Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0072
 
32009L0073
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde
Kapitel 2 Forsyningstilsynets organisering og uafhængighed
Kapitel 3 Forsyningstilsynets opgaver
Kapitel 4 Kontaktudvalg, samarbejde og deltagelse i europæiske samarbejder m.v.
Kapitel 5 Finansiering
Kapitel 6 Delegation og klage
Kapitel 7 Straffebestemmelser
Kapitel 8 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Lov om Forsyningstilsynet1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Lovens formål og anvendelsesområde

§ 1. Forsyningstilsynet skal sikre et stærkt og effektivt tilsyn med forsyningssektorerne. Forsyningstilsynet skal navnlig sikre forbrugernes interesser i forsyningssektorerne ved at arbejde for høj effektivitet, lavest mulige forbrugerpriser på kort og lang sigt, en sikker og stabil forsyning samt en omkostningseffektiv teknologiudvikling og en omkostningseffektiv grøn omstilling.

Stk. 2. Forsyningstilsynet skal tilrettelægge sin drift og opgavevaretagelse med henblik på

1) at varetage administrationen af reguleringen og tilsynet med forsyningssektorerne effektivt i overensstemmelse med sektorlovgivningen,

2) at analysere og overvåge forsyningssektorerne med henblik på at skabe gennemsigtighed i disse forsyningssektorer,

3) at bidrage til, at reguleringen for forsyningssektorerne fremmer de målsætninger, som er fastlagt i sektorlovgivningen og giver stabile rammebetingelser for forsyningsvirksomhederne, og

4) at skabe effektive integrerede markeder for forsyning i overensstemmelse med national lovgivning og EU-regulering.

Kapitel 2

Forsyningstilsynets organisering og uafhængighed

§ 2. Forsyningstilsynet ledes af en direktør, som udpeges af energi-, forsynings- og klimaministeren for en periode på 5 år, der kan forlænges én gang med yderligere 5 år.

Stk. 2. Forsyningstilsynet og Forsyningstilsynets direktør og personale er uafhængigt og kan ikke modtage eller søge instruktion fra andre.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan afsætte Forsyningstilsynets direktør, hvis denne ikke længere opfylder kravet om uafhængighed, jf. stk. 2, eller hvis denne groft har tilsidesat sine forpligtelser, herunder såvel ledelsesmæssige som tilsynsmæssige forpligtelser.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om de forhold, der er nævnt i stk. 2.

Kapitel 3

Forsyningstilsynets opgaver

§ 3. Forsyningstilsynet varetager opgaver og beføjelser i medfør af denne lov og sektorlovgivningen, hvorved der menes lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om fremme af besparelser i energiforbruget eller i regler fastsat i medfør heraf. Forsyningstilsynet varetager endvidere opgaver og beføjelser i medfør af EU-regulering.

Stk. 2. Forsyningstilsynet kan behandle og afgøre sager efter sektorlovgivningen på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage.

Stk. 3. Forsyningstilsynet behandler ikke klager om civilretlige tvister.

§ 4. Forsyningstilsynet skal overvåge og analysere forhold inden for forsyningssektorerne, herunder forhold på tværs af forsyningssektorerne.

Stk. 2. Forsyningstilsynet orienterer løbende og inden for rimelig tid energi-, forsynings- og klimaministeren om forhold efter stk. 1 og forhold, som i øvrigt vurderes at have ministerens interesse, eller som har væsentlig betydning for Forsyningstilsynets opgavevaretagelse.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan anmode Forsyningstilsynet om oplysninger og analyser om de forhold, der er nævnt i stk. 1, herunder om forslag til brug for udviklingen af reguleringen, medmindre det er uforeneligt med § 2, stk. 2, eller tilsynets prioritering efter stk. 4.

Stk. 4. Forsyningstilsynet fastlægger prioriteringen og omfanget af opgaverne efter stk. 1-3.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om overvågnings- og analyseopgaver efter stk. 1 og om offentliggørelse, jf. dog stk. 4.

§ 5. Forsyningstilsynet aflægger årligt rapporter om tilsynets virksomhed og varetagelsen af tilsynets opgaver til energi-, forsynings- og klimaministeren, Europa-Kommissionen og det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder.

Stk. 2. Forsyningstilsynet offentliggør rapporter, jf. stk. 1, på Forsyningstilsynets hjemmeside.

§ 6. Forsyningstilsynet skal udarbejde en arbejdsplan, som redegør for Forsyningstilsynets planlagte aktiviteter.

Stk. 2. Forsyningstilsynet offentliggør arbejdsplanen, jf. stk. 1, på Forsyningstilsynets hjemmeside.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om rammerne for arbejdsplanen, jf. stk. 1, herunder om planens indhold, frister og krav om forudgående høring.

§ 7. Forsyningstilsynet kan indhente oplysninger, som er nødvendige for Forsyningstilsynets varetagelse af opgaver med overvågning og analyser efter § 4, stk. 1, hos forsyningsvirksomheder og disses koncernforbundne virksomheder, hvis der har fundet en eller flere transaktioner sted mellem de nævnte virksomheder. Forsyningstilsynet kan endvidere anmode virksomhederne om at tilvejebringe nødvendige oplysninger.

Stk. 2. Sender forsyningsvirksomheder eller disses koncernforbundne virksomheder ikke de oplysninger, som Forsyningstilsynet anmoder om, inden for en rimelig frist, kan tilsynet påbyde virksomheden at sende oplysningerne inden for en nærmere angivet frist.

Stk. 3. Forsyningstilsynet kan fastsætte regler om indhentelse af oplysninger efter stk. 1, herunder regler om indhold, frister og form.

Kapitel 4

Kontaktudvalg, samarbejde og deltagelse i europæiske samarbejder m.v.

§ 8. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan nedsætte et kontaktudvalg, der skal følge udviklingen i forsyningssektorerne, og som kan rådgive Forsyningstilsynet og energi-, forsynings- og klimaministeren.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om kontaktudvalget, jf. stk. 1, herunder om kontaktudvalgets kompetence, møder og medlemmer.

§ 9. Forsyningstilsynet skal under hensyntagen til tilsynets uafhængighed samarbejde med andre myndigheder, forsyningsvirksomheder og relevante organisationer.

Stk. 2. Forsyningstilsynet kan uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, samarbejde med andre myndigheder om løsning af administrative opgaver og lignende opgaver, der ikke berører Forsyningstilsynets tilsyns- og klagefunktioner.

§ 10. Forsyningstilsynet deltager i det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder.

Kapitel 5

Finansiering

§ 11. Omkostninger forbundet med Forsyningstilsynets etablering, drift og opgavevaretagelse efter denne lov og regler udstedt i medfør heraf betales af de virksomheder, som betaler for Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse efter § 78, stk. 1, i lov om elforsyning, § 44, stk. 1, i lov om naturgasforsyning, § 23 c, stk. 1, i lov om varmeforsyning, § 65, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi og § 18, stk. 3, i lov om fremme af besparelser i energiforbruget.

Stk. 2. Forsyningstilsynet fastsætter regler om betaling og opkrævning af beløb til dækning af udgifterne efter stk. 1.

Kapitel 6

Delegation og klage

§ 12. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bemyndige en institution eller myndighed oprettet under ministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Energiklagenævnet behandler klager over påbud, jf. § 7, stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at påbuddet er meddelt virksomheden. Energiklagenævnet kan træffe afgørelse om, at klage skal have opsættende virkning.

Stk. 3. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter stk. 2 skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen efter stk. 2 er meddelt virksomheden.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser truffet i henhold til en bemyndigelse efter stk. 1 ikke skal kunne indbringes for energi-, forsynings- og klimaministeren.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at efterkomme påbud efter § 7, stk. 2.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller af vilkår fastsat eller påbud udstedt i medfør af reglerne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 14. Loven træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af §§ 4, 6-8 og 12. Ministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 78, stk. 7, 8 og 13-15, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 9. februar 2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler fastsat i medfør af lov om elforsyning.

§ 15. I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 9. februar 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 466 af 18. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Energitilsynet« til: »Forsyningstilsynet«, og »Energitilsynets« til: »Forsyningstilsynets«.

2. I § 68 a, stk. 2, ændres »§ 78, stk. 7 og 8« til: »§ 78, stk. 6 og 7«.

3. § 78 affattes således:

»§ 78. Omkostninger, som er forbundet med Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven eller efter bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne, betales af de virksomheder, som Forsyningstilsynet fører tilsyn med efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven eller efter bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Netvirksomhederne og elhandelsvirksomhederne betaler halvårligt et beløb til Forsyningstilsynet til dækning af Forsyningstilsynets omkostninger til opgaver efter §§ 4 og 37-37 b og regler udstedt i medfør heraf. Det samlede beløb fastsættes til 0,2 mio. kr. Beløbet reguleres en gang årligt pr. 1. juli med den sats for det generelle pris- og lønindeks, der er fastsat af Finansministeriet. Energi-, forsynings- og klimaministeren offentliggør reguleringer hvert år, første gang pr. 1. juli 2019. Halvdelen af det samlede beløb betales af netvirksomhederne og opkræves hos netvirksomhederne i

forhold til den mængde elektricitet, som er transporteret gennem netvirksomhedens net til forbrug i Danmark, på baggrund af opgørelser over målinger af forbrug af elektricitet i det foregående kalenderår. Halvdelen af det samlede beløb betales af elhandelsvirksomhederne og opkræves hos elhandelsvirksomhederne i forhold til den mængde elektricitet, som elhandelsvirksomhederne har leveret til forbrug i Danmark, på baggrund af opgørelser over målinger af forbrug af elektricitet i det foregående kalenderår.

Stk. 3. Forsyningstilsynet fastsætter regler om betaling og opkrævning af beløb til dækning af omkostningerne efter stk. 1 og 2, jf. dog stk. 4. Afgørelser truffet i henhold til regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om betaling og opkrævning af beløb til dækning af Forsyningstilsynets omkostninger i forbindelse med Forsyningstilsynets opgaver efter loven eller regler udstedt i medfør af loven angående netvirksomhedernes opgaver vedrørende energibesparelser.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om Forsyningstilsynets behandling af klager og om, hvorvidt klager over Forsyningstilsynets afgørelser kan tillægges opsættende virkning. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere fastsætte regler om frister for klage til Forsyningstilsynet.

Stk. 6. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler for, hvilke opgaver Forsyningstilsynet skal varetage, herunder overvågningsopgaver for at sikre velfungerende konkurrencebaserede elmarkeder og opgaver vedrørende samarbejdet med andre landes energireguleringsmyndigheder, herunder på regionalt plan og EU-plan, og regler om Forsyningstilsynets opgaver efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling.

Stk. 7. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at Forsyningstilsynet skal varetage opgaver, som er henlagt til ministeren.«

4. § 79 ophæves.

5. § 80 ophæves.

6. § 82, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 1-6.

§ 16. I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 466 af 18. maj 2011, § 3 i lov nr. 1399 af 5. december 2017 og § 1 i lov nr. 1675 af 26. december 2017 og senest ved § 3 i lov nr. 1667 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »Energitilsynet« til: »Forsyningstilsynet«, og »Energitilsynets« til: »Forsyningstilsynets«.

§ 17. I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 663 af 8. juni 2017, § 5 i lov nr. 1399 af 5. december 2017 og lov nr. 1677 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »Energitilsynets« til: »Forsyningstilsynets«, og »Energitilsynet« til: »Forsyningstilsynet«.

§ 18. I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 9. februar 2018, som ændret ved lov nr. 1705 af 23. december 2016, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »Energitilsynet« til: »Forsyningstilsynet«, og »Energitilsynets« til: »Forsyningstilsynets«.

§ 19. I lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 634 af 6. juli 2010, som ændret ved § 5 i lov nr. 132 af 16. februar 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 3, 3. pkt., ændres »Energitilsynet« til: »Forsyningstilsynet«.

§ 20. I lov om kommunal udligning, jf. lovbekendtgørelse nr. 329 af 24. marts 2017, som ændret ved lov nr. 431 af 3. maj 2017, § 4 i lov nr. 663 af 8. juni 2017, § 3 i lov nr. 705 af 8. juni 2017, lov nr. 711 af 8. juni 2017 og § 2 i lov nr. 1675 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 1, 1. pkt., stk. 5, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt., ændres »Energitilsynet« til: »Forsyningstilsynet«.

§ 21. I lov om fremme af besparelser i energiforbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 12. november 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 345 af 8. april 2014, § 6 i lov nr. 1498 af 23. december 2014 og § 5 i lov nr. 1876 af 29. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 2, og stk. 3, 1. pkt., ændres »Energitilsynet« til: »Forsyningstilsynet«.

2. I § 18, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., ændres »Energitilsynets« til: »Forsyningstilsynets«.

§ 22. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 55, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 94.