Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1246 af 11. december 2009 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 810 af 20. juni 2017, foretages følgende ændring:

1. Kapitel IX, afsnit B, regel 5, affattes således:

»Regel 5 Lægemidler og medicinsk udstyr

1 Skibsføreren skal sikre sig, at korrekt etikettering af lægemidler i henhold til fortegnelsen for den pågældende kategori A, B, C, samt supplementstype CR, P, og farligt gods, og bilag 4, bilag 5 og bilag 6 er foretaget. Korrekte etiketter findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside under den relevante fortegnelse og kan downloades.

2 Indkøb af lægemidler og medicinsk udstyr rekvireres skriftligt af rederen eller skibsføreren. I rekvisitionen oplyses, hvilken kategori og supplementstype anskaffelsen eller kompletteringen vedrører.

3 Ved levering skal skibsføreren sikre sig, at der medfølger en af apoteket udfærdiget dokumentation over de til skibet leverede lægemidler og medicinsk udstyr.

4 Lægemidler og medicinsk udstyr skal være forsvarligt emballeret, herunder sikret forsvarligt mod kondensfugt og vejrlig.

5 Det medicinske udstyr skal være CE-mærket eller opfylde internationale standarder. Oplysningerne om det medicinske udstyr skal være affattet på dansk eller engelsk.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Søfartsstyrelsen, den 25. juni 2018

Per Sønderstrup

/ Philippe Bauchy