Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

(Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, som ændret ved lov nr. 1444 af 12. december 2017 og § 1 i lov nr. 45 af 23. januar 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 35 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om kvælstofpuljer til brug for godkendelsesmyndighedens behandling og afgørelse af sager om godkendelse efter § 33 af miljø- og ressourceeffektive dambrug og visse havbrug, herunder om godkendelsesmyndighedens pligt til at ansøge ministeren om tildeling af kvælstofpuljer, ansøgningsrunder, ansøgningens indhold og oplysninger samt tildelingskriterier.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om færdigbehandlingen af verserende sager om godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse af miljø- og ressourceeffektive dambrug og visse havbrug, der ikke er færdigbehandlede den 1. juli 2018, herunder om, at færdigbehandlingen kan ske efter de regler, som fastsættes i medfør af § 35, stk. 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. denne lovs § 1, nr. 1.

Givet på Amalienborg, den 14. maj 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jakob Ellemann-Jensen