Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af værdigrænse i lov om sikring af kulturværdier i Danmark

I medfør af § 2, stk. 6, jf. stk. 5, jf. stk. 1, nr. 2, i lov om sikring af kulturværdier i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 16. november 2010, fastsættes:

§ 1. Værdigrænsen for kulturgenstande i § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om sikring af kulturværdier i Danmark reguleres, jf. lovens § 2, stk. 5, efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for 2017 til følgende beløb: 167.000 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. maj 2018 og har virkning fra den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 245 af 6. marts 2017 om regulering af værdigrænse i lov om sikring af kulturværdier i Danmark ophæves.

Kulturministeriet, den 16. maj 2018

Mette Bock

/ Katrine Tarp