Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Ministeren for offentlig innovation udpeger en privat virksomhed, der administrerer og træffer afgørelser om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder.

Stk. 2. Ministeren for offentlig innovation fastsætter regler om administration af NemID, herunder regler om udstedelse og spærring og om håndtering af NemID.

§ 2. Ministeren for offentlig innovation kan udpege juridiske enheder til at varetage opgaven med som registreringsenhed at træffe afgørelser om udstedelse af NemID til fysiske personer, der anmoder om at få udstedt NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer.

§ 3. Forvaltningsloven finder anvendelse på afgørelser, som træffes af den private virksomhed, der er udpeget i medfør af § 1, stk. 1, og af registreringsenheder, jf. § 2.

§ 4. Fysiske personer, der er fyldt 15 år og har et personnummer, kan anmode om at få udstedt NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer efter de regler, der fastsættes i medfør af § 1, stk. 2.

Stk. 2. Juridiske enheder, der har et cvr-nummer, kan anmode om at få udstedt NemID til medarbejdere i juridiske enheder efter de regler, der fastsættes i medfør af § 1, stk. 2.

§ 5. Klage over en afgørelse truffet af den private virksomhed, der er udpeget i medfør af § 1, stk. 1, eller af en registreringsenhed, jf. § 2, efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 2, kan indbringes for Digitaliseringsstyrelsen.

Stk. 2. Digitaliseringsstyrelsen kan af den private virksomhed, der er udpeget i medfør af § 1, stk. 1, og af registreringsenheder, jf. § 2, kræve enhver oplysning, der er af betydning for klagebehandlingen.

Stk. 3. Digitaliseringsstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

§ 7. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 8. maj 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Sophie Løhde