Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven

(Vidneudelukkelse for patentrådgivere, obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om fri proces m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22. september 2017, som ændret ved lov nr. 1679 af 26. december 2017, § 2 i lov nr. 1680 af 26. december 2017 og lov nr. 130 af 27. februar 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 7, 2. pkt., ophæves.

2. § 12, stk. 8, 2. pkt., ophæves.

3. I § 19, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Rettens præsident kan endvidere meddele andre personer bemyndigelse til at underskrive retsbøger, som alene indeholder

1) indgåede forlig i borgerlige sager, jf. § 270, stk. 1,

2) meddelelse om, at en sag hæves af sagsøgeren efter § 359 eller § 362, stk. 2, og

3) meddelelse om, at der i en sag er meddelt fri proces efter § 328, stk. 5.«

4. I § 170, stk. 1, indsættes efter »retsmæglere«: », patentrådgivere, som er optaget på den liste, der er anført i artikel 134, stk. 1, i den europæiske patentkonvention,«.

5. I § 170, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »retsmæglere«: », patentrådgivere som nævnt i stk. 1«.

6. § 170, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Sådant pålæg kan i borgerlige sager ikke udstrækkes til, hvad en advokat har erfaret i en retssag, som har været betroet denne til udførelse, eller hvori dennes råd har været søgt. Det samme gælder for, hvad en patentrådgiver som nævnt i stk. 1 har erfaret i en retssag, hvori dennes råd har været søgt.«

7. I § 214, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 12, stk. 7, 3. pkt.« til: »§ 12, stk. 7, 2. pkt.«

8. I § 225, stk. 2, nr. 5, udgår »og«.

9. I § 225, stk. 2, nr. 6, ændres »betydning.« til: »betydning, og«.

10. I § 225, stk. 2, indsættes som nr. 7:

»7) sager mellem erhvervsdrivende, hvor anvendelsen af lov om forretningshemmeligheder har væsentlig betydning.«

11. I § 330 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at ansøgning om fri proces skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som Civilstyrelsen stiller til rådighed (digital selvbetjening).«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 11.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen