Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 15. maj 2018

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Styrkede incitamenter til at repatriere samt systematisk kommunal vejledningspligt)

[af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)]:

1. Ændringsforslag

Der er stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. Alternativets medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1 og 2 om deling af lovforslaget. Udlændinge- og integrationsministeren har stillet ændringsforslag nr. 3.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 21. marts 2018 og var til 1. behandling den 4. april 2018. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udlændinge- og Integrationsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og udlændinge- og integrationsministeren sendte den 19. januar 2018 dette udkast til udvalget, jf. UUI alm. del – bilag 66. Den 21. marts 2018 sendte udlændinge- og integrationsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 8 spørgsmål til udlændinge- og integrationsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Udtalelse fra beskæftigelsesministeren

Beskæftigelsesministeren har over for udvalget oplyst følgende:

»Udmøntning af vejledningspligten på Beskæftigelsesministeriets område.

Det fremgår af finanslovsaftalen for 2018, at regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en styrket repatrieringsindsats. Det fremgår videre af aftalen, at regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at ændre integrationsloven og den generelle beskæftigelseslovgivning, så kommunerne forpligtes til en systematisk vejledning af udlændinge om mulighederne for at repatriere. Den systematiske vejledning vil ske i forbindelse med den løbende opfølgning på integrationskontrakten og via jobcentrene.

På Beskæftigelsesministeriets område skal vejledningspligten for jobcentrene udmøntes på bekendtgørelsesniveau.

På baggrund af bemærkninger fra bl.a. KL under den eksterne høring af lovforslaget tilkendegav Beskæftigelsesministeriet i høringsnotatet og i lovforslagets bemærkninger, at vejledningspligten på beskæftigelsesområdet ville blive udmøntet således, at der skulle vejledes, når det blev vurderet relevant i forhold til udlændingens integrations- og beskæftigelsesmuligheder.

For regeringen er det imidlertid vigtigt, at alle udlændinge, som er omfattet af repatrieringsloven, vejledes systematisk om muligheden for repatriering.

På den baggrund kan det oplyses, at på beskæftigelsesområdet vil vejledningspligten blive udmøntet som en systematisk vejledningspligt, således at der vejledes ved alle samtalerne under kontaktforløbet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og som led i sygedagpengeopfølgningen efter sygedagpengeloven. Udmøntningen vil ske på bekendtgørelsesniveau. Dermed fastholdes det nødvendige fokus på repatrieringsmulighederne for udlændinge.«

4. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (DF, V, LA og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af ministeren stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (S og SF) vil stemme for ændringsforslag nr. 1 og 2 om deling af forslaget. Mindretallet indstiller de under A og B nævnte lovforslag til vedtagelse.

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget støtter lovforslaget. Integration er svært og lykkes ikke for alle. Nogle føler sig, selv efter mange år i Danmark, stærkere knyttet til deres hjemland – hvor de taler sproget, og hvor det stadig er hjemlandets værdier og hjemlandets kultur, der gælder. Hvis integrationen skal lykkes, har vi brug for, at dem, der bor her, også har et reelt ønske om at leve deres liv i Danmark og blive en del af det danske samfund.

Socialdemokratiet vil derfor give de udlændinge, der ikke har fundet sig til rette i Danmark og ikke længere ønsker at være en del af det danske samfund, bedre muligheder for at rejse hjem. Flygtninge eller familiesammenførte, der frivilligt ønsker at vende tilbage til deres hjemland, skal ikke blive i Danmark af økonomiske grunde. De skal tværtimod have et tilbud om hjælp til at starte på en frisk og blive reintegrerede i deres hjemlande.

I dag har personer med dobbelt statsborgerskab ikke mulighed for at repatriere. Socialdemokratiet har på den baggrund foreslået, at også personer med dobbelt statsborgerskab skal have mulighed for at give afkald på deres danske statsborgerskab og repatriere. Socialdemokratiet noterer sig med tilfredshed, at regeringen har taget positivt imod forslaget og nu vil igangsætte en nærmere undersøgelse af de relevante juridiske og administrative spørgsmål med henblik på udarbejdelse af et lovforslag.

Et andet mindretal i udvalget (EL og ALT) vil stemme for ændringsforslag nr. 1 og 2 om deling af lovforslaget. Mindretallet indstiller det under A nævnte lovforslag til vedtagelse. Mindretallet indstiller det under B nævnte lovforslag til forkastelse ved 3. behandling.

Et tredje mindretal i udvalget (RV) vil stemme for ændringsforslag nr. 1 og 2 om deling af lovforslaget. Mindretallet vil ved 3. behandling stemme hverken for eller imod de under A og B nævnte lovforslag.

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

5. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

a

Ændringsforslag om deling af lovforslaget

Af et mindretal (ALT), tiltrådt af et mindretal (S, EL, RV og SF):

1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler og indhold:

A. »Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Styrkede incitamenter til at repatriere)« omfattende §§ 1 og 3-5.

B. »Forslag til lov om ændring af integrationsloven (Systematisk kommunal vejledningspligt)« omfattende § 2 og § 5, stk. 1 og 2.

[Forslag om deling af lovforslaget]

b

Ændringsforslag til det under B nævnte lovforslag

Til § 5

2) I § 5, stk. 2, udgår », dog jf. stk. 3«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1]

c

Ændringsforslag til det udelte lovforslag

Til § 2

Af udlændinge- og integrationsministeren, tiltrådt af et flertal (DF, V, LA og KF):

3) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 17 a, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen kan endvidere fravige kravet efter stk. 1, hvis en udlænding deltager i praktik eller uddannelsesforløb eller i rekognosceringsrejser til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, med henblik på senere at træffe beslutning om repatriering.««

[Mulighed for at fravige kravet om maksimalt 6 uger mellem hvert virksomhedsrettet tilbud for udlændinge, der deltager i praktik eller uddannelsesforløb eller i rekognosceringsrejser]

Bemærkninger

Til nr. 1 og 2

Med ændringsforslagene udskilles den tvungne systematiske vejledningspligt i et separat forslag. Det er ikke hensigtsmæssigt, at vejledning om repatriering indgår i alle samtaler med den pågældende. Det skaber en unaturlig og bureaukratisk situation, hvilket bl.a. er fremhævet af KL i deres høringssvar.

Til nr. 3

Efter integrationsloven mødes alle flygtninge og familiesammenførte som jobparate, og de skal senest 1 måned efter overgangen til en kommune tilbydes et virksomhedsrettet tilbud og dernæst en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats. Efter 3 måneder gennemføres en egentlig visitation af den enkelte udlænding som enten jobparat eller aktivitetsparat. For jobparate må der højst være 6 uger mellem hvert virksomhedsrettet tilbud.

Det indebærer, at der kan opstå tvivl om muligheden for at tilbyde en jobparat udlænding at deltage i praktik eller uddannelsesforløb eller i rekognosceringsrejser til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på senere at træffe beslutning om repatriering, idet praktik eller uddannelsesforløb eller rekognosceringsrejser til hjemlandet typisk har en varighed på ca. 8 uger. Det er muligt at tilbyde praktik eller uddannelsesforløb eller rekognosceringsrejser med en kortere varighed, men for at give kommunerne muligheden for at planlægge ensartede forløb for aktivitetsparate og jobparate udlændinge foreslås det at give kommunerne en øget fleksibilitet i forbindelse med tilbud til udlændinge om at deltage i praktik eller uddannelsesforløb eller i rekognosceringsrejser.

Konkret foreslås det, at kommunerne får mulighed for at fravige kravet om, at der for en jobparat udlænding maksimalt må være 6 uger mellem hvert virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud efter integrationslovens §§ 23 b og 23 c, hvis en udlænding deltager i praktik eller uddannelsesforløb eller i rekognosceringsrejser til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på senere at træffe beslutning om repatriering.

Martin Henriksen (DF) fmd. Peter Skaarup (DF) Christian Langballe (DF) Marie Krarup (DF) Peter Kofod Poulsen (DF) Pernille Bendixen (DF) Marcus Knuth (V) Britt Bager (V) Preben Bang Henriksen (V) Martin Geertsen (V) Erling Bonnesen (V) Jan E. Jørgensen (V) Laura Lindahl (LA) Villum Christensen (LA) Naser Khader (KF) Dan Jørgensen (S) Kaare Dybvad (S) Thomas Jensen (S) Karen J. Klint (S) Astrid Krag (S) nfmd. Mattias Tesfaye (S) Jette Gottlieb (EL) Nikolaj Villumsen (EL) Carolina Magdalene Maier (ALT) Josephine Fock (ALT) Marlene Borst Hansen (RV) Sofie Carsten Nielsen (RV) Jacob Mark (SF) Holger K. Nielsen (SF)

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Nunatta Qitornai (NQ) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 196

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra udlændinge- og integrationsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Kopi af UUI alm. del – svar på spm. 508

5
Udtalelse fra beskæftigelsesministeren om styrkede incitamenter til at repatriere og systematisk kommunal vejledningspligt, fra udlændinge- og integrationsministeren.
6
Ændringsforslag, fra udlændinge- og integrationsministeren

7
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 196

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag, der sikrer, at personer med dobbelt statsborgerskab, der frasiger sig deres danske statsborgerskab, får mulighed for at kunne benytte repatrieringsordningen, til udlændinge- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvor mange ikkevestlige indvandrere der er repatrieret, siden repatrieringsordningerne blev indført og frem til i dag, til udlændinge- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om et skøn over de økonomiske konsekvenser af at give pensionister mulighed for at tage deres brøkpension med til hjemlandet, til udlændinge- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, hvilke fordele og ulemper ministeren ser i at give mulighed for livslang sundhedsforsikring i hjemlandet til udlændinge, der ønsker at repatriere, til udlændinge- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå

5
Spm. om teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag med tilhørende bemærkninger om deling af lovforslaget m.v., til udlændinge- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm., om ministeren er enig med Kommunernes Landsforening i, at spørgsmålet om repatriering ikke bør rejses i alle samtaler med flygtninge, til udlændinge- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm., om ministeren vil redegøre for, hvordan pligten »til som led i integrationsprogrammet at vejlede udlændingen om mulighederne for repatriering« skal forstås, til udlændinge- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm., om ministeren er enig med Institut for Menneskerettigheder i, at man skal rådgive om alle rettigheder og muligheder, når man vejleder om repatriering, til udlændinge- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå