Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 860 af 28. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Har en person overtrådt § 3, stk. 4, kan politiet meddele den pågældende forbud imod at færdes frem og tilbage eller tage ophold inden for den kommune, hvor overtrædelsen er begået. Det er en betingelse for meddelelse af forbud, at der er grund til at tro, at den pågældende ellers vil gentage overtrædelsen inden for det område, som forbuddet vil omfatte.«

2. § 6, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 4-7.

3. I § 6, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-4«.

4. I § 6, stk. 8, der bliver stk. 7, ændres »stk. 6« til: »stk. 5«.

5. I § 18, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 6, stk. 1-4« til: »§ 6, stk. 1-2«.

6. I § 18, stk. 2, ændres »§ 6, stk. 6« til: »§ 6, stk. 3 og 5«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. maj 2018.

Justitsministeriet, den 7. maj 2018

Søren Pape Poulsen

/ Lisbeth Gro Nielsen