Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af fiskeriloven

(Opfølgning på fiskeripakken, Bierhvervsfiskernævnets sammensætning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 19. juni 2017, som ændret ved lov nr. 1563 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 2, ophæves.

2. § 8 ophæves.

3. I § 11, stk. 1, nr. 4, udgår »og«.

4. I § 11, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 16 a.« til: »§ 16 a, og«.

5. I § 11, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) frivillige kystfiskerforeninger, som har til formål at oplyse om lokalt kystfiskeri i medfør af § 16 b.«

6. § 13 ophæves.

7. § 15 affattes således:

»§ 15. Personer uden A-status, der kan dokumentere, at de inden for de seneste 5 år før ansøgningen har opfyldt betingelserne for A-statusregistrering i medfør af § 14, stk. 1, men som ikke ved ansøgning har opnået denne registrering, kan opnå registrering efter ansøgning. Personer med A-status, der i mindst 6 måneder har frasagt sig A-statusregistrering, kan i op til 5 år efter denne frasigelse efter ansøgning opnå registrering på grundlag af frasigelsen.«

8. Overskriften før § 16 affattes således:

»Erhvervsfiskerselskaber, visse selvejende uddannelsesinstitutioner og frivillige kystfiskerforeninger«.

9. Efter § 16 a indsættes før overskriften før § 17:

»§ 16 b. Ministeren for fiskeri og ligestilling kan godkende frivillige kystfiskerforeninger, som har til formål at oplyse om lokalt kystfiskeri, som berettiget til at drive selvstændigt erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk. 2. Frivillige kystfiskerforeninger godkendt efter stk. 1 må udelukkende udøve selvstændigt erhvervsmæssigt fiskeri med et fartøj, som er godkendt af ministeren. Fartøjet må kun fiske i henhold til fiskerirettigheder tildelt af ministeren. Godkendelse efter stk. 1 bortfalder ved salg af fartøjet.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler, herunder om foreningens vedtægter og at godkendelsen efter stk. 1 kan bortfalde, når betingelserne for godkendelsen ikke længere er opfyldt.«

10. § 19, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Nævnet består af 2 repræsentanter for Udenrigsministeriet, 4 repræsentanter udpeget af interesseorganisationer for erhvervsmæssigt fiskeri og 4 repræsentanter indstillet af interesseorganisationer for rekreativt fiskeri samt 1 repræsentant for detailfiskehandelen. Repræsentanterne skal kunne tilvejebringe oplysninger om forhold, som ved nævnets afgørelse skal kunne tillægges særlig vægt, jf. de i stk. 3 nævnte forhold.«

11. I § 19 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ministeren fastsætter nærmere regler om nævnets virke, herunder nævnets forretningsorden, og om indstillingsberettigede organisationer. Ministeren udpeger nævnets formand og øvrige medlemmer.«

12. I § 22 ændres »at personer, der overtager en igangværende fiskeribedrift eller andel heraf ved arv eller overtagelse af uskiftet bo,« til: »at ægtefæller, samlevende eller børn ved arv eller ved hensidden i uskiftet bo«.

13. § 35 ophæves.

14. I § 39, stk. 1, 2. pkt., ændres »og til selvejende uddannelsesinstitutioner, som er godkendt i medfør af § 16 a.« til: »til selvejende uddannelsesinstitutioner, som er godkendt i medfør af § 16 a, og til frivillige kystfiskerforeninger, som er godkendt i medfør af § 16 b.«

15. I § 46 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ministeren for fiskeri og ligestilling kan fastsætte regler om anbringelse, udformning og godkendelse af det gitter, som er nævnt i stk. 1.«

16. § 49 ophæves.

17. I § 130, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 13,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Eva Kjer Hansen