Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love

(Opfølgning på nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018, som ændret ved § 12 i lov nr. 311 af 25. april 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 19, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Tilskud til universitetets udbud af godkendte uddannelser i Danmark efter § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og §§ 4 b og 5 og tilskuddenes størrelse fastsættes på de årlige finanslove.«

2. Efter § 21 indsættes:

»§ 21 a. Universitetet kan erhverve kapitalandele i kapitalselskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform, når selskaberne oprettes som led i EU-forsknings- og -innovationssamarbejder.

Stk. 2. Universitetets samlede erhvervelse af kapitalandele i selskaber efter stk. 1 må på intet tidspunkt overstige 5,0 mio. kr. eller 3 pct. af universitetets basisforskningsmidler, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Universitetet kan afholde udgifter til drift og administration i forbindelse med deltagelse i de EU-forsknings- og -innovationssamarbejder, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Ministeren kan i særlige tilfælde fravige stk. 2.«

3. I § 29 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om ansættelsesvilkår for det personale ved universitetet, der er ansat på vilkår svarende til tjenestemandsvilkår.«

§ 2

I lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 152 af 27. februar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter »er«: »statsfinansierede«.

2. § 24 affattes således:

»§ 24. Uddannelses- og forskningsministeren kan yde tilskud til opgaver, der varetages af professionshøjskolen.

Stk. 2. Tilskud og tilskuddenes størrelse fastsættes på de årlige finanslove.«

3. I § 30 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om, hvilke udenlandske studerende professionshøjskolen skal opkræve deltagerbetaling for. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere fastsætte regler om udarbejdelse af beregningsgrundlag for deltagerbetaling m.v.«

4. I § 33 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ansættelsesvilkår for det personale ved professionshøjskolen, der er ansat på vilkår svarende til tjenestemandsvilkår.«

§ 3

I lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 153 af 27. februar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »selvstændige« til: »statsfinansierede selvejende«.

2. § 24 affattes således:

Ȥ 24. Uddannelses- og forskningsministeren kan yde tilskud til opgaver, der varetages af erhvervsakademiet.

Stk. 2. Tilskud og tilskuddenes størrelse fastsættes på de årlige finanslove.«

3. I § 29 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om, hvilke udenlandske studerende erhvervsakademiet skal opkræve deltagerbetaling for. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere fastsætte regler om udarbejdelse af beregningsgrundlag for deltagerbetaling m.v.«

4. I § 32 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ansættelsesvilkår for det personale ved erhvervsakademiet, der er ansat på vilkår svarende til tjenestemandsvilkår.«

§ 4

I lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 27. februar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter »en«: »statsfinansieret«.

2. § 22 affattes således:

»§ 22. Uddannelses- og forskningsministeren kan yde tilskud til opgaver, der varetages af højskolen.

Stk. 2. Tilskud og tilskuddenes størrelse fastsættes på de årlige finanslove.«

3. I § 27 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om, hvilke udenlandske studerende højskolen skal opkræve deltagerbetaling for. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere fastsætte regler om udarbejdelse af beregningsgrundlag for deltagerbetaling m.v.«

§ 5

I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 27. februar 2018, som ændret ved § 15 i lov nr. 311 af 25. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Uddannelses- og forskningsministeren kan yde tilskud til opgaver, der varetages af maritime uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Tilskud og tilskuddenes størrelse fastsættes på de årlige finanslove.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

2. I § 9 e indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ansættelsesvilkår for det personale ved uddannelsesinstitutionen, der er ansat på vilkår svarende til tjenestemandsvilkår.«

3. I § 20 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan efter forhandling med undervisningsministeren fastsætte regler om betaling for skoleophold, ophold på skoleskibe m.v. på maritime uddannelsesinstitutioner for elever på uddannelser, der er omfattet af lov om erhvervsuddannelser.«

§ 6

I lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, som ændret ved § 13 i lov nr. 211 af 25. april 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 1, indsættes som nr. 9:

»9) Forberedelseskurser for indvandrere og flygtninge.«

2. § 32, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Uddannelses- og forskningsministeren kan yde tilskud til uddannelser omfattet af denne lov.

Stk. 2. Tilskud og tilskuddenes størrelse fastsættes på de årlige finanslove.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. §§ 35 og 36 ophæves.

§ 7

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 315 af 5. april 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 2-4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 2.

2. I § 8 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om, hvilke udenlandske studerende på videregående uddannelser udbudt efter denne lov institutionen skal opkræve deltagerbetaling for.«

§ 8

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Tommy Ahlers