Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. maj 2018

Forslag

til

Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

(Målrettet kvælstofregulering m.v.)

§ 1

I lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 3. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »gødning og« til: »gødning,«, og efter »tiltag« indsættes: »og yde tilskud til foranstaltninger«.

2. I § 7, stk. 1, nr. 3, ændres »lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.« til: »lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.«

3. I § 7, stk. 1, indsættes som nr. 4 og 5:

»4) Virksomheden har ansøgt om tilskud til reduktion af den samlede kvote for kvælstof efter regler fastsat i en tilskudsordning etableret af miljø- og fødevareministeren i medfør af § 24 c.

5) Virksomheden har ikke opfyldt betingelserne for at anvende de kvælstofreducerende virkemidler i særlige områder, som virksomheden har indgivet ansøgning om tilskud til inden udløbet af ansøgningsfristen for det pågældende ansøgningsår, efter regler fastsat i en tilskudsordning etableret af miljø- og fødevareministeren i medfør af § 24 c.«

4. § 7 a ophæves.

5. I § 11, stk. 7, 1. pkt., ændres »miljøgodkendt anlæg, der forbrænder affald,« til: »forbrændingsanlæg eller til et brændingsanlæg«.

6. I § 11, stk. 7, 2. pkt., ændres »miljøgodkendt forbrændingsanlæg« til: »forbrændingsanlæg eller brændingsanlæg«.

7. § 18 a, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Miljø- og fødevareministeren fastsætter krav om, at virksomheder i særlige områder årligt skal etablere efterafgrøder. Kravet skal i 2018 svare til en samlet kvælstofreduktion på 1.025 t i forhold til kystvande og 3.774 t i rodzonen til både grundvand og kystvande, jf. dog stk. 2. For 2019 skal kravet svare til en samlet kvælstofreduktion på 1.167 t i forhold til kystvande, 4.260 t i rodzonen til både grundvand og kystvande og yderligere 278 t i rodzonen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der kan ved opgørelse af kravet efter stk. 1 fradrages den kvælstofreducerende effekt af kvælstofreducerende virkemidler, der er anmeldt efter regler fastsat i en tilskudsordning etableret af miljø- og fødevareministeren.

Stk. 3. Ministeren fastsætter nærmere regler om kravet efter stk. 1, herunder om afgrænsningen af de særlige områder, hvori efterafgrøderne skal placeres, om efterafgrødernes nærmere placering i områderne, på hvor stor en del af virksomhedens areal efterafgrøder skal etableres, og om beregningen heraf, og om, hvilke afgrødetyper der kan anvendes som efterafgrøder, og om dyrkningen af disse.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

8. I § 18 a, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »efter en konkret vurdering« til: »i særlige tilfælde«, og »2018, dog således at der samlet set maksimalt overføres 10 pct. af indsatsbehovet for 2017« ændres til: »det følgende år«.

9. I § 18 a indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Ministeren kan på baggrund af en samlet vurdering af gennemførte indsatser, marginaludvaskningen og tal for kvælstofudledningen m.v. justere den indsats for 2019, der er fastsat i stk. 1, 3. pkt.«

10. § 18 b, stk. 1, affattes således:

»Virksomheder, som har indgivet ansøgning om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler efter regler fastsat i en tilskudsordning etableret af miljø- og fødevareministeren, kan reducere virksomhedens efterafgrødekrav pålagt i medfør af § 18 a med et areal, der svarer til det efterafgrødeareal, der ved udløbet af ansøgningsfristen er omfattet af ansøgningen for det pågældende ansøgningsår.«

11. I § 18 b, stk. 3 og stk. 4, 1. pkt., ændres »det målrettede efterafgrødekrav« til: »efterafgrødekravet«.

12. I § 19, stk. 1 og 2, ændres »§ 18« til: »§§ 18 og 18 a«.

13. I § 19, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse af ordningerne efter stk. 1 og 2 kun kan anvendes som alternativ til etablering af efterafgrøder fastsat i medfør af § 18.«

14. I § 24, 3. pkt., indsættes efter »forbrændingsanlæg«: »og brændingsanlæg«.

15. Efter kapitel 5 indsættes:

»Kapitel 5 a

Tilskudsordninger

§ 24 c. Miljø- og fødevareministeren kan yde nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler i særlige områder.

Stk. 2. Ministeren fastsætter regler om, hvilke virkemidler der kan ydes tilskud til. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, om beregning af tilskud, om udbetaling af tilskud, om ansøgning om tilskud m.v. og om administration af tilskudsordningerne.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at tilskudsmodtageren i hele perioden, hvor betingelser for tilskud skal være opfyldt, skal underrette ministeren, hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol, om nedsættelse af tilskud og om tilbagebetaling af uberettiget udbetalt tilskud, herunder om betaling af renter.«

16. § 26, stk. 1 og 2, affattes således:

»Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af § 24 c kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 4-6, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de klagepunkter, der er anført i klagen.«

17. I § 26 a, stk. 1, ændres »§ 21 a og« til: »§ 21 a,«, og efter »§ 24« indsættes: », og tilskudsordninger etableret i medfør af § 24 c«.

§ 2

I lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017, som ændret ved § 15 i lov nr. 341 af 27. april 2011 og § 1 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, nr. 2, udgår »anden«.

2. § 3, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) Gødningsopbevaringsanlæg: Bygning eller anden fast placeret indretning, hvor der opbevares husdyrgødning, restvand eller ensilagesaft.«

3. I § 3, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) Ensilageopbevaringsanlæg: Bygning eller anden fast placeret indretning, hvor der opbevares ensilage.«

Nr. 4-7 bliver herefter nr. 5-8.

4. § 3, stk. 1, nr. 8, ophæves.

5. I § 5 c ændres »driftsherren« til: »den ansvarlige for driften«.

6. I § 5 h, stk. 4, 3. pkt., ændres »biogas-« til: »biogasanlæg, forbrændingsanlæg, brændingsanlæg«.

7. I § 5 h, stk. 5, § 5 i, stk. 2, 3. pkt., og § 5 k, stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 3, stk. 1, nr. 6, 2. pkt.« til: »§ 3, stk. 1, nr. 7, 2. pkt.«

8. I § 5 h, stk. 7, ændres »miljøgodkendt anlæg, der forbrænder affald,« til: »forbrændingsanlæg eller brændingsanlæg«.

9. I § 5 r, stk. 1, 2. pkt., ændres »og forbrændingsanlæg« til: », forbrændingsanlæg og brændingsanlæg«.

10. I § 16 a, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »fjerkræ«: »(høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning)«.

11. I § 42, stk. 3, ændres »en af de i stk. 1 nævnte husdyrbrug« til: »et af de husdyrbrug eller anlæg, der er nævnt i stk. 1,«, og »husdyrbruget« ændres til: »den ansvarlige for driften«.

12. I § 43 ændres »husdyrbruganlæg« til: »husdyranlæg«.

§ 3

I lov nr. 204 af 28. februar 2017 om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love (Ny regulering af husdyrbrug m.v. og indførelse af generelle regler for anvendelse af gødning på arealer og for husdyrbrug m.v. som udmøntning af dele af fødevare- og landbrugspakken samt ændringer som følge af VVM-direktivet m.v.) foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1, ændres »1. januar 2007« til: »1. august 2017«, og »efterfølgende har foretaget ændringer eller udvidelser, der har medført, at de« udgår.

§ 4

I lov nr. 341 af 27. april 2011 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 15, nr. 1, ophæves.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 1, nr. 2, 5-11 og 14, § 2, nr. 1-5 og 7-12, og § 4 træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 3. § 1, nr. 1, 3, 4, 12, 13 og 15-17, træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 4. § 2, nr. 6, træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 5. Regler fastsat i medfør af § 7 a, stk. 2, og § 18 a, stk. 3, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 3. maj 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af § 7, stk. 3, jf. denne lovs § 1, nr. 3 og 4, og § 18 a, stk. 4, jf. denne lovs § 1, nr. 7 og 8.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 15. maj 2018

Pia Kjærsgaard

/ Erling Bonnesen