Den fulde tekst

Lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven

(Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret senest ved § 36 i lov nr. 58 af 30. januar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 59, stk. 1, 2. pkt., ændres »1,2 procentpoint« til: »0,5 procentpoint«.

2. I § 61, stk. 2, 2. pkt., ændres »0,8 procentpoint« til: »1,5 procentpoint«.

3. I § 62, stk. 2, 3. pkt., ændres »0,5 procent« til: »0,0 pct.«

§ 2

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 1. september 2016, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 278 af 17. april 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 P, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »aftalen indgås«: », jf. dog 2. pkt.«

2. I § 7 P, stk. 2, nr. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Er adgangen til at erhverve aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier åben på lige vilkår for mindst 80 pct. af en kreds af selskabets ansatte, som fastlægges efter almene kriterier, kan værdien af vederlaget udgøre til og med 20 pct. af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Antallet af ansatte i selskabet efter 2. pkt. opgøres på det tidspunkt, hvor adgangen til at erhverve aktierne, køberetterne til aktier eller tegningsretterne til aktier er åben for de ansatte.«

3. I § 9 A, stk. 11, 2. pkt., ændres »jf. § 5, stk. 4« til: »jf. § 5, stk. 5«.

§ 3

I sømandsbeskatningsloven, lov nr. 386 af 27. maj 2005, som ændret bl.a. ved § 12 i lov nr. 343 af 18. april 2007 og § 2 i lov nr. 622 af 14. juni 2011 og senest ved § 2 i lov nr. 1886 af 29. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Det er en betingelse for fradrag efter stk. 1, 2 eller 4, at fartøjet eller installationen er registreret med hjemsted her i landet eller i en anden EU- eller EØS-medlemsstat.«

2. I § 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Stk. 1 og 2 og § 3 gælder også ved arbejde om bord på et specialfartøj, når fartøjet

1) er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister og udelukkende udfører aktiviteter, der vil kunne omfattes af tonnageskattelovens § 6 eller § 8 a, nr. 1 eller 2 eller nr. 3, 1. pkt., hvor betingelsen i 2. pkt. ikke finder tilsvarende anvendelse, eller nr. 4-6, eller

2) udelukkende anvendes som kabellægningsfartøj og er registreret med hjemsted i en anden EU- eller EØS-medlemsstat.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 5, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

4. I § 5, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »anvende stk. 1« til: »anvende stk. 1-3«.

5. § 5 a ophæves.

6. § 5 b ophæves.

7. I § 11, 2. pkt., ændres »jf. § 5, stk. 3« til: »jf. § 5, stk. 4«.

§ 4

I tinglysningsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 577 af 6. juni 2007, lov nr. 295 af 11. april 2011 og § 2 i lov nr. 1548 af 19. december 2017 og senest ved § 8 i lov nr. 278 af 17. april 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 5 og 6, ophæves.

Nr. 7 og 8 bliver herefter nr. 5 og 6.

2. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »efter § 4 eller §§ 11 og 13« til: »efter §§ 4 eller 13«.

3. I § 3, stk. 3, 1. pkt., udgår »skib eller« og »skibet eller«, og »§§ 11 og 13« ændres til: »§ 13«.

4. §§ 11 og 12 ophæves.

5. I § 15, stk. 1, nr. 1, ændres »§§ 11-14,« til: »§§ 13 og 14,«.

6. § 15, stk. 1, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

7. I § 15, stk. 2, udgår »skib eller«.

8. I § 20, stk. 2, ændres »§ 5, stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 5, stk. 2, 3. pkt.«

§ 5

I lov nr. 1886 af 29. december 2015 om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe) foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, indsættes efter »2016«: », jf. dog 2. pkt«.

2. I § 3, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»§ 2, nr. 2, har virkning fra og med indkomståret 2016 til og med indkomståret 2018.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. § 2, nr. 1 og 2, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 2, nr. 3, § 3, nr. 2-7, og § 5.

Stk. 4. § 3, nr. 1, træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 5. § 4 træder i kraft den 1. maj 2018.

Stk. 6. § 1 har virkning for afregning af indkomstskatter for indkomståret 2018 og senere indkomstår.

Stk. 7. § 2, nr. 1 og 2, har virkning for aftaler om tildeling af aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier, der indgås den 1. januar 2018 eller senere.

Stk. 8. § 2, nr. 3, og § 3, nr. 2-7, har virkning fra og med indkomståret 2019.

Stk. 9. Ved opgørelsen af den kommunale slutskat og kirkeskat for indkomståret 2018 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2018, der følger af denne lovs § 2, nr. 1 og 2.

Stk. 10. Den beregnede korrektion af den kommunale slutskat og kirkeskat efter stk. 9 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2018, der foreligger pr. 1. maj 2020.

Stk. 11. Fysiske og juridiske personer, der har betalt afgift efter tinglysningsafgiftslovens § 11, stk. 1 og 2, og § 12, stk. 1 og 2, i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 30. april 2018, kan efter ansøgning få tilbagebetalt den indbetalte afgift fra told- og skatteforvaltningen. Tilbagebetaling foretages kun, når tilbagebetalingsbeløbet for registreringen af det enkelte dagbogsnummer overstiger 200 kr.

Stk. 12. Ved ansøgning om tilbagebetaling efter stk. 11 skal ansøger indsende originale dokumenter i form af skibsskøde eller pantebrev, som er påført registreringsmyndighedens stempel og notering af afgiftsbeløb, samt kendingsbogstaverne på de skibe, der omfattes af ansøgningen om tilbagebetaling. Ansøgningen skal indeholde ansøgers cpr- eller cvr-nummer eller tilsvarende udenlandsk identifikationsnummer samt dokumentation for, at ansøger har afholdt udgiften. Foreligger der en aftale om fordeling af betaling af afgiften mellem flere parter, skal denne vedlægges ansøgningen. Ansøgning om tilbagebetaling med de anførte oplysninger skal være told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 31. juli 2018. Told- og skatteforvaltningen behandler herefter ansøgningen og foretager udbetalingen til ansøgers Nemkonto på grundlag af ansøgningen. Har ansøger ikke en Nemkonto, vil udbetaling ske til en udenlandsk bankkonto tilhørende ansøger, hvortil det er muligt for told- og skatteforvaltningen at udbetale beløbet.

Stk. 13. Tilbagebetalingsbeløb efter stk. 11 forrentes fra 30 dage efter den 31. juli 2018 efter rentelovens regler.

Givet på Fredensborg Slot, den 29. april 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen