Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for eux-forløb

I medfør af § 4, stk. 3, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 3. juli 2017, som ændret ved lov nr. 142 af 28. februar 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Der er følgende særlige gymnasiale fag til brug for eux-forløb:

1) Biologi B.

2) Engelsk B.

3) Informatik B.

4) Teknikfag B byggeri og energi.

5) Teknikfag B udvikling og produktion.

6) Teknikfag B digitalt design og udvikling.

7) Teknikfag B proces, levnedsmiddel og sundhed.

8) Teknologi B.

9) Virksomhedsøkonomi B.

Stk. 2. Undervisningstiden i timer a 60 minutter er 210 for engelsk B, 225 for virksomhedsøkonomi B og 200 for de øvrige fag. For erhvervsområdeprojektet efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, er undervisningstiden 20 timer a 60 minutter.

§ 2. Et fag efter § 1, stk. 1, skal eller kan indgå i eux-forløb, hvis det fremgår af reglerne for den pågældende erhvervsuddannelse.

Stk. 2. Det fremgår af reglerne for den enkelte erhvervsuddannelse, om og i hvilket omfang den i § 1, stk. 2, anførte undervisningstid afkortes efter § 3, stk. 4, i loven, når faget m.v. indgår i det pågældende eux-forløb.

§ 3. Institutionen tilrettelægger undervisningen i fagene og erhvervsområdet i henholdsvis merkantile og tekniske eux-forløb i overensstemmelse med de læreplaner med blandt andet mål og indhold for fagene m.v., som er fastsat og offentliggjort samtidigt med bekendtgørelsen på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk med virkning fra bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 172 af 23. februar 2015 om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser ophæves.

Stk. 3. § 1, stk. 2, 2. pkt., og, for så vidt angår erhvervsområdet, § 3 træder først i kraft den 1. august 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 1. maj 2018

Martin Larsen
Konstitueret Direktør

/ Michaela Hjorth Bønnelykke