Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Beregningsformler
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet

I medfør af § 4, stk. 1, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 11 i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Anvendelsesområde

§ 1. Delingen af billetindtægterne fra offentlig servicetrafik for rejser internt i hovedstadsområdet mellem Trafikselskabet på Sjælland, Metroselskabet I/S og de jernbanevirksomheder, der udfører trafik som offentlig service på kontrakt med staten, sker på grundlag af den gennemsnitlige indtægt pr. solorejse, jf. dog §§ 3-7.

§ 2. Hovedstadsområdet omfatter kommunerne i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune) samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.

Principper for indtægtsdeling

§ 3. Indtægter fra rejser foretaget alene med et transportmiddel (solorejseindtægter) fordeles til de respektive selskaber på grundlag af den gennemsnitlige indtægt pr. solorejse, jf. dog §§ 4-7.

Stk. 2. Indtægterne fra rejser foretaget med mere end et transportmiddel (kombirejseindtægter) fordeles mellem selskaberne forholdsmæssigt i forhold til hvert enkelt selskabs gennemsnitlige indtægt pr. solorejse, jf. dog §§ 4-7.

Stk. 3. Der skelnes mellem følgende fire forskellige transportmidler i stk. 1 og stk. 2:

1) Offentlig servicetrafik med bus og privatbaner, der i henhold til denne bekendtgørelse opfattes som ét transportmiddel.

2) Offentlig servicetrafik med metro.

3) Offentlig servicetrafik med regional og fjerntog på udbudt eller forhandlet kontrakt med staten.

4) Offentlig servicetrafik med S-tog på forhandlet kontrakt med staten.

Beregning af indtægtsdeling mv.

§ 4. Metroselskabet I/S' andel af de samlede passagerindtægter beregnes ved, at den gennemsnitlige indtægt pr. metro solorejse forøges med en metrofaktor, som fastsættes til 1,49.

Stk. 2. Metrofaktoren benyttes ved fordeling af solorejser og ved beregning af den fordelte kombirejseindtægt. Metrofaktoren anvendes ved alle typer af kombirejser uanset antallet af transportmidler. Metroselskabets samlede indtægter kan dermed udtrykkes som vist i bekendtgørelsens bilag 1 (pkt. 1.1).

§ 5. Trafikselskabet på Sjællands andel af kombirejseindtægter mellem trafikselskabet og de jernbanevirksomheder, der udfører offentlig service på kontrakt med staten, beregnes ved, at trafikselskabet på Sjællands gennemsnitlige indtægt pr. kombirejse forøges med en faktor som fastsættes til 1,47. Faktoren anvendes ved alle typer af kombirejser mellem trafikselskabet og de jernbanevirksomheder, der udfører offentlig service på kontrakt med staten uanset antallet af transportmidler. Trafikselskabet på Sjællands samlede indtægter for såvel solo som kombirejser kan dermed udtrykkes som vist i bilag 1 (pkt. 1.2).

Stk. 2. I 2018 og 2019 vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen årligt kontrollere effekten af dobbeltfaktorerne, jf. § 4 og § 5, stk. 1, ved at sammenligne indtægtsdelingen med og uden dobbeltfaktorer. Såfremt den beregnede effekt overstiger 10 mio. kr. (2007 prisniveau), dog maksimalt op til 1 pct. af trafikselskabet på Sjællands billetindtægter i hovedstadsområdet, overføres det beløb, der overstiger 10 mio. kr. (2007 prisniveau) fra Metroselskabet I/S til Trafikselskabet på Sjælland gennem en regulering af nulpunktsforskydningen i indtægtsdelingen. Kontrollen sker fra og med starten af regnskabsåret 2018.

§ 6. Jernbanevirksomheder, der udfører offentlig service trafik på kontrakt med staten, modtager en andel af passagerindtægterne, som kan beregnes som vist i bilag 1 (pkt. 1.3).

Stk. 2. Ved udførelse af offentlig service trafik, der sker på baggrund af en bruttokontrakt mellem jernbanevirksomhed og staten, indtræder den relevante jernbanemyndighed i det pågældende jernbanevirksomheds sted i forbindelse med delingen af billetindtægter.

§ 7. De beregnede billetindtægter i alle selskaber nedskaleres, således at summen af beregnede indtægter stemmer overens med de reelle takstindtægter. Nedskaleringen sker med fastholdelse af den forholdsmæssige deling af indtægterne selskaberne imellem. Nedskaleringen kan udtrykkes som vist i bilag 1 (pkt. 2).

Administration

§ 8. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer delingen af billetindtægter.

Stk. 2. De definitioner, afgrænsninger og tællemetoder mv., som er aftalt mellem de i § 1 nævnte selskaber, indgår i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens deling af billetindtægter.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1445 af 13. december 2006 om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet ophæves.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 8. maj 2018

Carsten Falk Hansen

/ Jan Albrecht


Bilag 1

Beregningsformler

Formler til beregning af indtægtsdeling og nedskalering af indtægter

Tegnforklaring

Ii = Samlet indtægt for selskab

Is,i = Solorejseindtægt for selskab i

Ik,i-j = Kombirejseindtægt mellem selskab i og j

Ns,i = Antallet af solorejser i selskab i

Nk,i-j = Antallet af kombinerede rejser mellem selskab i og j

Gs,i = Gennemsnitsindtægten pr solorejse i selskab i

Gs,j = Gennemsnitsindtægten pr solorejse i selskab j

Gk,i-j = Gennemsnitsindtægten pr. kombirejse mellem selskab i og j

Gs,Metrokorr = 1,49 * Gs,Metro = korrigeret gennemsnitsindtægt pr. solorejse i metro

Gs,tskorr = 1,47 * Gs,ts = korrigereet gennemsnitsindtægt pr. solorejse for trafikselskabet på Sjælland.

1. Deling af indtægter

1.1 Metro indtægt

IMetro = Is,Metro + Σj Ik, Metro-j

hvor:

Is,Metro = Ns,Metro * Gs,Metrokorr

Ik,Metro-j = Nk,Metro-j * Gk,Metro-j * µkorrMetro

µkorrMetro = Gs,Metrokorr / (Gs,Metrokorr + Gs, j )

Ved fordeling af indtægter mellem mere end 2 selskaber, hvori en metrorejse indgår, henvises til bilag 1, pkt. 1.4.

1.2 Indtægt for trafikselskabet på Sjælland

Its = Is,ts + Ʃj Ik,ts-j

hvor:

Is,ts = Ns,ts * Gs,ts

Ik,ts-j = Nk,ts-j * Gk,ts-j * µts

µts = Gs,ts / (Gs,ts + Gs, j )

Ved deling af indtægter fra kombirejser med Metro (i = trafikselskabet, j = metro) indsættes i formeludtrykkene for pkt. 1.2:

Gs,i = Gs,Metrokorr (= 1,49 * Gs,Metro )

Ved deling af indtægter fra kombirejser med tog (i = trafikselskabet, j = tog) indsættes i formeludtrykkene for pkt. 1.2:

Gs,i = Gs,tskorr (= 1,47 * Gs,ts )

1.3 Indtægter for togoperatører

Det bemærkes, at nedenstående formler vil gælde for alle togoperatører, som hver især skal oppebære og dele indtægter i overensstemmelse hermed.

Itog = Is,tog + Ʃj Ik,tog-j

hvor:

Is,tog = Ns,tog * Gs,tog

Ik,tog-j = Nk,tog-j * Gk,tog-j * µtog

µtog = Gs,tog / (Gs,tog + Gs, j )

Ved deling af indtægter fra kombirejser med Metro (i = tog, j = metro) indsættes i formeludtrykkene for pkt. 1.3:

Gs,,j = Gs,Metrokorr = 1,49 * Gs,Metro

Ved deling af indtægter fra kombirejser md trafikselskabet (i = tog, j = trafikselskabet) indsættes i formeludtrykkene for pkt. 1.3:

Gs,j = Gs,tskorr = 1,47 * Gs,ts

1.4 Deling af indtægter mellem tre eller flere transportmidler

Ved deling af indtægter mellem tre eller flere transportmidler gælder det, at solorejseindtægterne tilgår de respektve transportmidler.

Indtægten for kombirejser fordeles forholdsmæssigt mellem transportmidlerne svarende til den gennemsnitlige solorejsepris.

Med henvisning til ovenstående formeludtryk (pkt. 1.1 - 1.3) vil det dog gælde, at indtægten fra kombirejser vil skulle multipliceres med en faktor µ, som ved deling mellem transportmidlerne [n, n+1, n+2,. . . ., i] vil være givet ved:

µ = Gs,n / (Gs,n + Gs,n+1 + Gs,n+2 + . . . . + Gs,i)

Hvis n = metro vil det gælde, at Gs,Metro = Gs,Metrokorr = 1,49 * Gs,Metro

Hvis indtægterne deles mellem tre eller flere transportformer, hvori både metro og trafikselskabet indgår, vil det gælde, at Gs,ts = Gs,ts

Hvis indtægtene deles mellem tre eller flere transportmidler, hvoriblandt metroen ikke indgår, vil det gælde, at Gs,ts = Gs,tskorr = 1,47 * Gs,ts

2. Nedskalering af indtægter

De samlede beregnede indtægter i henhold til pkt. 1.1 - 1.3 nedskaleres i forhold til den samlede indtægt for alle selskaber, der indgår i indtægtsdelingen i henhold til følgende formeludtryk:

Ii* = Iib * I * / I b

hvor:

Ii* = samlet regnskabsført indtægt for selskab i

Iib = samlet beregnet indtægt i henhold til dobbeltfaktormodellen for selskab i

I * = samlet regnskabsført indtægt for alle selskaber, der indgår i indtægtsdelingen

I b = Ʃi n=1 Ii b = beregnet indtægt i henhold til dobbeltfaktormodellen for alle selskaber [1; n], der indgår i indtægtsdelingen.