Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Støttemodtagere omfattet af artikel 6, stk. 1, i Europa-Kommissionens afgørelse af 16. oktober 2017 i sag SA. 32874 skal tilbagebetale ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, til Miljø- og Fødevareministeriet.

§ 2. Den ulovlige statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, og som skal tilbagebetales, opgøres i overensstemmelse med artikel 5 i afgørelsen nævnt i § 1.

Stk. 2. Den ulovlige statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, og som skal tilbagebetales, tillægges renter og renters rente i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 3, i afgørelsen nævnt i § 1 fra det tidspunkt, hvor statsstøtten var til rådighed for støttemodtageren.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse, tilbagebetaling, administration, frister m.v. vedrørende ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked.

§ 3. Miljø- og fødevareministeren træffer afgørelse om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, efter denne lov og regler fastsat i medfør heraf.

§ 4. En støttemodtager omfattet af afgørelsen nævnt i § 1 skal efter anmodning stille enhver nødvendig oplysning om sig selv og sine aktiviteter til rådighed for miljø- og fødevareministeren.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation om forhold omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør heraf skal foregå digitalt.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater, digital signatur, opfyldelse af underskriftskrav, at digitale meddelelser anses for at være kommet frem, når de er tilgængelige for modtageren, klage og undtagelse fra kravet om digital kommunikation.

§ 5. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf skal være anlagt, inden 3 måneder efter at afgørelsen er meddelt støttemodtageren.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt miljø- og fødevareministeren.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 2, herunder om, at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jakob Ellemann-Jensen

Officielle noter

1) Loven gennemfører Europa-Kommissionens afgørelse af 16. oktober 2017 om støtteforanstaltning, SA. 32874.