Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet

(Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 9. februar 2018, som ændret ved lov nr. 1705 af 23. december 2016, og som ændres ved det af Folketinget den 17. maj 2018 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg), foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, nr. 6, indsættes efter »først«: », jf. dog regler fastsat efter § 35 e, stk. 4«.

2. I overskriften til kapitel 2 indsættes efter »vindmøller«: »og solcelleanlæg«.

3. I overskriften før § 6 indsættes efter »vindmøller«: »og solcelleanlæg«.

4. I § 6, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »lysmarkeringsmaster«: »eller ved opstilling af solcelleanlæg, der har vundet ret til pristillæg efter udbud, jf. § 50 c,«.

5. I § 6, stk. 5, 1. pkt., ændres »Krav« til: »For vindmøller forfalder krav«, og »forfalder« udgår.

6. I § 6 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. For solcelleanlæg forfalder krav efter stk. 1 til betaling ved montering af det første solcellepanel i projektet.«

7. I § 8, stk. 2, indsættes efter »vindmølleopstillere,«: »opstillere af solcelleanlæg,«.

8. I § 9, stk. 1, indsættes efter 4. pkt. som nyt punktum:

»For solcelleanlæg afholdes det offentlige møde, inden 4 uger efter der er indgået kontrakt om pristillæg.«

9. I § 9, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »vindmølleplaceringer«: »eller i en afstand af op til 200 m fra den eller de planlagte placeringer af solcelleanlæg«.

10. I § 9, stk. 2, 5. pkt., indsættes efter »møllehøjden«: »for vindmølleprojekter eller i en afstand af op til 200 m for solcelleanlæg«.

11. I § 9, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »vindmølleplaceringer«: »eller i en afstand af op til 200 m fra den eller de planlagte placeringer af solcelleanlæg«.

12. I § 9, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »vindmølleopstilling«: »eller opstilling af solcelleanlæg«.

13. I § 9, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »vindmølleplaceringer«: »eller i en afstand af op til 200 m fra den eller de planlagte placeringer af solcelleanlæg«.

14. I § 9, stk. 5, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»Opstilles flere solcelleanlæg, beregnes afstanden fra det nærmeste solcelleanlæg.«

15. I § 10, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »møllens«: »eller solcelleanlæggets«.

16. I § 10, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »vindmøllen«: »eller solcelleanlægget«.

17. I overskriften før § 13 ændres »vindmølleandele« til: »andele i vindmølle- eller solcelleprojekter«.

18. I § 13, stk. 1, indsættes efter »25 m«: »eller solcelleanlæg, der har vundet ret til pristillæg efter udbud, jf. § 50 c«.

19. I § 13, stk. 3, 1. pkt., ændres »vindmølleprojekt« til: »projekt«.

20. § 13, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»En opstiller af vindmøller på land eller af solcelleanlæg kan dog vælge i stedet at udbyde ejerandelene i vindmøller eller solcelleanlæg, som mindst udgør 20 pct. af det samlede projekt.«

21. I § 13, stk. 4, ændres »vindmølleprojektets« til: »vindmølle- eller solcelleprojektets«.

22. I § 13, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »Vindmøller«: »og solcelleanlæg«.

23. I § 13, stk. 5, 3. og 4. pkt., indsættes efter »vindmøllen«: »eller solcelleanlægget«.

24. I § 13, stk. 6, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»Udbud af solcelleanlæg kan tidligst finde sted, efter at der er indgået kontrakt om pristillæg, og skal ske inden nettilslutning af anlægget.«

25. I § 14, stk. 1, og § 16, stk. 3, ændres »Vindmølleopstilleren« til: »Opstilleren«.

26. I § 14, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »vindmøllen«: »eller solcelleanlægget«.

27. I § 14, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »vindmøller på land«: »eller solcelleanlæg«, og to steder ændres »vindmølleprojekt« til: »projekt«.

28. I § 14 a, stk. 1, ændres »vindmølleopstilleren« til: »opstilleren«.

29. I § 15, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »adresse«: »eller ejer en fritidsbolig«.

30. § 15, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Ved ejerskab af fritidsboliger skal den pågældende have ejet fritidsboligen, i mindst 2 år før udbuddet annonceres, jf. stk. 5, og fritidsboligen må ikke anvendes til erhvervsmæssig udlejning.«

31. I § 15, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»Opstilles flere solcelleanlæg, beregnes afstanden fra nærmeste solcelleanlæg.«

32. I § 15, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »adresse«: »eller ejer en fritidsbolig«, og efter »vindmøllen« indsættes: »eller solcelleanlægget«.

33. I § 15, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Ved ejerskab af fritidsboliger skal den pågældende have ejet fritidsboligen, i mindst 2 år før udbuddet annonceres, jf. stk. 5, og fritidsboligen må ikke anvendes til erhvervsmæssig udlejning.«

34. § 15, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

35. I § 15, stk. 3, ændres »vindmølleprojektet« til: »vindmølle- eller solcelleprojektet«.

36. § 15, stk. 5, 1. og 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Udbud af ejerandele til de købsberettigede skal som minimum ske ved tydelig annoncering i mindst en lokal og en regional avis i de købsberettigedes områder.«

37. I § 15, stk. 8, 1. pkt., udgår »to lokale aviser eller«.

38. I § 17, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »flere vindmøller«: »eller solcelleanlæg«, og efter »vindmøllerne« indsættes: »eller solcelleanlæggene«.

39. § 18, stk. 4 og 5, affattes således:

»Stk. 4. En kommunalbestyrelse kan ansøge energi-, forsynings- og klimaministeren om tilsagn om tilskud fra den grønne ordning. Ansøgningen om tilskud kan indgives i forbindelse med behandlingen af ansøgning om opstillingen af vindmøller i medfør af lov om planlægning eller på et senere tidspunkt. For havvindmøller omfattet af stk. 2 kan ansøgningen om tilskud indgives fra det tidspunkt, hvor elproduktionstilladelse er givet efter § 29, stk. 1.

Stk. 5. På grundlag af ansøgningen kan energi-, forsynings- og klimaministeren give tilsagn om tilskud til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til

1) anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og

2) kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.«

40. I overskriften før § 21 ændres »vindmøllelavs« til: »vindmølle- eller solcellelavs«.

41. § 21, stk. 1, affattes således:

»Energi-, forsynings- og klimaministeren kan træffe afgørelse om ydelse af garanti til lokale vindmølle- og solcellelav eller andre lokale initiativgrupper for lån, som optages til finansiering af forundersøgelser, herunder til undersøgelse af placeringer, tekniske og økonomiske vurderinger og forberedelse af ansøgninger til myndigheder, med henblik på at opstille en eller flere vindmøller eller solcelleanlæg. Dette gælder dog ikke møller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation som nævnt i § 41, solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation eller havvindmøller, der etableres efter udbud, jf. § 23.«

42. I § 21, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »Vindmøllelavet«: », solcellelavet«.

43. § 21, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) Flertallet af vindmøllelavets, solcellelavets eller initiativgruppens deltagere er bopælsregistreret i CPR på en adresse i den kommune, hvor møllen eller solcelleanlægget planlægges opstillet, eller uden for kommunen i en afstand af højst 4,5 km fra det sted, hvor møllen eller solcelleanlægget planlægges opstillet. Ved havvindmøller etableret uden for udbud skal bopælsregistreringen efter 1. pkt. være i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle. Opstilles flere solcelleanlæg, beregnes afstanden fra nærmeste solcelleanlæg.«

44. I § 21, stk. 2, nr. 4, ændres »vindmølleprojektet« til: »projektet«.

45. I § 21, stk. 3, 2. pkt., ændres »nettilslutningen af møllen,« til: »nettilslutningen af anlægget, ved møller«.

46. I § 21, stk. 4, ændres »vindmølleprojekt« til: »projekt«, og »vindmølleprojektet« ændres til: »projektet«.

47. I § 21, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »vindmøllelavet«: », solcellelavet«.

48. I overskriften til kapitel 4 indsættes efter »vindmøller«: », solcelleanlæg«.

49. I § 30, stk. 1, indsættes efter »vindmøllers«: »og solcelleanlægs«.

50. I § 30, stk. 1, nr. 1 og 3, indsættes efter »vindmølleejeren«: », solcelleejeren,«.

51. Efter § 35 b indsættes:

»§ 35 c. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på forsøgsvindmøller på land, der opstilles på de nationale testcentre for store vindmøller i Høvsøre i Lemvig Kommune og Østerild i Thisted Kommune og opnår tilsagn om pristillæg senest den 31. december 2019.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan forud for et projekts påbegyndelse og efter ansøgning give tilsagn om pristillæg for elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1 inden for en pulje på 100 mio. kr. (2017-priser).

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter pristillæggets størrelse og støtteperiodens længde. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om loft for den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om ansøgning om tilsagn og udbetaling af pristillæg og regler om kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger budgettet for puljen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om det maksimale antal vindmøller pr. ansøgt projekt.

§ 35 d. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på forsøgsvindmøller på land, der opnår tilsagn om pristillæg senest den 31. december 2019, bortset fra vindmøller, som er nettilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. § 41, og vindmøller, der opstilles på de nationale testcentre for store vindmøller i Høvsøre i Lemvig Kommune og Østerild i Thisted Kommune.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan forud for et projekts påbegyndelse og efter ansøgning give tilsagn om pristillæg for elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1 inden for en pulje på 10 MW i 2018 og en pulje på 25 MW i 2019.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter pristillæggets størrelse og støtteperiodens længde.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om ansøgning om tilsagn og udbetaling af pristillæg, regler om kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger mængden af megawatt i puljen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om det maksimale antal vindmøller pr. ansøgt projekt.

§ 35 e. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på vindmøller på land, der opfylder kriterierne i stk. 3 (overgangsordning for landvindmøller), og som nettilsluttes senest den 31. december 2020, bortset fra vindmøller, som er nettilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. § 41.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter ansøgning yde pristillæg for elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1 inden for en pulje på i alt 37 MW.

Stk. 3. Der kan alene ydes pristillæg til projekter, der opfylder følgende kriterier:

1) Projektet skal være påbegyndt inden den 1. januar 2017.

2) Støttemodtageren skal have modtaget bekræftelse på støtte inden den 1. januar 2017.

3) Der skal i 2017 have været behandling af en klagesag vedrørende projektet i Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte andre kriterier for projektets påbegyndelse end dem, der fremgår af § 5, stk. 1, nr. 6.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter pristillæggets størrelse og støtteperiodens længde.

Stk. 6. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om kriterier og procedurer for ansøgning om og udbetaling af pristillæg, fastsætter kriterier for bekræftelse af støtte inden den 1. januar 2017, fastsætter regler om nærmere kriterier for behandling af klagesagerne i Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet i 2017 og fastsætter kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger mængden af megawatt i puljen.

§ 35 f. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på vindmøller på land, der opfylder kriterierne i stk. 3 (særordning for mindre landvindprojekter), og som nettilsluttes senest den 31. december 2020, bortset fra vindmøller, som er nettilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. § 41.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan forud for et projekts påbegyndelse og senest den 31. december 2019 efter ansøgning give tilsagn om pristillæg for elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1 inden for en pulje på 39 mio. kr. (2017-priser).

Stk. 3. Der kan alene ydes tilsagn om pristillæg til projekter, der opfylder følgende kriterier:

1) Der skal i 2017 have været behandling af en klagesag vedrørende projektet i Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet.

2) En lokalplan for projektet skal være vedtaget inden den 1. januar 2017.

3) Projektet udgør maksimalt seks vindmøller.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter pristillæggets størrelse og støtteperiodens længde.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om ansøgning om tilsagn og udbetaling af pristillæg, fastsætter regler om nærmere kriterier for behandling af klagesagerne i Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet i 2017 og fastsætter kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger budgettet i puljen.«

52. I § 43, stk. 1 og 2, ændres i alt tre steder », 35 b« til: »-35 f«.

53. Efter § 50 b indsættes før overskriften før § 51:

»§ 50 c. Denne bestemmelse omhandler udbud af pristillæg for elektricitet produceret på havvindmøller omfattet af § 25, jf. § 23, stk. 4, landvindmøller og solcelleanlæg bortset fra anlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren afholder maksimalt to udbud i perioden 2018-2019.«

54. I § 51, stk. 1, 1. pkt., ændres », 35 b« til: »-35 f«.

55. I § 51, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »35 b«: »-35 f«.

56. I § 54, stk. 1, indsættes efter »vindmøller«: »og solcelleanlæg«.

57. I § 55, stk. 1 og 2, ændres », 35 b« til: »-35 f«.

58. I § 56, stk. 1, ændres », 35 b« til: »-35 f«.

§ 2

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 9. februar 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 466 af 18. maj 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 67, stk. 3, indsættes efter »vindmøller«: »og solcelleanlæg«.

§ 3

I lov om Energinet, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 20. februar 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, 2. pkt., udgår »bortset fra opgaver vedrørende tilskud til industriel kraftvarme, som varetages i medfør af § 2, stk. 5«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 1, nr. 51-55, 57 og 58. Ministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. § 1, nr. 49 og 50, og § 2, nr. 1, finder ikke anvendelse for anlæg, hvor der er indgået en aftale om nettilslutning inden den 1. juli 2018. For sådanne anlæg finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Amalienborg, den 23. maj 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt