Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 18. maj 2018 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Styrkede incitamenter til at repatriere samt systematisk kommunal vejledningspligt)

[af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)]:

Ad c

Ændringsforslag til det udelte lovforslag

Til § 3

Af udlændinge- og integrationsministeren:

4) I det under nr. 3 foreslåede § 3, stk. 2, nr. 5, ændres »en person, der har fået tilladelse efter repatrieringslovens § 6 til at deltage« til: »en person på baggrund af en tilladelse efter repatrieringslovens § 6 deltager«.

[Sproglig præcisering]

Bemærkninger

Til nr. 4

Der er tale om et teknisk ændringsforslag, idet formuleringen i det oprindelige lovforslags § 3, nr. 3, ikke sprogligt passer med indledningen og de øvrige numre i lov om sygedagpenge § 3, stk. 2. Det foreslås derfor, at bestemmelsen sprogligt tilrettes, så nr. 5 passer med indledningen og de øvrige numre i § 3, stk. 2.