Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 3, ændres »§ 41 i lov om behandling af personoplysninger samt Datatilsynets IT-sikkerhedstekster« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen)«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2018.

Børne- og Socialministeriet, den 16. maj 2018

Mai Mercado

/ Anita Hørby