Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Fagligt udvalg for Transporterhvervets Uddannelser (TUR) fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Ambulancetjeneste på behandlerniveau.

2) Professionel helheds- og patientorienteret indsats som ambulancebehandler i det præhospitale beredskab i et tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde i det sammenhængende sundhedsvæsen.

3) Befordring af liggende og siddende patienter.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet ambulancebehandler, niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer 4 år og 7 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale, ambulancebehandler, 3 år og 7 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 49 uger fordelt på mindst syv skoleperioder. Uddannelsen skal udover praktik i ambulancetjenesten indeholde klinisk praktik, som foregår på sygehus samt eventuelt på AMK-vagtcentral, i lægevagt, på plejehjem, i hjemmepleje samt ved sociale og psykiatriske institutioner.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale, ambulancebehandler, 3 år, 5 måneder og 3 uger, hvoraf skoleundervisningen udgør 44 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst syv skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk.7, opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Det præhospitale område: opgaver, faggrupper, opbygning, ansvars- og kompetencefordeling.

2) Sundhedsvæsenets opbygning: det sammenhængende sundhedsvæsen.

3) Basal anatomi, fysiologi og almindelig forekommende sygdomme.

4) Typiske arbejdsfunktioner inden for ambulance- og redningsområdet, herunder opgavefordeling, arbejdsforhold, ergonomi og arbejdsmiljø.

5) Anvendelse af relevante køretøjer, udstyr og arbejdsredskaber.

6) Regler og procedurer for at arbejde på et typisk skadested, herunder afmærkning af vejarbejder og ulykkessted.

7) Transportinfrastrukturen i Danmark, by- og vejkort, ruteplanlægningssystemer og GPS.

8) Færdselsreglernes opbygning, kørekortkategorier, helbredsmæssige krav for erhvervelse af kørekort samt de særlige forhold for redningspersonel, herunder sikker trafikal adfærd, samspil og risici samt ansvarlighed i trafikken.

9) Rettigheder og pligter som ansat inden for det præhospitale område, herunder i forhold til ansættelsesforhold, arbejdsmarkedets parter og deres kompetencefordeling.

10) Fagrelateret IKT (informations-, og kommunikationsteknologi) til informationssøgning, databehandling, dokumentation mv.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Samarbejde om løsning af relevante ambulance- og redningsopgaver i henhold til gældende regler, forskrifter og procedurer, herunder i forhold til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

2) Anvende normalt forekommende materiel og udstyr samt foretage det nødvendige eftersyn og vedligehold af udstyret.

3) Kommunikere hensigtsmæssigt med et professionelt fagsprog i normalt forekommende arbejdssituationer, og ud fra et helhedsorienteret perspektiv.

4) Korrekt afmærkning af forskellige typiske bevægelige og stationære vejarbejder i forhold til ambulance- og redningsarbejde.

5) Anvendelse af by- og vejkort, rutetabeller, ruteplanlægningssystemer og GPS.

6) Færdsel i trafikken under hensyn til færdselsreglernes opbygning og under hensyn til betydningen af hastighed, vejgreb og udsyn samt begreberne reaktionstid, bremselængde og standselængde.

7) Risikovurdering i forbindelse med køretøjer, trafikanter og veje og samtidig risikobedømmelse i forhold til forskellige tidspunkter og årstider.

8) Udøve typiske jobfunktioner inden for fagområdet under hensyntagen til sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare opbygningen og ansvarsfordelingen i den præhospitale indsats i Danmark ud fra et ambulancebehandlerperspektiv,

2) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til behandlende og plejerelaterede aktiviteter,

3) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, og den sundhedsteknologi, der er mest hensigtsmæssig i typiske arbejdssituationer inden for ambulance- og redningsområdet,

4) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder,

5) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces inden for ambulance- og redningsområdet, herunder anvende relevante køretøjer, udstyr og arbejdsredskaber,

6) samarbejde med andre om løsning af opgaver inden for ambulance- og redningsområdet, herunder i forhold til at arbejde på skadested efter gældende regler,

7) møde patienter og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge konflikter og

8) udføre jobfunktionen under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmilømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Naturfag på F-niveau, bestået.

3) Psykologi på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, inkl. færdselsrelateret førstehjælp” efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

3) Vejen som arbejdsplads, jf. Vejdirektoratets regler.

Stk. 7. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra de i stk. 2-6, nævnte krav, hvis de har relevant erhvervserfaring, jf. bilag 1, skema 2, 1. og 2. punkt.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene i hovedforløbet er:

1) Eleven kan selvstændigt varetage funktionen som ambulancebehandler, jf. Sundheds- og Ældreministeriets gældende bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale mv.

2) Eleven kan agere ud fra gældende relevant lovgrundlag inden for jobområdet, herunder i forhold til patientrettigheder, persondatalovgivning mv.

3) Eleven kan selvstændigt varetage funktionen som ambulanceleder, jf. Beredskabsstyrelsens retningslinjer for indsatsledelse.

4) Eleven kan selvstændigt foretage præhospital patientvurdering ved forskellige ulykkestyper og i forhold til sygdomstyper af varierende kompleksitet, samt yde behandling på skadestedet og i hjemmet.

5) Eleven kan udføre basalt sundhedsfagligt redningsarbejde og har kendskab til frigørelsesmetoder.

6) Eleven kan selvstændigt udøve grundlæggende pleje og omsorg for alle patientgrupper som led i den præhospitale indsats.

7) Eleven kan selvstændigt observere og behandle patienter under transport.

8) Eleven kan dispensere og administrere medicin i henhold til gældende lovgivning samt arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer.

9) Eleven kan anvende viden om relevant sundhedsteknologi i patientnære sammenhænge samt anvende nye teknologiske løsninger i forhold til patienten.

10) Eleven kan anvende og vurdere situationsbestemt kommunikation/adfærd, samt udøve pædagogisk vejledning af patienter, pårørende og kolleger, herunder den nødvendige patientinddragelse og konflikthåndtering.

11) Eleven kan medvirke til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø inden for jobområdet, herunder ergonomi og forflytningsteknik.

12) Eleven erhverver kørekort kategori B og kategori C samt chaufførkort til erhvervsmæssig persontransport, jf. gældende regler.

13) Eleven kan planlægge og udføre skånsom og sikker køreteknisk transport, herunder i forbindelse med udrykningskørsel og defensiv kørsel af patienter under hensyntagen til patientens behov og tilstand.

14) Eleven kan behandle og overvåge patienten i bårerummet under udrykningskørslen.

15) Eleven kan selvstændigt anvende principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje i forhold til patientkontakt samt den nødvendige vedligeholdelse og rengøring af køretøjer, materiel og udstyr, der anvendes inden for jobområdet, herunder vejledning af patienter, pårørende og andre relevante personer.

16) Eleven kan selvstændigt, med baggrund i eget kompetenceområde og det sammenhængende patientforløb, indgå i det tværprofessionelle samarbejde i det præhospitale beredskab som en del af det sammenhængende sundhedsvæsen.

17) Eleven kan selvstændigt, tværprofessionelt og tværsektorielt anvende de fastlagte kvalitetsstandarder og procedurer, herunder UTH og procedurer for patientsikkerhed.

18) Eleven kan arbejde selvstændigt og professionelt som ambulancebehandler, og kan ud fra en fagprofessionel og refleksiv tilgang arbejde innovativt og udviklende for at sikre kontinuerlig læring og udvikling, såvel på det personlige plan, som på det faglige plan.

19) Eleven kan agere selvstændigt og professionelt i forhold til fagrelevant etik, moral og kulturforståelse.

20) Eleven kan selvstændigt foretage dataindsamling samt struktureret kildekritisk informationssøgning i relevante databaser o.lign.

21) Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche.

Stk. 2. Kompetencemålene, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Eleven fungerer i det præhospitale beredskab, jf. kompetencemålene nr. 7, 8 og 14, jf. stk. 1, på lægelig delegation og/eller ordination og i henhold til Sundheds- og Ældreministeriets gældende bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale mv.

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse i erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens speciale, ambulancebehandler, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 2. Eleven skal inden aflæggelse af prøve efter stk. 1 være i besiddelse af de i § 4, stk. 1, nr. 12, nævnte kørekort og certifikater.

Stk. 3. Skolen kan efter samråd med det faglige udvalg give dispensation for kravet i stk. 2.

Stk. 4. Den afsluttende prøve i specialet ambulancebehandler består af en praktisk opgave, en skriftlig prøve og en mundtlig prøve. Den praktiske opgave tildeles ved lodtrækning og løses af eleven inden for en varighed af 3 timer. Den skriftlige prøve løses af eleven inden for en varighed af 45 minutter, og den mundtlige prøve varer 20 minutter. Bedømmelsesgrundlaget er elevens præstation ved den praktiske opgave samt ved den mundtlige og skriftlige prøve. Ved bedømmelsen afgiver eksaminator og censorer en samlet karakter, der fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den praktiske opgave, den mundtlige prøve og den skriftlige prøve. Karakteren for den praktiske opgave tæller dobbelt. Karakteren for hver af prøverne skal være mindst 02.

Stk. 5. Opgaven og prøverne efter stk. 4 stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 6. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag og den afsluttende prøve.

Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning afgiver praktikvirksomheden en afsluttende praktikerklæring, som dokumentation for at uddannelsens praktikperioder er gennemført og bestået.

Stk. 8. På baggrund af skolebevis og afsluttende praktikerklæring udsteder det faglige udvalg ved uddannelsens afslutning et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 9. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 256 af 14. marts 2016 om erhvervsuddannelsen til redder ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, med specialet ambulanceassistent, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og aftale med praktikvirksomheden overgå til uddannelse efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 1. juni 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Signe Hørby Aller


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For specialet ambulancebehandler:
Det er et krav, at ansøgeren kan dokumentere erhvervserfaring med vægt på følgende områder:
 
-
Ambulancetjeneste suppleret med klinisk erfaring fra sygehus samt eventuelt i lægevagt, på plejehjem, i hjemmepleje samt ved sociale og psykiatriske institutioner.
 
-
Professionel helheds- og patientorienteret ambulancetjeneste i det præhospitale beredskab i et tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde i det sammenhængende sundhedsvæsen.
 
-
Selvstændig observering og behandling af patienter under transport, herunder i forbindelse med udrykningskørsel.
 
-
Dispensere og administrere medicin efter lægelig delegation/ordination og i henhold til gældende lovgivning samt arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Afkortning
af eud
(skoleuger)
Afkortning
af eud
(praktik
måneder)
Reddere uddannet før den 31/12/2016 med speciale ambulanceassistent, jf. følgende bekendtgørelser:
BEK nr. 135 (bilag 5) af 28/02/2008
BEK nr. 1199 (bilag 5) af 09/12/2009
BEK nr. 202 (bilag 5) af 09/03/2011
BEK nr. 338 af 27/03/2015
BEK nr. 585 af 29/04/2015
BEK nr. 256 af 14/03/2016
2 års erhvervserfaring i ambulancetjenesten inden for de seneste 4 år.
34
Maks. 22
39
Maks. 22
Redder med speciale ambulanceassistent – uddannet,
jf. uddannelsesbekendtgørelser fra før 2008
2 års erhvervserfaring i ambulancetjenesten inden for de seneste 4 år.
30
Maks. 16
   
Sygeplejerske
2 års erhvervserfaring inden for de seneste 4 år.
6 uger
Maks. 4
   
Fysioterapeut
2 års erhvervserfaring
inden for de seneste 4 år.
Ingen
Maks. 2
   
Ergoterapeut
2 års erhvervserfaring
inden for de seneste 4 år.
Ingen
Maks. 2
   
SOSU assistent
2 års erhvervserfaring
inden for de seneste 4 år.
Ingen
Maks. 2
   
Radiograf
2 års erhvervserfaring
inden for de seneste 4 år.
Ingen
Maks. 2
   

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddan-
nelses-
kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik)
Afkortning
af eud
(skoleuger)
Afkortning
af eud
(praktik
måneder)
EUD
Redder med speciale ambulanceassistent uddannet i perioden 01/01/2017 til 31/12/2018
1570
34
Min. 15 mdr.
39
Min. 18 mdr.
Kørekort
Kørekort, kategori B
 
Maks. 1,8
Maks. 2 uger
-
-
Kørekort
Kørekort kategori C
 
Maks. 1,8
Maks. 2 uger
-
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelse
Introduktion til offentlig servicetrafik (1 dag)
46803
47874
Maks. 0,2
Maks. 1 uge
-
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelse
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer (2 dage)
46941
48104
Maks. 0,4
Maks. 1 uge
-
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelse
Befordring af fysisk handicappede passagerer
(2 dage)
46943
48105
Maks. 0,4
Maks. 1 uge
-
-