Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ledningsejerregistret
Kapitel 2 Indberetningspligt til Ledningsejerregistret
Kapitel 3 Forespørgsel i Ledningsejerregistret
Kapitel 4 Udlevering af ledningsoplysninger
Kapitel 5 Koordinering af gravearbejder
Kapitel 6 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

I medfør af § 4, stk. 2 og 3, § 7, stk. 3, § 8, § 9, stk. 2 og 5, § 9 c, stk. 3, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1 og 2, og § 14, stk. 2, i lov om registrering af ledningsejere, jf. lovbekendtgørelse nr. 206 af 15. marts 2018, og efter forhandling med forsvarsministeren, justitsministeren og sundheds- og ældreministeren, fastsættes:

Kapitel 1

Ledningsejerregistret

§ 1. Ifølge lov om registrering af ledningsejere § 2 fører Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet et register over ejere af ledninger, der er nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium.

Stk. 2. Den daglige administration af Ledningsejerregistret varetages af sekretariatet for Ledningsejerregistret (LER-sekretariatet), jf. lov om registrering af ledningsejere § 13, stk. 1.

Stk. 3. Ledningsejerregistret formidler kontakt mellem en ledningsejer og en graveaktør eller enhver anden, der kan forespørge efter lovens § 9, stk. 4, der har forespurgt om ledningsoplysninger i et geografisk afgrænset område.

Kapitel 2

Indberetningspligt til Ledningsejerregistret

§ 2. Ejere af ledninger, som er omfattet af § 3, stk. 1, i lov om registrering af ledningsejere, har pligt til at foretage indberetning til Ledningsejerregistret efter reglerne i dette kapitel.

§ 3. De af Forsvarsministeriet ejede ledninger, som er beliggende på ejendomme, som Forsvarsministeriet har rådighed over, er ikke omfattet af indberetningspligten.

Stk. 2. De i § 6 nævnte ledningsejeroplysninger skal indberettes for ledninger ejet af andre end Forsvarsministeriet, når ledningerne er beliggende på ejendomme, som Forsvarsministeriet har rådighed over, medmindre særlige offentlige beskyttelseshensyn taler imod en sådan indberetning.

Stk. 3. Ledningsejere skal indberette de i § 6 nævnte ledningsejeroplysninger for ledninger, som lejes af Forsvarsministeriet, medmindre særlige offentlige beskyttelseshensyn taler imod en sådan indberetning.

Stk. 4. Forsvarsministeren kan påbyde ledningsejere at undlade indberetning efter stk. 2 eller stk. 3 eller at slette allerede indberettede oplysninger, hvis særlige offentlige beskyttelseshensyn taler herfor.

§ 4. De i § 6 nævnte ledningsejeroplysninger skal indberettes for ledninger, som Sundheds- og Ældreministeriet eller Justitsministeriet har rådighed over, og for ledninger beliggende på ejendomme, som disse myndigheder har rådighed over, medmindre særlige offentlige beskyttelseshensyn taler imod en sådan indberetning. Sundheds- og Ældreministeriet og rigspolitichefen kan påbyde ledningsejere at undlade indberetning eller at slette allerede indberettede oplysninger, hvis særlige offentlige beskyttelseshensyn taler herfor.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan Sundheds- og Ældreministeriet eller rigspolitichefen i stedet for påbud i medfør af stk. 1, 2. pkt., anmode Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om at slette indberettede oplysninger i Ledningsejerregistret, hvis særlige offentlige beskyttelseshensyn taler herfor. Sundheds- og Ældreministeriet og rigspolitichefen skal samtidig med anmodningen til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet give meddelelse til ledningsejeren herom.

§ 5. Ved ejendomme og ledninger, som de i § 3 og § 4 nævnte myndigheder har rådighed over, forstås ejendomme og ledninger, der enten ejes eller lejes af disse myndigheder.

§ 6. Ledningsejere skal ifølge lov om registrering af ledningsejere § 7, stk. 1, til Ledningsejerregistret indberette oplysninger om:

1) ledningsejerens navn og eventuelt CVR-nummer,

2) ledningsejerens adresse, elektronisk postadresse og telefonnummer,

3) ledningsejerens interesseområde, jf. § 7, og

4) forsyningens art.

§ 7. Ledningsejere skal angive et eller flere geografisk afgrænsede interesseområder, som omfatter den pågældende ledningsejers nedgravede ledninger. Et interesseområde skal fastlægges i en afstand af mindst 1 meter fra ledningen på begge sider af denne.

§ 8. Indberetning til Ledningsejerregistret skal ske elektronisk. Indberetning skal følge anvisningerne på Ledningsejerregistrets hjemmeside samt følge de angivne formater.

Stk. 2. Ved indberetningen skal ledningsejeren identificere sig ved anvendelse af digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til eller højere end OCES standarden.

Stk. 3. Enhver, der indberetter til Ledningsejerregistret, modtager en kvittering som bevis for, at der er foretaget indberetning til registret.

Stk. 4. Indberetning efter stk. 1 kan enten foretages af ledningsejeren selv, eller fra enhver anden part, som tilbyder sådan bistand.

Frister for indberetning og pligt til ajourføring

§ 9. Ledningsejere skal foretage indberetning, således at de i § 6 nævnte oplysninger er registreret i Ledningsejerregistret senest 14 dage efter, at ledningsejeren er blevet omfattet af indberetningspligten.

§ 10. Ledningsejere har pligt til at ajourføre de indberettede oplysninger. Ledningsejere skal ajourføre oplysningerne, når der sker ændringer i de faktiske forhold, eller der konstateres fejl i en indberettet oplysning.

Kapitel 3

Forespørgsel i Ledningsejerregistret

§ 11. Ledningsoplysninger kan indhentes til ethvert lovligt formål.

§ 12. Enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, det vil sige enhver form for fysisk arbejde, som kan beskadige ledninger nedgravet i jord eller ledninger nedgravet i eller anbragt på havbunden, herunder eksempelvis skydning af ledninger gennem jorden, boring af huller, grubning eller nedramning af rør, pæle, pløkker eller spyd, skal efter lov om registrering af ledningsejere § 9, stk. 1, indhente oplysninger fra Ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområdet. De nødvendige ledningsoplysninger skal være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede oplysninger, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Undtaget fra at forespørge i ledningsejerregistret er enhver graveaktør, der udfører gravearbejde:

1) på arealer, der ligger uden for veje, og som ejes af graveaktøren selv, når graveaktøren har kendskab til ledningers placering på arealet, jf. lov om registrering af ledningsejere § 9, stk. 3, eller

2) på arealer uden for offentligt vejareal eller arealer udlagt til privat fællesvej, når der ikke graves dybere end 40 cm under terræn.

Stk. 3. Forespørgsel i Ledningsejerregistret skal, ved følgende gravearbejder, ske før graveaktørens første gravearbejde på arealet, mens graveaktørens efterfølgende gravearbejder ikke kræver yderligere forespørgsler:

1) Gravearbejder, som graveaktøren foretager som led i udnyttelsen af en råstoftilladelse til at grave på arealet, der er udlagt til råstofefterforskning og råstofindvinding.

2) Gravearbejde på begravelsespladser, der ejes af graveaktøren.

§ 13. Graveaktører, der i medfør af § 12, er forpligtet til at forespørge i Ledningsejerregistret, skal i forbindelse med forespørgslen registrere følgende oplysninger:

1) Navn og CVR-nummer.

2) Adresse, elektronisk postadresse og telefonnummer for den i nr. 1 nævnte graveaktør.

3) Gravearbejdets art.

4) Den planlagte geografiske udstrækning af gravearbejdet.

5) Det planlagte start- og sluttidspunkt for gravearbejdet.

Stk. 2. Graveaktører, der frivilligt forespørger i Ledningsejerregistret, herunder til kortlægning af ledninger, skal i forbindelse med forespørgslen registrere oplysningerne i stk. 1.

Stk. 3. Forskere og offentlige myndigheder, der til brug for forskning og myndighedsopgaver forespørger i Ledningsejerregistret efter oplysninger om ledningsejere, jf. § 17, skal registrere følgende oplysninger:

1) Navn og CVR-nummer.

2) Adresse, elektronisk postadresse og telefonnummer for den i nr. 1 nævnte aktør.

3) Formål med forespørgslen.

4) Den geografiske udstrækning af forespørgslen.

§ 14. En graveaktør, der skal udføre uopsættelige reparationsarbejder, kan undlade at forespørge i medfør af § 12, stk. 1, inden reparationsarbejdet sættes i gang, hvis reparationsarbejdet ikke kan afvente, at der forespørges om ledningsoplysninger.

Stk. 2. Ved uopsættelige reparationsarbejder forstås reparationsarbejder på vej, vejudstyr og ledninger i og over vejarealet, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Stk. 3. Der skal snarest muligt, efter at gravearbejdet er påbegyndt, foretages en forespørgsel, hvori det anføres, at gravearbejdet allerede er påbegyndt eller har fundet sted på grund af uopsættelige reparationsarbejder.

Generelle bestemmelser om forespørgsel, betalingsbestemmelser, mv.

§ 15. Forespørgsel i Ledningsejerregistret skal ske elektronisk og skal følge anvisningerne på Ledningsejerregistrets hjemmeside.

Stk. 2. Ved forespørgslen skal forespørgeren identificere sig ved anvendelse af digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til eller højere end OCES standarden.

Stk. 3. Enhver, der foretager forespørgsel i Ledningsejerregistret, modtager en kvittering for forespørgslen.

Stk. 4. Forespørgsel efter stk. 1 kan enten foretages af forespørgeren selv eller fra enhver anden part, som tilbyder sådan bistand.

§ 16. Ved forespørgsel i Ledningsejerregistret betaler den part, der i medfør af bekendtgørelsens § 12 har pligt til at forespørge, eller den part, der forespørger frivilligt i medfør af lovens § 9, stk. 4, et gebyr på 0,011 kr. pr. påbegyndt kvadratmeter, der omfattes af forespørgslen, jf. dog stk. 2 og 4 og § 17.

Stk. 2. Gebyret for forespørgsler i Ledningsejerregistret kan maksimalt udgøre 104.000 kr. pr. kalenderår pr. forespørger.

Stk. 3. En forespørgsel skal som minimum vedrøre 1 kvadratmeter.

Stk. 4. Der kan gebyrfrit forespørges på 10 m2 per kalenderår.

Stk. 5. Gebyret for forespørgsler i ledningsejerregistret, der samlet udgør under 100 kr. pr. kalenderår pr. forespørger, faktureres ikke.

Stk. 6. Gebyret betales kvartalsvis bagud. Overskrides betalingsfristen, pålægges et rykkergebyr på 85 kr. (2015-niveau) pr. erindringsskrivelse vedrørende betaling efter stk. 1.

Stk. 7. Gebyret i stk. 1 og 2 reguleres i overensstemmelse med Finansministeriets budgetvejledning, hvor der tilstræbes balance på gebyrordningen set over en 4-årig periode.

Stk. 8. Rykkergebyret i stk. 6 reguleres hvert år den 1. januar efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i oktober måned året før det år, som reguleringen vedrører. Rykkergebyret afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 9. Fakturaer fremsendes digitalt enten som elektronisk postforsendelse eller på anden digital vis.

Stk. 10. Enhver, der forespørger på Ledningsejerregistret, er forpligtet til heri at registrere en elektronisk postadresse til modtagelse af elektronisk fremsendte fakturaer.

§ 17. Forespørgsel efter oplysninger om ledningsejere kan foretages gebyrfrit, når oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med:

1) forskning eller statistiske opgaver, eller

2) offentlige myndigheders forvaltningsmæssige opgaver, herunder planlægning eller sagsbehandling, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Offentlige myndigheder, der rekvirerer ledningsoplysninger til brug for gravearbejder, jf. § 12, stk. 1, skal betale gebyr i overensstemmelse med § 16.

Kapitel 4

Udlevering af ledningsoplysninger

§ 18. En af § 2 omfattet ledningsejer, som via Ledningsejerregistret modtager forespørgsel om ledningsoplysninger, skal snarest muligt og senest 5 hverdage efter, at forespørgslen er modtaget, sende de nødvendige ledningsoplysninger til forespørgeren eller indgå aftale med denne om påvisning på stedet. Lørdage, grundlovsdag, den 24. december og den 31. december anses ikke for hverdage ved beregning af fristen.

Stk. 2. Udlevering af ledningsoplysninger kan ske ved, at ledningsejeren sender et link til en digital tjeneste, hvor forespørgeren kan hente de rekvirerede ledningsoplysninger, som specifikt vedrører den aktuelle forespørgsel. Ledningsejere kan ikke opfylde forpligtelsen til at udlevere ledningsoplysninger med en generel henvisning til egen hjemmeside.

Stk. 3. De udleverede ledningsoplysninger skal have et indhold og en kvalitet, så de er umiddelbart anvendelige ved gravearbejdet.

Kapitel 5

Koordinering af gravearbejder

§ 19. En ledningsejer eller graveaktør skal, før der ansøges om gravetilladelse, undersøge mulighederne for at koordinere gravearbejdet med andre ledningsejere eller graveaktører, jf. bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder § 2. Ledningsejerregistrets funktion til koordinering af gravearbejder anvendes til den pligtige koordinering.

§ 20. En ledningsejer kan til Ledningsejerregistrets funktion til koordinering af gravearbejder oprette en annonce med et område, hvor ledningsejeren planlægger et gravearbejde.

Stk. 2. Når ledningsejeren opretter en annonce, skal ledningsejeren angive en geografisk afgrænsning eller flere i det område, hvor ledningsejeren planlægger gravearbejdet. Ledningsejer skal herunder oplyse, hvornår gravearbejdet forventes gennemført, og hvor længe det forventes at vare.

Stk. 3. En ledningsejer kan angive et geografisk afgrænset område, hvor ledningsejer er interesseret i at grave, men ikke har planlagt en graveperiode.

Stk. 4. Der skal ved oprettelsen oplyses kontaktperson for annoncen, projektets karakter og omfang, når dette er kendt, og eventuelt periode.

§ 21. En graveaktør eller en ledningsejer kan forespørge i funktionen til koordinering af gravearbejder om, hvorvidt der er planlagte gravearbejder i det graveområde, som graveaktøren planlægger at grave i, eller der er oprettet annoncer i graveområdet.

§ 22. Ved oprettelse af annoncer eller en forespørgsel dannes en kvittering fra Ledningsejerregistret som bevis for, at annoncen er oprettet eller forespørgsel er foretaget.

Kapitel 6

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 23. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der forsætligt eller groft uagtsomt:

1) overtræder § 2, § 3, stk. 2-3, § 4, stk. 1, 1. pkt., §§ 6-7, §§ 9-10, §§ 12-13 og § 18 eller

2) undlader at efterkomme påbud udstedt i medfør af § 3, stk. 4, og § 4, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, straffes graveaktører ikke for at undlade at forespørge i medfør af § 12, stk. 1, når gravearbejdet er omfattet af undtagelsen i § 14, stk. 1.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1011 af 25. oktober 2012 om registrering af ledningsejere ophæves.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 30. maj 2018

Lars Christian Lilleholt

/ Anne-Sofie Jensen