Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Karakteristika for hindringslys
Den fulde tekst

BL 3-10 B

Bestemmelser om ændring af BL 3-10, Bestemmelser om luftfartshindringer, 2. udgave af 22. januar 2010 (Udgave 1 af 4. maj 2018)

I Bestemmelser om luftfartshindringer, BL 3-10, 2. udgave af 22. januar 2010, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

”I medfør af § 153, stk. 1, jf. § 52 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:”

2. I afsnit 14 indsættes som pkt. 14.3:

”14.3 Bilag 1 gælder for anmeldelser indgivet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter den 1. juli 2018 samt ved udskiftning af hindringslys på eksisterende anlæg. Ved første udskiftning af hindringslys på eksisterende anlæg i henhold til bilag 1, skal alle hindringslys udskiftes samtidig. ”

3. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne BL.

4. BL’en træder i kraft den 1. juli 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 4. maj 2018

Carsten Falk Hansen

/ Christian Thorhauge


Bilag 1

Karakteristika for hindringslys

Bilag 1 Bilag 1