Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0021
 
32009L0140
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Varigheden for tilladelser til at anvende radiofrekvenser i visse frekvensbånd
Bilag 2 MUX 8
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser1)

I medfør af § 19, § 20, § 21, stk. 3, § 31, § 54, stk. 2, og § 58, stk. 6, i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 10. august 2016, fastsættes:

Varighed af tilladelser

§ 1. En tilladelse udstedes med en varighed, der omfatter resten af det kalenderår, hvori tilladelsen udstedes, og de 15 derpå følgende kalenderår, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed, jf. dog stk. 2-6 og § 4, stk. 4.

Stk. 2. En forsøgstilladelse, jf. lovens § 13, stk. 1, udstedes med en varighed på 1 år, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan varigheden for en tilladelse udstedt efter auktion eller offentligt udbud fastsættes i medfør af auktionen eller det offentlige udbud, jf. lovens § 10, stk. 3, nr. 1, § 11, stk. 3, nr. 1, og § 12, stk. 3.

Stk. 4. Uanset stk. 1 og 2 kan en tilladelse udstedes med kortere varighed, hvis det fremgår af frekvensplanen, jf. lovens § 4, at der skal ske anden anvendelse af de radiofrekvenser, tilladelsen vedrører.

Stk. 5. Uanset stk. 1 og 2 kan en tilladelse udstedes med en anden varighed, hvis en sådan følger af det internationale frekvenssamarbejde eller samarbejdet i EU.

Stk. 6. Fastsættelse af varigheden for tilladelser til at anvende radiofrekvenser i visse frekvensbånd fremgår af bilag 1 og 2.

§ 2. Tilladelser, som er udstedt før 1. oktober 1997, og som er udstedt uden varighed, har en varighed på 15 år fra den 1. januar 2010, medmindre andet er fastsat i bekendtgørelsens bilag 1.

§ 3. En tilladelse har gyldighed fra udstedelsesdagen, medmindre andet er fastsat i tilladelsen.

Fornyelse af tilladelser

§ 4. Gyldigheden af en tilladelse udstedt efter lovens § 7, stk. 1, eller § 12, stk. 4, ophører ved den førstkommende termin for betaling af frekvensafgiften efter udløbet af tilladelsens varighed. En sådan tilladelse kan efter dens udløb fornys ved, at tilladelsesindehaveren rettidigt betaler Energistyrelsens opkrævning af frekvensafgift for tilladelsen. Tilladelsen fornys med en varighed på 15 år, medmindre andet er fastsat i bekendtgørelsens bilag 1.

Stk. 2. Fornyelse efter stk. 1 kan ikke ske, hvis

1) Energistyrelsen inden udløbet af tilladelsens varighed har meddelt tilladelsesindehaveren, at tilladelsen ikke kan fornys, eller

2) det fremgår af frekvensplanen, jf. lovens § 4, at der skal ske anden anvendelse af de radiofrekvenser, tilladelsen vedrører.

Stk. 3. Energistyrelsen kan forny en tilladelse udstedt efter lovens § 7, stk. 1, eller § 12, stk. 4, i en tidsbegrænset periode, hvis

1) Energistyrelsen inden udløbet af tilladelsens varighed har modtaget en ansøgning om at anvende radiofrekvenser omfattet af tilladelsen fra en anden end tilladelsesindehaveren, og

2) der foreligger frekvensknaphed i henhold til lovens § 7, stk. 6, eller Energistyrelsen iværksætter undersøgelse af, om der foreligger frekvensknaphed.

Stk. 4. Hvis Energistyrelsen fornyer en tilladelse i en tidsbegrænset periode efter stk. 3, fastsætter Energistyrelsen en varighed af tilladelsen, som udløber senest på det tidspunkt, hvor en ny tilladelse til at anvende radiofrekvenserne træder i kraft efter udstedelse i henhold til lovens § 7, stk. 1, § 10, stk. 4, § 11, stk. 4, eller § 12, stk. 4.

Meddelelse af planer om overdragelse af tilladelser

§ 5. Tilladelsesindehavere, der er omfattet af lov om det centrale virksomhedsregister, skal meddele Energistyrelsen deres planer om at overdrage en tilladelse eller dele heraf, inden overdragelsen finder sted.

Stk. 2. Energistyrelsen offentliggør oplysninger om tilladelsesindehaveres planer om overdragelse modtaget efter stk. 1.

Tavshedspligt for tilladelsesindehavere

§ 6. Indholdet og eksistensen af radiosignaler, som modtages af andre end den, for hvem de er bestemt, må ikke bruges, offentliggøres eller videregives til uvedkommende.

Stk. 2. Tavshedspligten i stk. 1 gælder ikke radiokommunikation, der er beregnet til almindelig brug for offentligheden, f.eks. nødsignaler, navigationssignaler, amatørradio og radio- eller tv-programmer (broadcast).

Straffebestemmelser

§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder § 5, stk. 1, eller § 6, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1329 af 30. november 2017 om tilladelser til at anvende radiofrekvenser ophæves.

Energistyrelsen, den 29. maj 2018

Konstitueret direktør
Stig Uffe Pedersen

/ Maria Schmidt Jensen


Bilag 1

Varigheden for tilladelser til at anvende radiofrekvenser i visse frekvensbånd

1) Tilladelser til at anvende radiofrekvenser omfattet af det landsdækkende sendenet MUX 8, jf. bilag 2, der er afsat til digitale radio- eller tv-formål, udstedes med en begrænset varighed og bortfalder uden yderligere varsel på det tidspunkt, som fastsættes i en politisk beslutning om den endelige anvendelse af frekvenserne, dog senest den 31. december 2019.

2) Tilladelser til at anvende radiofrekvenser i frekvensbåndet 470-494 MHz til andre formål end broadcastformål udstedes med en varighed på op til 1 år fra udstedelsesdatoen, dog senest til udløb den 3. april 2020, hvorefter tilladelserne bortfalder.

3) Tilladelser til at anvende radiofrekvenser i frekvensbåndene 870-876 MHz og 915-921 MHz udstedes eller fornys med en varighed til senest den 28. februar 2019, hvorefter tilladelserne bortfalder.

4) Tilladelser til at anvende radiofrekvenser i frekvensbåndet 1427-1518 MHz udstedes med en varighed til senest den 31. december 2019, hvorefter tilladelserne bortfalder. Dette gælder dog ikke faste tjenester (radiokædeforbindelser) mellem olieplatforme eller lignende installationer i Nordsøen.

5) Tilladelser til at anvende radiofrekvenser i frekvensbåndene 1980-2010 MHz og 2170-2200 MHz, der udstedes i henhold til Kommissionens beslutning nr. 449/2009/EF af 13. maj 2009 om udvælgelse af operatører af fælleseuropæiske systemer, der leverer mobile satellittjenester, udstedes med en varighed på 18 år fra datoen for beslutningen og udløber den 12. maj 2027, hvorefter tilladelserne bortfalder.

6) Tilladelser til at anvende radiofrekvenser i frekvensbåndet 2300-2400 MHz udstedes eller fornys med en varighed til senest den 31. december 2018, hvorefter tilladelserne bortfalder. Dette gælder dog ikke faste tjenester (radiokædeforbindelser) mellem olieplatforme eller lignende installationer i Nordsøen.

7) Tilladelser til at anvende radiofrekvenser i frekvensbåndet 3400-3800 MHz udstedes med en varighed til senest den 31. december 2019, hvorefter tilladelserne bortfalder.

8) Tilladelser til at anvende radiofrekvenser i frekvensbåndet 24,25-26,5 GHz udstedes med en varighed til senest den 31. december 2019, hvorefter tilladelserne bortfalder.


Bilag 2

MUX 8

Sendeområde
Tv-kanal
Radiofrekvenser
Tolne-Nibe
5
174,0000-181,0000 MHz
Thisted
10
209,0000-216,0000 MHz
Videbæk
10
209,0000-216,0000 MHz
Viborg
10
209,0000-216,0000 MHz
Hadsten og Århus
5
174,0000-181,0000 MHz
Hedensted
7
188,0000-195,0000 MHz
Varde
7
188,0000-195,0000 MHz
Aabenraa
7
188,0000-195,0000 MHz
Tommerup og Svendborg
7
188,0000-195,0000 MHz
Vordingborg og Nakskov
6
181,0000-188,0000 MHz
Jyderup
6
181,0000-188,0000 MHz
København
6
181,0000-188,0000 MHz
Roe
9
202,0000-209,0000 MHz

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), EF-Tidende 2002, nr. L 108, s. 33, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebetingelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og direktiv 2002/20/EF om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, EU-Tidende 2009, nr. L 337, s. 37.