Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension

(Udvidelse af modtagerkredsen for den supplerende pensionsydelse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 42 af 28. januar 2004, som ændret ved § 1 i lov nr. 319 af 5. maj 2004, foretages følgende ændring:

1. § 72 d, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den supplerende pensionsydelse nedsættes på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægter. Den samlede indtægt opgøres pr. 1. januar efter § 29, stk. 1-6, på grundlag af den senest slutlignede indkomst eller på grundlag af den forventede fremtidige indtægt, såfremt indtægtsgrundlaget er ændret mere end rent midlertidigt. Den opgjorte indtægt nedsættes med et fradragsbeløb, der udgør 10.000 kr. for enlige og 19.700 kr. for gifte og samlevende.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Til pensionister, der på baggrund af oplysninger om likvid formue og indtægtsgrundlag pr. 1. januar 2004 er berettiget til den supplerende pensionsydelse efter § 72 d i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, efterbetales den supplerende pensionsydelse efter fradrag af eventuelt allerede udbetalt supplerende pensionsydelse i 2004. Efterbetalingen af den supplerende pensionsydelse sker i juli måned 2004, hvis kommunen har de nødvendige oplysninger.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Henriette Kjær