Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 820 af 3. juli 2015 om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Garantiformuen dækker berettigede indskud op til beløb nævnt i §§ 5-9.

Stk. 2. Ved berettigede indskud forstås indestående beløb på en konto i de institutter nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1, og de filialer af kreditinstitutter nævnt i § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, hvor hovedstolen kan tilbagebetales til pari uden en særlig garanti fra eller aftale med instituttet eller en tredjemand.

Stk. 3. Strukturerede indlån, jf. § 5, stk.1, nr. 67, i lov om finansiel virksomhed, anses som berettigede indskud, hvis indskuddet skal tilbagebetales fuldt ud ved bindingsperiodens ophør uanset udviklingen i det underliggende aktiv, og uden at der er givet en særlig garanti fra instituttet eller tredjemand. Afkast, der er afhængig af det underliggende aktiv, anses ikke som berettigede indskud.

Stk. 4. Puljeindlån anses ikke som berettigede indskud, hvis negativt afkast kan fradrages indskuddet.

Stk. 5. Indskud nævnt i § 13 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning er ikke et berettiget indskud.«

2. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Hvis en indskyder bruger netbank, kan oplysninger meddeles indskyderen elektronisk. Hvis indskyderen anmoder herom, skal meddelelser fremsendes i papirform.«

3. I § 18, stk. 1, ændres », som udkommer ved instituttets hjemsted samt i et landsdækkende dagblad.« til: »samt på Finansiel Stabilitets hjemmeside, såfremt rekonstruktionsbehandlingen eller konkursen medfører risiko for tab for indskydere eller investorer, som skal dækkes af Garantiformuen.«

4. I § 18, stk. 2, ændres »på de steder« til: »i de lande«.

5. § 19 ændres »Meddelelsen« til: »Meddelelsen nævnt i § 18«.

6. I § 19 indsættes efter nr. 5, som nyt nummer:

»6) At anmeldelser i medfør af § 22, stk. 2-4, skal indleveres til Garantiformuen.«

7. § 20, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Til brug for udarbejdelsen af oversigten nævnt i stk. 1 skal instituttet henholdsvis konkursboet inden 12 timer fra rekonstruktionsbehandlingens indledning henholdsvis konkursdekretets afsigelse indsende en opgørelse over den enkelte indskyder og investors samlede mellemværende med instituttet. Opgørelsen skal udarbejdes i overensstemmelse med bilag 3, jf. dog stk. 4.«

8. § 20, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Garantiformuen skal hurtigst muligt efter modtagelsen af en opgørelse i henhold til stk. 4 sende en oversigt som nævnt i stk. 1 til de enkelte indskydere og investorer.«

9. I § 21, nr. 4, indsættes efter »udlånskonti«: », herunder forfaldne forpligtelser,«.

10. I § 21, nr. 5, indsættes efter »som dækkes efter § 9,«: »stk. 1 og«.

11. I § 21 indsættes efter nr. 5, som nyt nummer:

»6) Oplysning om udbetaling og overførsel efter § 22, herunder om indskyder og investor skal indsende anmeldelse med kontooplysninger.«

12. § 22 affattes således:

»§ 22. Garantiformuen udbetaler dækkede indskud til indskyder og investors NemKonto på baggrund af oversigten nævnt i § 20, stk. 1, uden at indskyder og investor skal indsende anmeldelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Hvis Garantiformuen ikke kan udbetale til indskyder og investors NemKonto, eller indskyder og investor ikke har en NemKonto, skal indskyder og investor indsende anmeldelse med kontooplysninger til brug for udbetaling.

Stk. 3. Indskud på børneopsparingskonti og pensionsopsparingskonti udbetales ikke til indskyders og investors NemKonto. Indskyder skal indsende anmeldelse med kontooplysninger til brug for overførsel til en tilsvarende kontotype i et andet pengeinstitut.

Stk. 4. Yderligere krav på dækkede indskud eller oplysninger om forfaldne forpligtelser, som ikke fremgår af oversigten nævnt i § 20, stk. 1, skal anmeldes af indskyderen eller investoren vedlagt fornøden dokumentation.«

13. § 23 affattes således:

»§ 23. Anmeldelser i medfør af § 22, stk. 2-4, skal indsendes til Garantiformuen.

Stk. 2. Indsendelsen skal være vedlagt indskyder og investors identitetsoplysninger og dokumentation herfor.

Stk. 3. Garantiformuen kontrollerer indskyders og investors identitet og foretager prøvelse af krav indsendt i medfør af stk. 1.

Stk. 4. Finansiel Stabilitets bestyrelse kan i særlige tilfælde tillade afvigelser fra reglerne for anmeldelse af krav over for Garantiformuen.«

14. I § 24, stk. 1, ændres »et institut« til: »Garantiformuen«.

15. I § 24, stk. 4, udgår »direkte«.

16. I § 25, stk. 1, ændres »det anmeldende institut« til: »den af indskyderen og investoren oplyste konto«.

17. Som bilag 3 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Erhvervsministeriet, den 2. maj 2018

Brian Mikkelsen

/ Hans Høj


Bilag 1

»Bilag 3

Oplysninger til brug for udbetaling fra Garantiformuen

1. Specifikation af dækkede indskud, jf. § 9, stk. 1, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Specifikationen skal indeholde en opgørelse af de omfattede berettigede indskud og dækkede indskud.

2. Specifikation af dækkede indskud, jf. § 9, stk. 3, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Specifikationen skal indeholde en opgørelse af de omfattede berettigede indskud og dækkede indskud.

3. Specifikation af dækkede indskud, jf. § 9, stk. 4, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Specifikationen skal indeholde en opgørelse af de omfattede berettigede indskud og dækkede indskud.

4. Specifikation af dækkede indskud, jf. § 9, stk. 5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Specifikationen skal indeholde en opgørelse af de omfattede berettigede indskud og dækkede indskud.

5. Specifikation af dækkede indskud, jf. § 9, stk. 6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Specifikationen skal indeholde en opgørelse af de omfattede berettigede indskud og dækkede indskud.

6. Specifikation af indestående, som ikke anses for berettigede indskud efter § 2 i bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer.

7. Specifikation af berettigede indskud, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer, for så vidt angår berettigede indskud fra fysiske personer, mikrovirksomheder, samt små og mellemstore virksomheder.

8. Specifikation af dækkede indskud, jf. § 9, stk. 1 og 3-6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, for så vidt angår dækkede indskud fra fysiske personer, mikrovirksomheder, samt små og mellemstore virksomheder.

9. Specifikation af dækkede kontante midler i realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I, jf. § 10 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

10. Specifikation af dækkede værdipapirer, jf. § 11 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, herunder oplysninger om bruttovolumen.

11. Specifikation af indskyders og investors forpligtelser overfor instituttet, herunder udlån, udnyttede kredittilsagn og garantier. Af specifikationen skal fremgå indskyders og investors forfaldne forpligtelser overfor det pågældende institut.

12. Specifikationerne nævnt i nr. 1-11 skal opgøres pr. indskyder og investor med angivelse af adresse og CPR-nr. eller CVR-nr. eller anden lignende dokumentation, hvis den pågældende ikke har CPR-nr. eller CVR-nr. Specifikationerne for den enkelte indskyder og investor skal yderligere angive kontonummer, kontotype og depotnummer.«