Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0106
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport1)

I medfør af § 2, stk. 2, og § 17, stk. 2, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 13 i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for virksomheder, der er etableret i en medlemsstat, og som udfører godskørsel for fremmed regning eller firmakørsel ved kombineret godstransport mellem medlemsstaterne som fastsat i § 2.

Definition m.v.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved kombineret transport: transport af varer mellem medlemsstaterne uagtet varernes oprindelse eller endelige destination, når transporten af varerne sker ad vej til den indledende eller afsluttende strækning og til den resterende strækning anvender jernbane, indre vandveje eller søvejen, når denne strækning er over 100 km i lige linje, og den indledende eller afsluttende vejstrækning tilbagelægges:

1) mellem det sted, hvor godset læsses, og den nærmeste egnede indladningsbanegård, for så vidt angår den indledende strækning,

2) mellem den nærmeste egnede udladningsbanegård, og det sted, hvor godset losses, for så vidt angår den afsluttende strækning, eller

3) inden for en radius på 150 km i lige linje fra laste- eller lossehavnen.

Stk. 2. Transporten af varer på den indledende eller afsluttende vejstrækning, på jernbane, ad indre vandveje eller ad søvejen, jf. stk. 1, skal ske i en lastbil, påhængsvogn, sættevogn med eller uden trækkende køretøj, et veksellad eller en container på 20 fod og derover.

§ 3. Transport af tomme påhængsvogne, sættevogne, veksellad eller containere betragtes som kombineret transport, såfremt de tomme lasteenheder er genstand for omsætning dokumenteret ved et transportdokument.

Stk. 2. Transport af tomme påhængsvogne, sættevogne, veksellad eller containere før og efter transport af varer betragtes ikke som en del af en kombineret transport.

Fritagelse for kontingent- eller tilladelsesordning m.v.

§ 4. De kombinerede transportformer, der er nævnt i § 2, er fritaget for enhver kontingent- eller tilladelsesordning.

§ 5. Transportvirksomheder, der er etableret i en medlemsstat, og som opfylder betingelserne for adgang til erhvervet og til markedet for godstransport mellem medlemsstaterne, har ret til i forbindelse med en kombineret transport mellem medlemsstaterne at udføre transporten på de indledende og/eller afsluttende vejstrækninger, der udgør en integrerende del af den kombinerede transport, uanset om disse vejstrækninger passerer en grænse.

§ 6. Når afsendervirksomheden som led i en kombineret transport udfører transporten på den indledende vejstrækning som firmakørsel, kan den virksomhed, der modtager den transporterede vare, som undtagelse fra definitionen af firmakørsel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (forordning nr. 1072/2009), udføre transporten på den afsluttende vejstrækning til bestemmelsesstedet som firmakørsel ved hjælp af et trækkende køretøj, der tilhører denne, eller som denne har købt på kredit eller lejet, og som føres af personale, der er ansat eller stillet til rådighed for virksomheden i henhold til en kontraktretlig forpligtelse, mens påhængsvognen eller sættevognen er registreret af afsendervirksomheden eller lejet af denne.

Stk. 2. Den indledende vejstrækning i en kombineret transport, der udføres af afsendervirksomheden ved hjælp af et trækkende køretøj, der tilhører denne, eller som denne har købt på kredit eller lejet, og som føres af dennes ansatte, mens påhængsvognen eller sættevognen er registreret af den virksomhed, der skal modtage den transporterede vare, eller er lejet af denne virksomhed, betragtes ligeledes, som undtagelse fra forordning nr. 1072/2009, som firmakørsel, når transporten på den afsluttende vejstrækning udføres af bestemmelsesvirksomheden som firmakørsel i overensstemmelse med forordning nr. 1072/2009.

Krav til transportdokument m.v.

Kombineret transport for fremmed regning

§ 7. Ved kombineret transport for fremmed regning skal der udfærdiges et transportdokument, hvoraf følgende oplysninger skal fremgå:

1) Afsenderens navn og adresse.

2) Varernes art og vægt.

3) Sted og dato for overtagelsen af varerne til befordring.

4) Det fastsatte sted for varernes aflevering.

5) Angivelse af indladnings- og udladningsbanegårde for jernbanestrækningens vedkommende eller af laste- og lossehavne for den strækning, der tilbagelægges ad indre vandveje eller ad søvejen.

Stk. 2. Transportdokumentet skal udfærdiges i to eksemplarer og nummereres. Det ene eksemplar skal følge varerne, og det andet eksemplar skal opbevares i transportvirksomheden i nummerorden i to år regnet fra befordringsdagen.

Stk. 3. Såfremt alle de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, fremgår af eksisterende dokumenter, f.eks. fragtbreve eller andre transportdokumenter, og disse i forbindelse med transportvirksomhedens bogføring muliggør en fuldstændig efterprøvning af fragter og transportvilkår med det formål at afskaffe og forhindre forskelsbehandling i henhold til artikel 75, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, er transportvirksomhederne ikke forpligtede til at indføre nye transportdokumenter. De eksisterende dokumenter skal foreligge ved standsningen af køretøjet og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

Stk. 4. Transportvirksomhederne er ansvarlige for, at transportdokumenterne er udfærdiget korrekt.

Stk. 5. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, nr. 5, skal påføres inden transportens udførelse og bekræftes ved stempling, der foretages af jernbane- eller havneadministrationerne på de pågældende banegårde eller i de pågældende flod- eller søhavne, når den del af transporten, der foregår henholdsvis med jernbane, ad indre vandveje eller ad søvejen, er afsluttet, eller andet bevis.

Kombineret transport for firmakørsel

§ 8. Såfremt en påhængsvogn eller sættevogn, der tilhører en virksomhed, som udfører firmakørsel på en af de afsluttende strækninger, trækkes af et køretøj, der tilhører en virksomhed, som udfører godskørsel for fremmed regning, skal der forelægges et dokument som bevis for den strækning, der er eller vil blive tilbagelagt med jernbane eller ad indre vandveje eller ad søvejen.

Straf

§ 9. Overtrædelse af bestemmelserne i § 7, stk. 1-3 og 5, og § 8 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 17, stk. 3, i lov om godskørsel.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 24. maj 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne, EF-Tidende 92, nr. L 368, side 38-42.