Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

(Afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 9. februar 2018, som ændret ved lov nr. 1705 af 23. december 2016, foretages følgende ændring:

1. Efter 50 a indsættes før overskriften før § 51:

»Udbud af pristillæg

§ 50 b. Denne bestemmelse omhandler udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg med en installeret effekt på under 1 MW bortset fra anlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren afholder et udbud i 2018 eller 2019.«

§ 2

Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 23. maj 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt