Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. maj 2018

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger

(Videreførelse af regler om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billed- og lydoptagelser fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v.)

[af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)]:

1. Ændringsforslag

Justitsministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 21. marts 2018 og var til 1. behandling den 3. april 2018. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 19. januar 2018 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 148. Den 22. marts 2018 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 4 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, V, LA, RV og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (DF, EL, ALT og SF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for det stillede ændringsforslag.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget er stærkt bekymrede over de svar, som ministeriet har afgivet i forbindelse med udvalgsbehandlingen, da det ikke klart kan slås fast, hvad de nøjagtige sanktioner for brud på reglerne vil være fremadrettet, når de nye regler træder i kraft. Dansk Folkeparti ønsker, at eventuelle sanktioner for brud på reglerne om kameraovervågning i høj grad vil afspejle de tidligere regler, hvor bødestørrelsen i mange tilfælde lægger sig på omkring 5.000 kr., hvorimod ministeriet i svarene på spørgsmålene lægger op til »væsentlige« forhøjelser, dog uden egentlig at konkretisere dette i tilstrækkelig grad, hvilket Dansk Folkeparti finder stærkt kritisabelt. Dette kan Dansk Folkeparti på inden måde støtte op om.

Dansk Folkeparti kan derfor ikke støtte det samlede lovforslag.

Et andet mindretal (IA) vil ved 3. behandling stemme hverken for eller imod lovforslaget og det stillede ændringsforslag.

Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 2

Af justitsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af IA):

1) I det under nr. 1 foreslåede § 51, stk. 1, ændres »behandlinger af oplysninger« til: »behandlinger af personoplysninger«.

[Præcisering]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det foreslås, at behandlinger af oplysninger ændres til behandlinger af personoplysninger. Der er alene tale om en præcisering, og ændringen medfører ikke indholdsmæssige ændringer i forhold til det fremsatte lovforslag.

Peter Skaarup (DF) fmd. Peter Kofod Poulsen (DF) Susanne Eilersen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Per Nørhave (DF) Lise Bech (DF) Preben Bang Henriksen (V) Jan E. Jørgensen (V) Britt Bager (V) Mads Fuglede (V) Carl Holst (V) Michael Aastrup Jensen (V) Henrik Dahl (LA) Christina Egelund (LA) Naser Khader (KF) Simon Kollerup (S) Lars Aslan Rasmussen (S) Mette Reissmann (S) Mogens Jensen (S) nfmd. Rasmus Prehn (S) Morten Bødskov (S) Kaare Dybvad (S) Rosa Lund (EL) Eva Flyvholm (EL) Josephine Fock (ALT) Sofie Carsten Nielsen (RV) Zenia Stampe (RV) Karsten Hønge (SF) Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Nunatta Qitornai (NQ) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 205

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsoversigt og høringssvar, fra justitsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning
5
Ændringsforslag fra justitsministeren
6
2. udkast til betænkning
7
3. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 205

Spm.nr.
Titel
1
Spm., om ministeren kan oplyse det nye normalstrafniveau, der forventes for overtrædelse af § 4 c, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvilket normalstrafniveau for overtrædelse af § 4 c ministeren forventer, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm., om ministeren kan præcisere sin besvarelse af L 205, spørgsmål 1 og 2, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om nogle konkrete eksempler i relation til besvarelsen af L 205, spørgsmål 2, til justitsministeren, og ministerens svar herpå