven kan medvirke ved indretning og vedligeholdelse af dyreanlæg samt foretage betjening og vedligeholdelse af almindeligt forekommende tekniske installationer og hjælpemidler.

20) Eleven kan anvende relevante skriftlige og mundtlige kommunikationsmetoder til publikumsservice og daglig formidling om dyr i zoologiske anlæg og zoologisk anlægsarbejde.

21) Eleven kan inddrage viden om lovgivning i arbejdet med hold af dyr i zoologisk anlæg samt forhold ved import og eksport.

22) Eleven kan foretage registreringer, observationer og identifikation til internationale registreringer.

23) Eleven kan udføre daglig pasning og fodring af forsøgsdyr samt observere og registrere informationer om sundhed og staldmiljø i henhold til gældende lovgivning for forsøgsdyr.

24) Eleven kan vedligeholde inventar og bure i forsøgsdyrstalde samt betjene og vedligeholde almindeligt forekommende tekniske installationer og hjælpemidler.

25) Eleven kan anvende relevante operationsteknikker samt udføre relevante operations-, laboratorium- og injektionsteknikker ved dyreforsøg.

26) Eleven kan foretage velfærds- og sygdomsovervågninger samt medvirke ved videnskabelige dyreforsøg i henhold til gældende lovgivning for forsøgsdyr samt etiske aspekter ved dyreforsøg.

27) Eleven kan foretage medicinering og smertebehandling af syge dyr og forsøgsdyr efter vejledninger og på baggrund af viden om forsøgsdyrs sundhed og sygdomme.

28) Eleven kan opsætte avl af forsøgsdyr og udføre alle praktiske elementer indenfor bioteknologi, genetisk kontrol og avl samt genetisk modificerede forsøgsdyr.

29) Eleven kan anvende populationsgenetiske betragtninger ved arbejdet med avl af forsøgsdyr.

30) Eleven kan anvende almindelige medicinske fagudtryk ved hold af forsøgsdyr.

31) Eleven kan anvende relevante metoder til mærkning af forsøgsdyr.

32) Eleven kan udføre daglig pasning og fodring af dyr i dyrehandler på baggrund af viden om de enkelte dyregrupper samt lovgivning omkring hold af dyr til salg.

33) Eleven kan indrette og vedligeholde bure, akvarier, terrarier og andet inventar i dyrehandler.

34) Eleven kan genkende normale sygdomstegn hos dyr i dyrehandel og forestå behandling og pasning af syge dyr.

35) Eleven kan rådgive kunder om korrekt pasning og pleje af dyr i dyrehandel efter gældende lovgivning.

36) Eleven kan arbejde med indkøb og salg af dyr og tilhørende varegrupper til dyrehandel, herunder inddrage viden om karantæneregler for dyr m.v.

37) Eleven kan inddrage kreative og innovative løsninger ved eksponering af varer i dyrehandel.

38) Eleven kan udføre daglig pasning af heste med udgangspunkt i viden om praktisk hestehold, håndtering og sikkerhed.

39) Eleven kan observere almindelige sygdomme hos heste og deltage i forebyggelse og behandling af almindeligt forekommende sygdomme hos heste.

40) Eleven kan udføre daglig fodring af heste og udarbejde foderplaner på baggrund af viden om foderkvalitet og det enkelte dyrs foderbehov.

41) Eleven kan anvende viden om hestes adfærd, velfærd og sundhed i forbindelse med pasning og træning af heste.

42) Eleven kan inddrage viden om hestes anatomi og fysiologi i det daglige arbejde med pasning og træning af heste.

43) Eleven kan medvirke ved indretning og vedligeholdelse af stalde, folde, ridebaner og tilsvarende arealer relateret til hestehold samt betjene og vedligeholde almindeligt teknisk staldudstyr og andre relevante maskiner og tekniske installationer.

44) Eleven kan anvende viden om virksomhedens formål og organisatoriske principper og inddrage kreative og innovative løsninger i relation til virksomheds- og produktudvikling.

45) Eleven kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer samt reflektere over og diskutere arbejdsprocesser i det praktiske arbejde med hold af heste.

46) Eleven kan identificere årsager til problemer i arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsbetingede lidelser i det praktiske arbejde inden for hold af heste.

47) Eleven kan anvende og forstå almindelige fagbegreber på engelsk i almindelige arbejdssituationer inden for hestebranchen.

48) Eleven kan vurdere kvaliteten i det praktiske arbejde og analysere og løse faglige problemer selvstændigt eller som del af et team samt vurdere og forstå idéer og synspunkter i relation til det praktiske arbejde med hold af heste.

49) Eleven kan reflektere over egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring og faglig udvikling.

50) Eleven kan deltage i normalt forekommende arbejdsopgaver ved avl, reproduktion og avlsplanlægning.

51) Eleven kan inddrage viden om økonomi, lovgivning, internationale retningslinjer og forsikringsforhold ved hold af samt transport og handel med heste.

52) Eleven kan anvende og omsætte rideteori til praktisk ridning i forbindelse med hestens grunduddannelse samt identificere grundlæggende ridetekniske fejl.

53) Eleven kan anvende viden om kommunikation og formidling i vejledning af ryttere i grundlæggende håndtering og ridning af heste samt identificere typiske rytterfejl.

54) Eleven kan foretage elementer af tilridning af heste samt longering og mønstring på bagrund af viden om den unge hests naturlige adfærd, udvikling og grunduddannelse.

Stk. 2. Kompetencemålene for hovedforløbet gælder som følger:

1) For specialet dyr i zoologiske anlæg gælder målene i stk. 1, nr. 1-22.

2) For specialet forsøgsdyr gælder målene i stk. 1, nr. 1-15 og 23-31.

3) For specialet dyrehandel gælder målene i stk. 1, nr. 1-15 og 32-37.

4) For specialet hestemanager gælder målene i stk. 1, nr. 38-54.

Stk. 3. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres udover de i stk. 2 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 135 timer svarende til 5,4 uger.

4) Biologi på B-niveau, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 80 timer svarende til 3,2 uger.

5) Kemi på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 80 timer svarende til 3,2 uger.

6) Fysik på C-niveau fra uddannelsen til almen studentereksamen eller, jf. bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med undervisningstiden 50 timer svarende til 2 uger.

7) Erhvervsøkonomi på C-niveau fra valgfagene for de gymnasiale uddannelser eller jf. bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag i erhvervsuddannelserne, dog med undervisningstiden 50 timer svarende til 2 uger.

8) Erhvervsområdeprojekt, jf. læreplanen om erhvervsområdet udviklet til brug for tekniske eux-forløb, med undervisningstiden 20 timer og fordybelsestiden 30 timer svarende til 2 uger.

9) Valgfag i form af et fag på C-niveau med undervisningstiden 75 timer svarende til 3 uger, og et løft af niveau i et fag med undervisningstiden 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 4. Skolen skal mindst give eleven mulighed for at kunne vælge følgende:

1) Matematik på A-niveau.

2) Fysik på B-niveau.

Stk. 5. Fordybelsestiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af fordybelsestid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af fordybelsestiden kan afvikles i forbindelse med fag i grundforløbet.

Stk. 6. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som en del af den sidste skoleperiode, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven afholdes når eleven opfylder øvrige forudsætninger for udstedelse af skolebevis, jf. stk. 2. Formålet med prøven er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. I den sidste uge af den næstsidste skoleperiode påbegynder eleven et praksisrelateret projektarbejde inden for uddannelsens kompetencemål. Eleven kan benytte praktikperioden forud for den sidste skoleperiode til at indsamle data til brug for projektarbejdet. Projektarbejdet fortsætter i den sidste skoleperiode og eleven udarbejder tilhørende dokumentation. De nærmere rammer for projektarbejdet i relation til kompetencemålende fastsættes i uddannelsesordningen. Projektarbejdet gennemføres individuelt eller i grupper. Skolen fastsætter de nærmere rammer inden for hvilke, eleven skal udføre sit projektarbejde. Inden for disse rammer vælger eleven det faglige fokus, der skal danne grundlag for projektarbejdet. Den afsluttende prøve består af en mundtlig eksamination, der varer 30 minutter, inklusive votering. Prøven tager udgangspunkt i elevens dokumentaton for projektarbejdet samt spørgsmål inden for uddannelsens øvrige kompetencemål relateret til projektarbejdet. Projektdokumentationen udgør eksaminationsgrundlaget og delvist bedømmelsesgrundlaget ved den mundtlige eksamination. Elevens præstation bedømmes med en karakter, hvor projektdokumentationen vægter 1/3 og den mundtlige præstation vægter 2/3.

Stk. 2. For, at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. Den afsluttende prøve skal være bestået.

Stk. 3. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen et uddannelsesbevis.

§ 7. Afsluttende standpunktskarakterer og prøver i fag på gymnasialt niveau indgår i eux-bevis efter reglerne herom i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindeles med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 347 af 6. april 2017 om erhvervsuddannelsen til dyrepasser ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen uden eux-forløb som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen uden eux-forløb som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 1. maj 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Sandra T. Hansen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Eleven skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring med pasning af dyr enten i dyrehandel, zoologiske haver, dyr i forsøg eller pasning og træning af heste.
For speciale dyr i zoologiske anlæg skal erhvervserfaringen være inden for dyr i zoologiske anlæg.
For speciale forsøgsdyr skal erhvervserfaringen være gennemført i virksomheder med forsøgsdyr.
For speciale hestemanager skal erhvervserfaringen være gennemført i virksomheder med heste.
For speciale dyrehandel skal af erhvervserfaringen være gennemført i dyrehandel.
Eleven skal have kørekort, mindst til traktor.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring (lønnet beskæftigelse på fuld tid)
Varighed
Afkortning af standardiseret euv-forløb (praktik mdr.)
Pasning af dyr i forsøgsdyrsvirksomheder
12 – 18 måneder
6 måneder på speciale forsøgdyr
Pasning af dyr i forsøgsdyrsvirksomheder
18 – 24 måneder
9 måneder på speciale forsøgsdyr
Pasning, træning og ridning af heste
12 – 18 måneder
6 måneder på specialet hestemanager
Pasning,træning og ridning af heste
18 – 24 måneder
9 måneder på speciale hestemanager
Pasning af dyr i zoologiske anlæg
12 – 18 måneder
6 måneder på speciale dyr i zoologiske anlæg
Pasning af dyr i zoologiske anlæg
18 – 24 måneder
9 måneder på speciale dyr i zoologiske anlæg
Salg, kundebetjening og pasning af dyr i dyrehandel
12 – 18 måneder
6 måneder på speciale dyrehandel
Salg, kundebetjening og pasning af dyr i dyrehandel
18 – 24 måneder
9 måneder på speciale dyrehandel

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning af standardiseret euv-forløb (skoleuger)
Afkortning af standardiseret euv-forløb (praktik mdr.)
Afkortning for EUD (skoleuger.)
Afkortning for EUD (praktik mdr.)
AMU
Amu mål vedr. dyrehandel nummer:
46552 til og med 46565
-
6 uger
-
6 uger
-