Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love

(Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Justitsministeriet

§ 1

I lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger foretages følgende ændringer:

1. § 27, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Justitsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om, at personoplysninger, der behandles i nærmere bestemte it-systemer, og som føres for den offentlige forvaltning, helt eller delvis alene må opbevares her i landet.«

2. I § 27, stk. 4, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.

3. § 27, stk. 5, ophæves.

4. § 37, stk. 2-9, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. For Datatilsynet gælder reglerne i § 27, stk. 2-9, i databeskyttelsesloven.«

§ 2

I forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, ændres »lov om behandling af personoplysninger« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, databeskyttelsesloven og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger«.

2. § 28, stk. 1, affattes således:

»For manuel videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) til en anden forvaltningsmyndighed gælder reglerne i databeskyttelseslovens §§ 6-8 og 10 og § 11, stk. 1, og i artikel 5, stk. 1, litra a-c, artikel 6, artikel 7, stk. 3, 1. og 2. pkt., artikel 9 og 10 og artikel 77, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, jf. databeskyttelseslovens § 2, stk. 1. For videregivelse af personoplysninger til en anden forvaltningsmyndighed, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk databehandling, finder reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven anvendelse, medmindre videregivelsen er reguleret af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.«

3. § 28, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved samtykke efter stk. 2, nr. 1, forstås enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse, hvorved den, oplysningen angår, ved erklæring eller klar bekræftelse indvilger i, at oplysningen videregives.«

4. I § 28, stk. 4, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Inden der gives samtykke, skal den, oplysningen angår, oplyses om, at et samtykke kan trækkes tilbage. Det skal være lige så let at trække samtykket tilbage som at give det.«

§ 3

I lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, som ændret ved lov nr. 148 af 7. februar 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 2, ændres »§ 10 i lov om behandling af personoplysninger« til: »§ 10, stk. 1-4, i databeskyttelsesloven«.

2. I § 14, stk. 1, 2. pkt. ændres »lov om behandling af personoplysninger« til »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, databeskyttelsesloven og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger«.

§ 4

I lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 7. marts 2017, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »§ 7, stk. 2, og § 8, stk. 2,« til: »§ 7, stk. 1, og § 8, stk. 1,«.

2. Efter § 6 indsættes i kapitel 5:

Ȥ 6 a. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik.

Stk. 2. Behandling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Senere behandling af oplysninger, der alene sker i historisk, statistisk eller videnskabeligt øjemed, anses ikke for uforenelig med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Stk. 3. Oplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles.

Stk. 4. Behandling af oplysninger skal tilrettelægges således, at der foretages fornøden ajourføring af oplysningerne. Der skal endvidere foretages den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, skal snarest muligt slettes eller berigtiges.

Stk. 5. Oplysninger, som behandles, må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Stk. 6. Politiets Efterretningstjeneste kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer.

Stk. 7. Oplysninger, der er omfattet af denne lov, kan overføres til opbevaring i arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.«

3. § 7, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

4. § 8, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

5. I § 9 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 7, stk. 3, eller § 8, stk. 3,« til: »§ 7, stk. 2, eller § 8, stk. 2,«.

6. I § 9 a, stk. 2, ændres »§§ 7-9« til: »§§ 6 a-9«.

7. I § 10, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 7« til: »§§ 6 a og 7«.

8. I § 10, stk. 2, 2. pkt., ændres »lov om behandling af personoplysninger anvendelse, hvis den i 1. pkt. nævnte videregivelse vedrører personoplysninger som nævnt i § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, i lov om behandling af personoplysninger« til: »databeskyttelsesloven anvendelse, hvis den videregivelse, der er nævnt i 1. pkt., vedrører oplysninger om rent private forhold«.

9. I § 10, stk. 3, ændres »§ 8« til: »§ 6 a, stk. 1-5 og 7, og § 8«.

10. I § 14, stk. 1, 4. pkt., ændres »og fra lov om behandling af personoplysninger, jf. § 2, stk. 11, i lov om behandling af personoplysninger« til: », fra databeskyttelsesloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, jf. § 3, stk. 2, i databeskyttelsesloven, og fra lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, jf. § 1, stk. 2, i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger«.

11. I § 14, stk. 2, udgår »kapitel 8-10 i lov om behandling af personoplysninger og«.

12. I § 14, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Justitsministeren kan endvidere bestemme, at databeskyttelsesloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger helt eller delvis finder anvendelse for behandling af personoplysninger for Politiets Efterretningstjeneste vedrørende tjenestens egne personalesager og sikkerhedsgodkendelsessager.«

13. I § 18, 1. pkt., ændres »7-11« til: »6 a-11«.

14. I § 21, stk. 2, ændres »og lov om behandling af personoplysninger« til: », databeskyttelsesloven, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger«.

§ 5

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22. september 2017, som ændret ved lov nr. 1679 af 26. december 2017, § 2 i lov nr. 1680 af 26. december 2017 og lov nr. 130 af 27. februar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 41 h, stk. 1, 2. pkt., ændres »regler i lov om behandling af personoplysninger« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og regler i databeskyttelsesloven og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger«.

2. I § 741 g, stk. 3, udgår », og at persondatalovens bestemmelser om oplysningspligt ikke finder anvendelse i forhold til den dømte«.

3. I § 1017 d, stk. 2, ændres »§ 9 i lov om behandling af personoplysninger« til: »databeskyttelseslovens § 9«.

§ 6

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017, som ændret senest ved lov nr. 358 af 29. april 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 263 a, stk. 3, nr. 2, ændres »§ 7, stk. 1, eller § 8, stk. 1, i lov om behandling af personoplysninger« til: »artikel 9, stk. 1, eller artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger«.

§ 7

I lov nr. 430 af 1. juni 1994 om massemediers informationsdatabaser, som ændret ved § 81 i lov nr. 429 af 31. maj 2000 og § 22 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 2, ophæves.

2. To steder i § 12, stk. 2, ændres »4 uger« til: »12 uger«.

Forsvarsministeriet

§ 8

I lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. november 2017, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »§ 4, stk. 2, og § 5, stk. 2,« til: »§ 4, stk. 1, og § 5, stk. 1,«.

2. Efter § 3 d indsættes i kapitel 3:

»§ 3 e. Personoplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske personer og oplysninger om i Danmark hjemmehørende juridiske personer skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik.

Stk. 2. Behandling af personoplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske personer og oplysninger om i Danmark hjemmehørende juridiske personer skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Senere behandling af oplysninger, der alene sker i historisk, statistisk eller videnskabeligt øjemed, anses ikke for uforenelig med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Stk. 3. Personoplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske personer og oplysninger om i Danmark hjemmehørende juridiske personer, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles.

Stk. 4. Behandling af personoplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske personer og oplysninger om i Danmark hjemmehørende juridiske personer skal tilrettelægges således, at der foretages fornøden ajourføring af oplysningerne. Der skal endvidere foretages den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, skal snarest muligt slettes eller berigtiges.

Stk. 5. Personoplysninger, som behandles, om i Danmark hjemmehørende fysiske personer og oplysninger om i Danmark hjemmehørende juridiske personer må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Stk. 6. Forsvarets Efterretningstjeneste kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer.

Stk. 7. Personoplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske personer og oplysninger om i Danmark hjemmehørende juridiske personer, der er omfattet af denne lov, kan overføres til opbevaring i arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.«

3. § 4, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

4. I § 4, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »og 2«.

5. § 5, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

6. I § 5, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »og 2«.

7. I § 6 a, stk. 2, ændres »§§ 4 og 5« til: »§§ 3 e, 4 og 5«.

8. I § 7, stk. 2, 1. pkt., ændres »vedrørende« til: »om«, og »§ 4« ændres til: »§§ 3 e og 4«.

9. I § 7, stk. 2, 2. pkt., ændres »lov om behandling af personoplysninger anvendelse, hvis den i 1. pkt. nævnte videregivelse vedrører personoplysninger som nævnt i § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, i lov om behandling af personoplysninger« til: »databeskyttelsesloven anvendelse, hvis den videregivelse, der er nævnt i 1. pkt., vedrører oplysninger om rent private forhold«.

10. I § 7, stk. 3, ændres »§ 5« til: »§ 3 e, stk. 1-5 og 7, og § 5«.

11. I § 11, stk. 1, 2. pkt., ændres »og fra lov om behandling af personoplysninger, jf. § 2, stk. 11, i lov om behandling af personoplysninger, medmindre andet følger af §§ 4, 5 og 7« til: », fra databeskyttelsesloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, jf. § 3, stk. 2, i databeskyttelsesloven, og fra lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, jf. § 1, stk. 2, i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger«.

12. I § 11, stk. 2, udgår »kapitel 8-10 i lov om behandling af personoplysninger og«.

13. I § 11, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Forsvarsministeren kan endvidere bestemme, at databeskyttelsesloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger helt eller delvis finder anvendelse for behandling af personoplysninger for Forsvarets Efterretningstjeneste vedrørende tjenestens sikkerhedsgodkendelsessager og egne personalesager.«

14. I § 18, stk. 2, ændres »og fra lov om behandling af personoplysninger« til: », databeskyttelsesloven, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger«.

Beskæftigelsesministeriet

§ 9

I lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret senest ved § 3 i lov nr. 625 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 40, stk. 1, ændres »lov om behandling af personoplysninger« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

2. I § 41, stk. 1, ændres »§ 42 i lov om behandling af personoplysninger« til: »artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger«.

§ 10

I lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion), jf. lovbekendtgørelse nr. 440 af 1. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1 og 2, ændres »persondataloven« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

2. I § 8, stk. 3, 1. pkt., ændres »efter instruks« til: »alene efter dokumenteret instruks«.

3. I § 8, stk. 3, 2. pkt., ændres »lov om behandling af personoplysninger« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

§ 11

I lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 19. september 2017, som ændret ved § 4 i lov nr. 288 af 29. marts 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 3, indsættes efter »efter«: »dokumenteret«.

2. I § 14, stk. 2, ændres »persondataloven« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

3. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »persondataloven og regler fastsat i medfør heraf« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

4. I § 19, stk. 2, 1. pkt., ændres »persondataloven og regler fastsat i medfør heraf« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

5. I § 27, stk. 4, ændres »persondataloven« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

Undervisningsministeriet

§ 12

I lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 10. juni 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 4, ændres: »lov om behandling af personoplysninger« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

§ 13

I lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 761 af 22. juni 2016, som ændret ved § 5 i lov nr. 706 af 8. juni 2017, § 2 i lov nr. 1669 af 26. december 2017 og § 2 i lov nr. 1693 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. § 18, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

Erhvervsministeriet

§ 14

I selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 14. september 2015, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1665 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 57 a, stk. 5, 2. pkt., ændres »lov om behandling af personoplysninger« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

§ 15

I revisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1167 af 9. september 2016, som ændret ved § 13 i lov nr. 1549 af 13. december 2016, § 11 i lov nr. 285 af 29. marts 2017, § 14 i lov nr. 665 af 8. juni 2017 og § 6 i lov nr. 1665 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 48, stk. 5, nr. 5, og § 49, stk. 4, 1. pkt., ændres »lov om behandling af personoplysninger« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

§ 16

I lov nr. 526 af 28. maj 2014 om formidling af fast ejendom, som ændret ved § 21 i lov nr. 1871 af 29. december 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 58, stk. 3, 1. pkt., ændres »lov om behandling af personoplysninger« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

§ 17

I lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger, som ændret ved § 8 i lov nr. 1547 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 124, stk. 1, ændres »Lov om behandling af personoplysninger« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

2. I § 125, stk. 1, ændres »Lov om behandling af personoplysninger« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

3. § 130, stk. 4, ophæves.

4. § 144, stk. 7, ophæves.

5. I § 154, stk. 12, ændres »§ 6, stk. 1, nr. 2, i lov om behandling af personoplysninger« til: »artikel 6, stk. 1, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger«.

§ 18

I lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 6. juli 2016, som ændret ved § 9 i lov nr. 262 af 16. marts 2016, § 4 i lov nr. 1549 af 13. december 2016, § 5 i lov nr. 665 af 8. juni 2017 og § 35 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, foretages følgende ændring:

1. § 170, stk. 10, nr. 4, affattes således:

»4) når de i kapitel ll i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og de i databeskyttelseslovens kapitel 3 nævnte betingelser er opfyldt.«

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

§ 19

I lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 741 af 1. juni 2015, § 16 i lov nr. 1567 af 15. december 2015, § 3 i lov nr. 203 af 28. februar 2017 og lov nr. 1676 af 26. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 31, stk. 6, ændres »retterne« til: »de enkelte retter, kriminalforsorgen«.

2. I § 45, stk. 2, og § 72, stk. 3, ændres »og lov om behandling af personoplysninger« til: », Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

Sundheds- og Ældreministeriet

§ 20

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, som ændret ved § 39 i lov nr. 620 af 8. juni 2016 og § 1 i lov nr. 254 af 6. april 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 37, stk. 1, 2. pkt., ændres: »patientjournalen« til: »manuelle patientjournaler«.

2. I § 41, stk. 5, indsættes efter »Såfremt der«: »manuelt«.

3. I § 43, stk. 4, indsættes efter »Såfremt der«: »manuelt«.

4. § 196, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De rettigheder, som den, der er registreret i de kliniske kvalitetsdatabaser, der er nævnt i stk. 2, har efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, kan begrænses efter databeskyttelseslovens § 22 bortset fra databeskyttelseslovens § 22, stk. 5, der ikke finder anvendelse på kliniske kvalitetsdatabaser.«

§ 21

I vævsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 955 af 21. august 2014, som ændret ved § 3 i lov nr. 542 af 29. april 2015, § 17 i lov nr. 285 af 29. marts 2017 og § 2 i lov nr. 388 af 26. april 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 7, ændres »§ 7, stk. 1, i lov om behandling af personoplysninger« til: »artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger«.

§ 22

I lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1083 af 15. september 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 20, stk. 1, nr. 4, 6 og 8, ændres »lov om behandling af personoplysninger« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

§ 23

I lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. januar 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 388 af 24. april 2017 og § 1 i lov nr. 1687 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 89, stk. 3, ændres »persondataloven« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

§ 24

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som ændret senest ved lov nr. 469 af 14. maj 2018, foretages følgende ændring:

1. § 44 a, stk. 12, ophæves.

Økonomi- og Indenrigsministeriet

§ 25

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 2. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 31, stk. 1, i lov om behandling af personoplysninger« til: »artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger«.

2. I § 29, stk. 2, 2. pkt., ændres »markedsføringslovens § 6« til: »markedsføringslovens § 10«, og »§ 36 i lov om behandling af personoplysninger« ændres til: »artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og § 13, stk. 4, i databeskyttelsesloven«.

3. I § 31, § 35, 2. pkt., § 36, 2. pkt., § 37, 2. pkt., § 38, stk. 6, og § 52, stk. 1, ændres »lov om behandling af personoplysninger« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

§ 26

I lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 3. april 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 106, stk. 4, 1. pkt., ændres »lov om behandling af personoplysninger« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

§ 27

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 242 af 24. marts 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 104, stk. 4, 1. pkt., ændres »lov om behandling af personoplysninger« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

§ 28

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 144 af 28. februar 2018, lov nr. 145 af 28. februar 2018 og § 3 i lov nr. 242 af 24. marts 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 8 b ændres »Lov om behandling af personoplysninger« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven«.

Finansministeriet

§ 29

I lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestemmelsen i artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger finder ikke anvendelse for behandling af personnumre i medfør af stk. 2.«

Kulturministeriet

§ 30

I lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 362 af 2. april 2014, som ændret ved § 4 i lov nr. 742 af 1. juni 2015, foretages følgende ændring:

1. § 4 ophæves.

§ 31

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, § 21, stk. 1, § 23, stk. 2, § 41, stk. 1, § 42, stk. 3, § 44, § 46, stk. 2, og § 47 ændres »lov om behandling af personoplysninger« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, databeskyttelsesloven og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger«.

2. § 34 affattes således:

»§ 34. Tilladelse efter §§ 31 og 32 kræver samtykke fra Datatilsynet, hvis arkivenheden er afleveret fra en myndighed inden for den offentlige forvaltning og indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold og

1) tidligere behandling af oplysningerne har været omfattet af lov om behandling af personoplysninger, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, databeskyttelsesloven eller lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger eller

2) oplysningerne stammer fra et edb-register, der har været ført for den offentlige forvaltning.«

3. § 35 affattes således:

»§ 35. Tilladelse efter § 31 kræver samtykke fra Domstolsstyrelsen, hvis arkivenheden er afleveret fra retterne og indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold og tidligere behandling af oplysningerne har været omfattet af lov om behandling af personoplysninger, Europa-Par! amentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, databeskyttelsesloven eller lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.«

4. § 42, stk. 1, affattes således:

»En person kan over for et offentligt arkiv fremsætte begæring om indsigt efter artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og § 15 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger i oplysninger, som er overført til opbevaring i det pågældende offentlige arkiv.«

5. I § 42, stk. 4, 1. pkt., ændres »lov om behandling af personoplysninger, træffer det pågældende arkiv afgørelse efter bestemmelserne i den nævnte lov« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, databeskyttelsesloven og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, træffer det pågældende arkiv afgørelse efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og de nævnte love.«

§ 32

Stk. 1. Loven træder i kraft den 25. maj 2018, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. § 7, nr. 2, finder ikke anvendelse på afslag på at slette informationer eller optage et genmæle, som er meddelt inden lovens ikrafttræden, eller på henvendelser inden lovens ikrafttræden om sletning eller genmæle. For sådanne afslag og henvendelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 11, nr. 2-5.

§ 33

Stk. 1. Lovens §§ 4-25 og 29 gælder ikke for Færøerne, men lovens §§ 4, 8, 17 og 18, § 20, nr. 1-3, og §§ 22 og 24 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Stk. 2. Lovens §§ 1, 4-25 og 29 gælder ikke for Grønland, men lovens §§ 1, 4, 8, 14, 17, 18, 24 og 25 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. Lovens § 1 gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Stk. 4. Lovens §§ 2 og 3 gælder ikke for sager om færøske og grønlandske anliggender. Lovens §§ 2 og 3 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for sådanne sager med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Dette gælder dog kun sager, der er eller har været under behandling af rigsmyndigheder.

Stk. 5. Lovens § 31 gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lovens § 31 kan med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger, ved kongelig anordning sættes i kraft for sager, der er eller har været under behandling af rigsmyndighederne.

Givet på Amalienborg, den 23. maj 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen