Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 17-18 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - tilbagebetaling - uforsvarlig økonomi - deltagelse i tilbud

Principafgørelsen fastslår

Når en borger har udvist uforsvarlig økonomi, kan kommunen træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælp, der bliver udbetalt i den periode, hvor borgeren ellers ville have kunnet forsørge sig selv.

Kommunen kan dog ikke træffe beslutning om tilbagebetaling på grund af uforsvarlig økonomi af den hjælp, der bliver udbetalt i en periode, hvor borgeren deltager i tilbud efter LAB-loven eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Perioden med tilbagebetalingspligt på grund af uforsvarlig økonomi ophører den dag, hvor borgeren ikke længere ville kunne forsørge sig selv af sin formue eller store indtægt, hvis borgeren ikke havde forbrugt den på en uforsvarlig måde.

Perioder, hvor borgeren har været i tilbud efter LAB-loven mv., kan ikke forlænge tilbagebetalingsperioden ud over denne dato.

I den konkrete sag skulle borgeren have kontanthjælp mod tilbagebetalingspligt i perioden fra den 29. juli 2016 til den 10. november 2016, i alt 3 måneder og 12 dage på grund af uforsvarlig økonomi.

Borgeren var i denne periode i tilbud i flere korte perioder. Kommunen traf afgørelse om at forlænge tilbagebetalingsperioden med et antal dage svarende til de perioder, hvor borgeren havde deltaget i tilbud. Kommunen krævede på denne baggrund tilbagebetaling af hjælp, der var udbetalt også efter den 11. november 2016.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at borgeren i perioden 29. juli 2016 til 10. november 2016 kunne have forsørget sig selv, hvis ikke havde udvist uforsvarlig økonomi. Borgeren var således berettiget til hjælp uden tilbagebetalingspligt fra den 11. november 2016.

Ankestyrelsen lagde dermed vægt på, at betingelsen om, at hjælpen skal være udbetalt på grund af uforsvarlig økonomi, ikke var opfyldt efter den 11. november 2016. Der kunne derfor ikke kræves tilbagebetaling efter denne dato.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at præcisere udstrækningen af tilbagebetalingspligten, når en borger har udvist uforsvarlig økonomi og i tilbagebetalingsperioden har deltaget i tilbud efter LAB-loven.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017.

§ 93, stk. 1, nr. 1 om tilbagebetaling på grund af uforsvarlig økonomi.

Praksis

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om lov om aktiv socialpolitik nr. 39 af 5. marts 1998

Pkt. 445 om ydelser under aktivering.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om opgørelse af tilbagebetalingskravet. Kommunen afgjorde sagen den 7. april 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du skal ikke tilbagebetale kontanthjælp på grund af uforsvarlig økonomi fra den 11. november 2016.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at perioder, hvor du har været i tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven, ikke kan forlænge tilbagebetalingsperioden.

Vi vurderer, at perioden med tilbagebetalingspligt på grund af uforsvarlig økonomi er afgrænset til den periode (selvforsørgelsesperioden), hvor du ville kunne forsørge dig selv af din formue, hvis du ikke havde forbrugt den på en uforsvarlig måde.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger til grund, at du er bevilliget kontanthjælp mod tilbagebetalingspligt i perioden fra den 29. juli 2016 til den 10. november 2016, i alt 3 måneder og 12 dage på grund af uforsvarlig økonomi.

Vi lægger også til grund, at der ikke kan kræves tilbagebetaling for de dage inden for denne periode, hvor du har været i tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven.

Vi henviser i denne forbindelse til vores tidligere afgørelse j.nr. 2016-4035-53706 af den 12. april 2017, hvor Ankestyrelsen har taget stilling til disse spørgsmål.

Vi lægger vægt på, at hvis du ikke havde udvist uforsvarlig økonomi, ville du kun have kunnet forsørge dig selv i perioden 29. juli 2016 til 10. november 2016.

Vi lægger dermed vægt på, at betingelsen om, at hjælpen skal være udbetalt på grund af uforsvarlig økonomi, ikke er opfyldt efter den 11. november 2016. Der kan derfor ikke kræves tilbagebetaling efter denne dato.

Om reglerne

Efter reglerne kan kommunen træffe beslutning om tilbagebetaling, når der ydes hjælp, fordi modtageren har udvist uforsvarlig økonomi.

Kommunen kan dog ikke træffe beslutning om tilbagebetaling denne regel af den hjælp, som en person modtager under tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.