Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 15. maj 2018

Betænkning

over

Forslag til lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre

(asbestloven)

[af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)]:

1. Ændringsforslag

Sundhedsministeren har stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 23. marts 2018 og var til 1. behandling den 19. april 2018. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundheds- og Ældreudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og sundhedsministeren sendte den 12. januar 2018 dette udkast til udvalget, jf. SUU alm. del – bilag 173. Den 23. marts 2018 sendte sundhedsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

3. Indstilling

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til titlen

Af sundhedsministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I titlen udgår »(Asbestloven)«.

[Fjernelse af populærtitel]

Til § 1

2) I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres »med asbest« til: »for asbestfibre«.

[Sproglige præciseringer]

3) I § 1, stk. 2, nr. 5, udgår: »egen-«.

[Sproglig præcisering]

4) I § 2 ændres to steder »stk. 1« til: »§ 1, stk. 1«.

[Lovteknisk tilpasning af henvisninger]

5) I § 3, stk. 3, indsættes efter »Styrelsen for Patientsikkerhed«: »efter denne lov«.

[Præcisering af begrænset klageadgang]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det foreslås, at polulærtitlen fjernes. Ud fra en samlet vurdering findes det, at titlen er tilstrækkelig kort og dækkende.

Til nr. 2

Der er tale om en sproglig præcisering.

Til nr. 3

Der er tale om en sproglig præcisering.

Til nr. 4

Der er tale om en lovteknisk ændring.

Til nr. 5

Det præciseres, at det er afgørelser, som Styrelsen for Patientsikkerhed træffer efter denne lov, der ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Liselott Blixt (DF) fmd. Karin Nødgaard (DF) Karina Adsbøl (DF) Susanne Eilersen (DF) Jeppe Jakobsen (DF) Jan Erik Messmann (DF) Jane Heitmann (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Andersen (V) Mads Fuglede (V) Thomas Danielsen (V) Jacob Jensen (V) Laura Lindahl (LA) May-Britt Kattrup (LA) Brigitte Klintskov Jerkel (KF) Astrid Krag (S) Flemming Møller Mortensen (S) Erik Christensen (S) Julie Skovsby (S) nfmd. Karin Gaardsted (S) Lea Wermelin (S) Yildiz Akdogan (S) Stine Brix (EL) Finn Sørensen (EL) Pernille Schnoor (ALT) Torsten Gejl (ALT) Marlene Borst Hansen (RV) Kirsten Normann Andersen (SF) Trine Torp (SF)

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Nunatta Qitornai (NQ) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 214

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning
5
Ændringsforslag, fra sundhedsministeren
6
2. udkast til betænkning