Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32014L0094
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler og motorkøretøjsmanualer1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 57 af 25. januar 2018 om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler og motorkøretøjsmanualer foretages følgende ændringer:

1. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Alle offentligt tilgængelige ladestandere skal også give brugere af elektriske køretøjer mulighed for opladning på ad hoc-basis, uden at de skal indgå en kontrakt med den pågældende elektricitetsleverandør eller operatør.«

2. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. På alle offentligt tilgængelige ladestandere skal der på klar og synlig måde oplyses om prisen for opladning.«

3. § 12, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse for offentligt tilgængelige ladestandere, tankstationer og optankningsfaciliteter til strømforsyning fra land til fartøjer, jf. § 2, nr. 3-6, opstillet eller fornyet den 31. januar 2018 eller derefter. Bestemmelsen i § 8 finder dog først anvendelse fra den 12. oktober 2018, hvorefter den finder anvendelse på både eksisterende og nye tankstationer. Bestemmelserne i §§5a og 9a finder dog først anvendelse fra den 1. juli 2018, hvorefter de finder anvendelse på både nye og eksisterende ladestandere.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 8. maj 2018

Ole Birk Olesen

/ Sysser Davidsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer, EU-tidende 2014, nr. L 307, side 1.