Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret

I medfør af § 195, stk. 1, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, fastsættes:

§ 1. Regionsrådet skal indberette oplysninger om administration af lægemidler i sygehusvæsenet, jf. sundhedslovens § 79, stk. 1, herunder oplysninger, der entydigt identificerer patienten, øvrige oplysninger om patienten, og oplysninger, der entydigt identificerer den sundhedsperson som har ordineret medicinen, til Sundhedsdatastyrelsens Sygehusmedicinregister efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. stk. 2.

Stk. 2. Regionsrådet er ansvarlige for, at indberetning af oplysninger efter stk. 1 sker elektronisk og indeholder oplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende »vejledning om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinsregisteret« og dertil hørende bilag, som udarbejdes, udstedes og vedligeholdes af Sundhedsdatastyrelsen og er tilgængelig på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Indberetning af oplysninger efter stk. 1 skal ske dagligt.

§ 2. Regionsrådet er ansvarlig for, at indberetning af oplysninger sker i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 30. april 2018

Ellen Trane Nørby

/ Anna Skat Nielsen