Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

(Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, 2. pkt., ændres »og fra lov om behandling af personoplysninger, jf. § 2, stk. 11, i lov om behandling af personoplysninger« til: »og fra databeskyttelsesloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, jf. § 3, stk. 2, i databeskyttelsesloven, og fra lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, jf. § 1, stk. 2, i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger«.

2. I § 8, stk. 2, ændres »kapitel 8-10 i lov om behandling af personoplysninger« til: »databeskyttelsesloven, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger«.

3. I § 14 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Personoplysninger kan overføres til opbevaring i arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.«

4. I § 23, stk. 2, ændres »lov om behandling af personoplysninger« til: »databeskyttelsesloven og fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og fra lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger«.

§ 2

Loven træder i kraft den 25. maj 2018.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 8. maj 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Claus Hjort Frederiksen