Den fulde tekst
L 233
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Oprettelse af Styrelsen for Patientklager og ændrede registrerings- og gebyrregler for det risikobaserede tilsyn med behandlingssteder).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby (V)).
Fremsat skr 26/4 18
Lovf som fremsat 26/4 18
1.beh 9/5 18
Betænkning 22/5 18
2.beh 29/5 18
3.beh 31/5 18
Lovf som vedt 31/5 18
Lov nr 730 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Flemming Møller Mortensen (S), Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Stine Brix (EL), May-Britt Kattrup (LA), Pernille Schnoor (ALT), Marlene Borst Hansen (RV), Kirsten Normann Andersen (SF).
Ministre: (1.beh) sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Ældreudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med indførelsen af det risikobaserede tilsyn i sundhedsvæsenet blev ethvert behandlingssted, hvor sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling, pålagt dels at lade sig registrere i Behandlingsstedsregisteret, dels at betale et nærmere fastsat gebyr for registreringen og for tilsynet. Det har vist sig, at registreringspligten omfatter en række situationer, som ikke var forudsat ved reglernes tilblivelse.
Med lovforslaget foreslås således ændringer af den gældende registrerings- og gebyrordning for det risikobaserede tilsyn med behandlingssteder ved på visse områder at lempe kravene til registrering og til betaling af gebyr for tilsyn.
Med lovforslaget foreslås desuden regler, som sikrer det retlige fundament for oprettelsen af Styrelsen for Patientklager som led i »Bedre balance II«.
Loven foreslås at træde i kraft den 1. juli 2018.
Ved ændringsforslag blev det præciseret, at oplysninger, som opbevares i Nationalt Genomcenter, vil kunne udleveres til politiet efter retsplejelovens regler om edition til brug for efterforskning af terrorisme og terrorlignende handlinger.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.