Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Skrivelse med orientering om bekendtgørelse om meddelelser efter § 24 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

(Til kommunalbestyrelserne m.fl.)

 

Indledning

Socialministeren har den 11. juni 2004 efter forhandling med undervisningsministeren underskrevet Bekendtgørelse om meddelelser efter § 24 a i lov om børnetilskud for forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Bekendtgørelsen, der er vedhæftet, træder i kraft den 1. juli 2004.

Ved lov nr. 1166 af 19. december 2003 blev betingelsen for udbetaling af børnetilskud og børnefamilieydelse om, at barnet skal have hjemsted her i landet ændret til, at barnet skal have ophold her i landet. Formålet med ændringen er at undgå situationer, hvor forældre sender deres børn ud af landet med henblik på, at børnene i perioder skal følge en opdragelse efter de normer, der gælder i deres oprindelige hjemland, samtidig med at der udbetales børnetilskud og børnefamilieydelse.

Ved ændringen af hjemstedsbestemmelsen til en opholdsbestemmelse blev der indsat en hjemmel i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, hvorefter socialministeren efter forhandling med undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at institutioner skal give meddelelse til kommunalbestyrelsen, hvis et barn udebliver, og udeblivelsen kan skyldes, at barnet ikke opholder sig her i landet. Kommunen vil som udgangspunkt ikke på anden måde modtage oplysninger om, hvorvidt et barn opholder sig i udlandet.

Bekendtgørelsen pålægger ikke institutioner og skoler at indhente oplysninger om, hvorvidt børn opholder sig her i landet, men at videregive de oplysninger, som de ligger inde med. Oplysningerne vil indgå i kommunens vurdering af, om betingelserne for at udbetale børnetilskud og børnefamilieydelse er opfyldte.

Forholdet til Socialministeriets bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1092 af 8. december 2000 om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service fastsætter en indberetningspligt, når der er formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Denne bekendtgørelse omfatter således ikke de situationer, hvor et barn ikke længere opholder sig her i landet. Det er imidlertid væsentligt, at institutioner og skoler også er opmærksomme på bekendtgørelse nr. 1092 af 8. december 2002 om underretningspligt efter serviceloven, idet underretning efter denne bekendtgørelse kan medvirke til, at kommunen kan yde en særlig støtte med henblik på at undgå, at et barn sendes ud af landet, hvis dette vil forringe barnets muligheder for fremover at klare sig her i landet.

Institutioner og skoler, der er omfattet af bekendtgørelsen

I bekendtgørelsens § 1 afgrænses, hvilke institutioner, herunder specifikt hvilke skoler, som skal give de i bekendtgørelsen omhandlede meddelelser til kommunalbestyrelsen. Sigtet har været at medtage institutioner, som har den primære kontakt med barnet, når dette opholder sig uden for hjemmet. Det har endvidere været sigtet alene at medtage institutioner, der har en formel struktur med en daglig leder på stedet. Meddelelsespligten omfatter derfor ikke dagplejer, puljeordninger og lignende.

De situationer, hvor der skal gives meddelelse efter bekendtgørelsen

Efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, skal der gives meddelelse i de tilfælde, hvor institutionen eller skolen har oplysninger om, at barnet opholder sig eller kan formodes at opholde sig i udlandet.

Der skal således gives meddelelse, hvis det vides, at barnet opholder sig i udlandet, eller hvis institutionen eller skolen har mistet kontakten med barnet, og der er forhold, der taler for, at barnets udeblivelse kan skyldes, at det ikke længere opholder sig her i landet.

Efter bekendtgørelsens § 2, stk. 2, skal der ikke gives meddelelse, hvis institutionen eller skolen har oplysninger om, at der er tale om et ophold i forbindelse med sygdomsbehandling, et kortvarigt ferieophold eller lignende. Det fremgår af bemærkningerne til forslaget til lov nr. 1166 af 19. december 2003, at sådanne situationer ikke vil medføre, at retten til børnetilskud og børnefamilieydelse bortfalder.

Efter bekendtgørelsens § 2, stk. 3, skal der heller ikke gives meddelelse, hvis en skole har oplysninger om, at opholdet i udlandet er et led i et uddannelsesforløb, der sigter mod at forbedre barnets muligheder for fortsat at klare sig her i landet. Der kan fx være tale om, at barnet for at styrke dets sproglige færdigheder eller dets viden om internationale forhold i et år eller et semester følger en uddannelse i udlandet. I sådanne situationer vil der efter loven fortsat være ret til børnetilskud og børnefamilieydelse.

Kommunalbestyrelsens undersøgelse af, om der fortsat er ret til børnetilskud og børnefamilieydelse

Når kommunalbestyrelsen modtager meddelelser efter bekendtgørelsen, skal den træffe afgørelse om, hvorvidt der fortsat er ret til børnetilskud og børnefamilieydelse. I den forbindelse skal kommunalbestyrelsen indhente nærmere oplysninger hos forældrene om formål med og varighed af et eventuelt ophold i udlandet.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere undersøge, om retten til børnetilskud og børnefamilieydelse fortsat er til stede, hvis den på anden måde gennem sin tilsynsvirksomhed får oplysninger om et barn, der giver anledning til usikkerhed om, hvorvidt dette barn fortsat opholder sig her i landet.

Opholder barnet sig i udlandet sammen med forældrene, vil retten til børnetilskud være bestemt af, om forældrene fortsat anses for at have bopæl i Danmark og retten til børnefamilieydelse bestemt af, om forældrene fortsat er skattepligtige her i landet.

Socialministeriet, den 14. juni 2004

Jens Wamsler


Bilag 1

Bekendtgørelse om meddelelser efter § 24 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

I medfør af § 24 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 11. september 2002, som bl.a. ændret ved lov nr. 1166 af 19. december 2003, fastsættes efter forhandling med undervisningsministeren:

§ 1. Institutioner, der skal give meddelelse til kommunalbestyrelsen efter § 2, er daginstitutioner, der drives efter servicelovens § 9.

Stk. 2. Skoler, der skal give meddelelse til kommunalbestyrelsen efter § 2, er folkeskoler, ungdomsskoler, statsskoler, skoler med gymnasiale uddannelser, produktionsskoler, social- og sundhedsskoler, anmeldte frie grundskoler samt godkendte efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, ungdomshøjskoler og institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

§ 2. Hvis en institution, jf. § 1, stk. 1, eller en skole, jf. § 1, stk. 2, der har løbende kontakt med et barn under 18 år, får oplysning om, at barnet opholder sig eller kan formodes at opholde sig i udlandet, skal institutionens eller skolens leder give meddelelse herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor forældrene har bopæl.

Stk. 2. Meddelelse efter stk. 1 skal ikke gives, hvis institutionen eller skolen har oplysninger om, at der er tale om et ophold i forbindelse med sygdomsbehandling eller et kortvarigt ferieophold eller lignende.

Stk. 3. Meddelelse efter stk. 1 skal ikke gives, hvis en skole har oplysninger om, at opholdet i udlandet er led i et uddannelsesforløb, som sigter på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.

Socialministeriet, den 11. juni 2004

Henriette Kjær

/Mikael Lynnerup Kristensen