Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

§ 1

I bekendtgørelse nr. 332 af 7. april 2016 om god skik for boligkredit, som ændret ved bekendtgørelse nr. 606 af 23. maj 2017, bekendtgørelse nr. 1204 af 10. november 2017 og bekendtgørelse nr. 1425 af 7. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr.1093/2010, EU-tidende 2014, nr. L 60, side 34, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011/EU af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014/EU, EU-tidende 2016, nr. L 171, side. 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomhedernes urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis), EU-Tidende 2005, nr. L 149, s. 22.«

2. I § 9, stk. 2, indsættes efter nr. 5 som nyt nr.:

»6) navnene på benchmarkene og deres administratorer og de potentielle virkninger for forbrugeren, hvis der foreligger tilgængelige aftaler, der benytter et benchmark som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater.«

Nr. 6-14 bliver herefter nr. 7-15.

3. I § 21, stk. 3, indsættes efter »en ejer- eller fritidsbolig,«: »en andelsboligforenings anskaffelse af foreningens ejendom, eller brugsretten til en andelsbolig,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Erhvervsministeriet, den 4. juni 2018

Brian Mikkelsen

/ Hans Høj