Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkeskolen

(Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 12. januar 2018, som ændret ved lov nr. 171 af 6. marts 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, udgår »og 5«.

2. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. En skole, der anmeldes efter § 8 med henblik på start af undervisningen inden den 1. august 2029, skal være godkendt af undervisningsministeren, før undervisning på skolen kan begynde.

Stk. 2. Ved godkendelse efter stk. 1 skal undervisningsministeren påse, om

1) den nye skoles formål og virke må skønnes at ville være i overensstemmelse med § 1, stk. 2, 2. pkt.,

2) personkredsen bag oprettelsen af den nye skole har eller har haft et virke, der ikke er foreneligt med § 1, stk. 2, 2. pkt., og som konkret må skønnes at kunne få betydning for den nye skoles opfyldelse af § 1, stk. 2, 2. pkt.,

3) der er gennemsigtighed i sammensætningen af en eventuel skolekreds el.lign. og

4) den nye skole, hvis den ønsker statstilskud, vil kunne opfylde kravet i § 5, stk. 2.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om behandling af en ansøgning om godkendelse efter stk. 1, herunder om krav til materiale, der skal indsendes til brug for behandlingen og frister herfor.«

3. I § 9 d, stk. 5, 3. pkt., udgår »og om størrelsen af hver enkelt anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusive moms«.

4. § 9 d, stk. 5, 3. pkt., affattes således:

»Tilsynserklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af alle donationer og om størrelsen af hver enkel anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusive moms.«

5. I § 9 h indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan, selv om der ikke har været ført et skærpet tilsyn med en skole, i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at skolen ikke længere er omfattet af lovens regler om frie grundskoler, og at skolen ikke kan modtage tilskud efter loven, hvis ministeren finder, at skolen åbenlyst ikke opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2. pkt. Eventuel fortsat undervisning på skolen af børn i den undervisningspligtige alder vil herefter være omfattet af kapitel 8.«

6. I § 10, stk. 4, udgår »og fradrages de frie grundskolers samlede bidrag til Barselsfonden delt med antallet af årselever, der er budgetteret med på finansloven«.

7. § 17, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

8. I § 18, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»En skole, der vil lade hovedparten af skole- og undervisningsvirksomheden overgå fra at foregå i bygninger eller lokaler, som skolen ejer, til at foregå i lejede bygninger eller lokaler, skal, forinden skolen indgår endelige salgs- og lejeaftaler, senest 4 uger før skriftligt orientere undervisningsministeren herom, herunder fremsende udkast til de påtænkte salgs- eller lejeaftaler.«

9. I § 20 b indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Undervisningsministeren fører tilsyn med, at frie grundskoler, der modtager statstilskud efter denne lov, overholder lovens bestemmelser om skolernes økonomisk-administrative forhold, herunder betingelserne for statstilskuddene.«

Stk. 1 bliver herefter stk. 2.

10. I § 20 b, stk. 1, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »skolerne«: », herunder ved skolebesøg,«.

11. I § 20 b indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Undervisningsministeren kan som led i et tilsyn med en skoles overholdelse af kravet i § 5, stk. 2, beslutte, at Undervisningsministeriet deltager som observatør ved skolens bestyrelsesmøder og eventuelle generalforsamlinger og forældremøder. Undervisningsministeriet kan udpege en observatør til at deltage i de nævnte møder på ministeriets vegne. § 9 g, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.«

12. I § 21 a indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) skolen indgår lejemål eller andre aftaler, der indebærer en nærliggende risiko for, at skolen styres af andre,«.

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 3-5.

13. Efter § 21 c indsættes før overskriften før § 22 a:

»§ 22. Skolen må fra en donator ikke modtage anonyme donationer på over 20.000 kr. eksklusive moms.

Stk. 2. Modtager en skole donationer i strid med stk. 1, skal skolen returnere donationen til donatoren inden 30 dage fra modtagelsen. Donationer, der ikke kan returneres til donatoren inden 30 dage fra modtagelsen, skal overføres til en konto hos Undervisningsministeriet inden for samme frist.

Stk. 3. En donator, hvis donation er overført til en konto hos Undervisningsministeriet, jf. stk. 2, kan, indtil 6 måneder efter at donationen er overført, kræve donationen tilbagebetalt fra Undervisningsministeriet.

Stk. 4. Donationer, der ikke er krævet tilbagebetalt inden for fristen i stk. 3, tilfalder statskassen.«

14. I § 33, stk. 1, ændres »kapitel 4 bortset fra« til: »kapitel 4 bortset fra § 20 b, stk. 2, 1. pkt., og«.

15. I § 34, stk. 3, ændres »§ 32, stk. 6« til: »§ 32 a, stk. 1«.

16. Efter § 41 a indsættes i kapitel 9:

»§ 41 b. Undervisningsministeriet skal have et telefonnummer og en e-postadresse, hvortil enhver kan henvende sig om mulige lovovertrædelser og andre bekymrende forhold på en fri grundskole. Undervisningsministeriet skal oplyse om ordningen på en hjemmeside på internettet.

Stk. 2. Myndigheder og personer, der modtager oplysninger efter stk. 1, og enhver, der i øvrigt yder bistand hertil, har under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning omfattet af stk. 1, som de under deres virksomhed får kendskab til. Straffelovens § 152 f finder ligeledes anvendelse.

Stk. 3. Undervisningsministeriet må ikke over for skolen eller andre oplyse, at ministeriet har modtaget en henvendelse omfattet af stk. 1, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Den, der har henvendt sig til Undervisningsministeriet gennem det telefonnummer eller den e-postadresse, som er nævnt i stk. 1, kan over for ministeriet samtykke i, at ministeriet over for skolen eller andre oplyser, at ministeriet har modtaget henvendelsen. Vedkommende kan samtykke i, at ministeriet over for skolen eller andre oplyser navnet på den, der har rettet henvendelse. Vedkommende kan helt eller delvis samtykke i, at ministeriet over for skolen eller andre videregiver henvendelsens indhold.«

§ 2

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017, som ændret ved § 13 i lov nr. 1746 af 27. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 26, stk. 5, ændres »offentlige trafikmidler« til: »kollektiv trafik, taxikørsel m.v.«

2. I § 26, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen kan til brug for udstedelse af befordringskort til elever videregive oplysninger om elevers navn, adresse og cpr-nummer til private, der administrerer befordringsordninger.«

3. I § 33, stk. 2, 1. pkt., udgår »anmeldt«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. maj 2018, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 3, træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 3. § 1, nr. 4, træder i kraft den 1. august 2029.

Stk. 4. § 7 a, § 9 h, stk. 2, § 18, stk. 3, 2. pkt., § 20 b, stk. 3, § 22 og § 41 b i lov om friskoler og private grundskoler m.v. som affattet ved dennes lovs § 1, nr. 2, 5, 8, 11, 13 og 16, ophæves den 31. juli 2029.

Stk. 5. § 7 a i lov om friskoler og private grundskoler m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, finder ikke anvendelse for frie grundskoler, der har indgivet anmeldelse inden den 1. maj 2018 med henblik på at starte skolevirksomhed senest fra starten af skoleåret 2018/19.

Givet på Amalienborg, den 2. maj 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Merete Riisager