Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer1)

(Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af vejbenyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 896 af 15. august 2011, som ændret ved § 29 i lov nr. 1532 af 27. december 2014 og § 14 i lov nr. 1888 af 29. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, ændres »§ 3, stk. 1 og 2,« til: »§ 3, stk. 1-4,«.

2. § 3, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Den årlige afgift inklusive administrationsomkostninger, jf. dog § 20, stk. 6, udgør til og med den 31. december 2019:

1) For køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

a) IKKE-EURO: 10.470 kr.

b) EURO I: 9.101 kr.

c) EURO II: 7.925 kr.

d) EURO III: 6.891 kr.

e) EURO IV: 6.265 kr.

f) EURO V: 5.581 kr.

g) EURO VI eller renere: 5.581 kr.

2) For køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

a) IKKE-EURO: 17.555 kr.

b) EURO I: 15.196 kr.

c) EURO II: 13.216 kr.

d) EURO III: 11.482 kr.

e) EURO IV: 10.448 kr.

f) EURO V: 9.302 kr.

g) EURO VI eller renere: 9.302 kr.

Stk. 2. Den årlige afgift inklusive administrationsomkostninger, jf. dog § 20, stk. 6, udgør fra og med den 1. januar 2020:

1) For køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

a) IKKE-EURO: 10.470 kr.

b) EURO I: 9.101 kr.

c) EURO II: 7.925 kr.

d) EURO III: 6.891 kr.

e) EURO IV: 6.265 kr.

f) EURO V: 5.923 kr.

g) EURO VI eller renere: 5.581 kr.

2) For køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

a) IKKE-EURO: 17.555 kr.

b) EURO I: 15.196 kr.

c) EURO II: 13.216 kr.

d) EURO III: 11.482 kr.

e) EURO IV: 10.448 kr.

f) EURO V: 9.875 kr.

g) EURO VI eller renere: 9.302 kr.

Stk. 3. Til og med den 31. december 2019 udgør afgiften inklusive administrationsomkostninger for køretøjer, der er indregistreret i udlandet, jf. dog § 20, stk. 6:

1) Månedligt for køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

a) IKKE-EURO: 1.041 kr.

b) EURO I: 907 kr.

c) EURO II: 788 kr.

d) EURO III: 684 kr.

e) EURO IV: 625 kr.

f) EURO V: 558 kr.

g) EURO VI eller renere: 558 kr.

2) Månedligt for køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

a) IKKE-EURO: 1.748 kr.

b) EURO I: 1.518 kr.

c) EURO II: 1.317 kr.

d) EURO III: 1.146 kr.

e) EURO IV: 1.041 kr.

f) EURO V: 930 kr.

g) EURO VI eller renere: 930 kr.

3) Ugentligt for køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

a) IKKE-EURO: 275 kr.

b) EURO I: 238 kr.

c) EURO II: 208 kr.

d) EURO III: 178 kr.

e) EURO IV: 163 kr.

f) EURO V: 148 kr.

g) EURO VI eller renere: 148 kr.

4) Ugentligt for køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

a) IKKE-EURO: 461 kr.

b) EURO I: 401 kr.

c) EURO II: 349 kr.

d) EURO III: 305 kr.

e) EURO IV: 275 kr.

f) EURO V: 245 kr.

g) EURO VI eller renere: 245 kr.

5) Dagligt uanset emissionsnorm og antallet af aksler: 89 kr.

Stk. 4. Fra og med den 1. januar 2020 udgør afgiften inklusive administrationsomkostninger for køretøjer, der er indregistreret i udlandet, jf. dog § 20, stk. 6:

1) Månedligt for køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

a) IKKE-EURO: 1.041 kr.

b) EURO I: 907 kr.

c) EURO II: 788 kr.

d) EURO III: 684 kr.

e) EURO IV: 625 kr.

f) EURO V: 587 kr.

g) EURO VI eller renere: 558 kr.

2) Månedligt for køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

a) IKKE-EURO: 1.748 kr.

b) EURO I: 1.518 kr.

c) EURO II: 1.317 kr.

d) EURO III: 1.146 kr.

e) EURO IV: 1.041 kr.

f) EURO V: 982 kr.

g) EURO VI eller renere: 930 kr.

3) Ugentligt for køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

a) IKKE-EURO: 275 kr.

b) EURO I: 238 kr.

c) EURO II: 208 kr.

d) EURO III: 178 kr.

e) EURO IV: 163 kr.

f) EURO V: 156 kr.

g) EURO VI eller renere: 148 kr.

4) Ugentligt for køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

a) IKKE-EURO: 461 kr.

b) EURO I: 401 kr.

c) EURO II: 349 kr.

d) EURO III: 305 kr.

e) EURO IV: 275 kr.

f) EURO V: 260 kr.

g) EURO VI eller renere: 245 kr.

5) Dagligt uanset emissionsnorm og antallet af aksler: 89 kr.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 5-8.

3. § 3, stk. 6, der bliver stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Ved »EURO I« til »EURO VI« forstås de emissionsnormer, som er defineret i EU-retsakterne vedrørende typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer m.v.«

4. I § 4, stk. 1, ændres »§ 3, stk. 1 og 2,« til: »§ 3, stk. 1-4,«.

5. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Omregningen sker på grundlag af de afgiftssatser i euro, som fremgår af artikel 8 i aftalen af 9. februar 1994 om opkrævning af afgifter for tunge erhvervskøretøjers benyttelse af visse veje som ændret ved artikel 5 i protokol af 6. december 2017 om ændring af nævnte aftale i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/76/EU om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer. Satserne reguleres ikke, hvis omregningen før nedrunding medfører en ændring, som udtrykt i danske kroner er på under 5 pct.«

§ 2

I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 720 af 30. maj 2017, som ændret ved § 3 i lov nr. 715 af 25. juni 2010 og § 1 i lov nr. 1431 af 11. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter »forhold«: », jf. dog registreringsafgiftslovens § 10 a, stk. 2«.

2. I § 17, stk. 2, indsættes som nr. 8:

»8) Virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler.«

3. I § 21, stk. 1, ændres »§§ 2-4« til: »§ 2, stk. 1-4, §§ 3, 4 eller 7 b-7 d, § 7 e, stk. 2, § 7 f eller § 7 g, stk. 1 og 2,«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 1. Skatteministeren kan fastsætte, at forskellige dele af § 1 træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. For det enkelte køretøj gælder de i § 1, nr. 2, fastsatte satser for vejbenyttelsesafgifter først fra den første afgiftsperiode, der påbegyndes, efter § 1, nr. 2, er trådt i kraft.

Givet på Amalienborg, den 14. maj 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).