Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 20-18 om anbringelse i plejefamilie - afbrydelse af telefonkontakt - afbrydelse af sms-kontakt

Principafgørelsen fastslår

Når der er behov for det, skal kommunalbestyrelsen regulere barnet eller den unges ret til samvær og kontakt med forældre og netværk under anbringelsen uden for hjemmet.

Hvis det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan der for en bestemt periode træffes afgørelse om at afbryde forbindelsen i form af samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge. En sådan afgørelse skal træffes af børn og unge-udvalget.

Sms kontakt kan ikke erstatte telefonisk kontakt, hvor to personer taler med hinanden.

Hvis der er ret til telefonisk kontakt, kan kommunen fastsætte rammerne for den øvrige kontakt bl.a. ved at begrænse eller udelukke adgangen til at kommunikere via sms, hvis dette sker af hensyn til barnet eller den unge samt formålet med anbringelsen.

En afgørelse om at afbryde telefonkontakten, mens sms-kontakten opretholdes, sidestilles med en afgørelse om afbrydelse af forbindelsen i form af telefonkontakt. Afgørelsen skal derfor træffes af børn- og ungeudvalget

I sag nr. 1 havde kommunen truffet afgørelse om, at en mor og hendes barn ikke måtte have kontakt via sms. Moren og banet havde i forvejen telefonisk kontakt tre gange om ugen.

Ankestyrelsen vurderede, at der ikke var tale om en afbrydelse af kontakten mellem barnet og dets mor. Sms-kontakt kan ikke sidestilles med telefonkontakt, og en afbrydelse af sms-kontakten er derfor en regulering af rammerne for kontakten.

Ankestyrelsen fandt også, at afbrydelse af sms-kontakten mellem barnet og dets mor var i overensstemmelse med hensynet til barnets behov og formålet med anbringelsen.

I sag nr. 2 havde kommunen truffet afgørelse om, at forældrene til et barn ikke måtte ringe til barnet, men i stedet måtte sende en sms i et konkret tidsrum på fire timer en gang hver fjerde uge. Barnet måtte herefter selv vælge, om det ville besvare sms’en med plejeforældrenes hjælp. Barnet måtte ligeledes ringe til forældrene, hvis hun ønskede dette, men plejeforældrene måtte ikke opfordre hertil.

Ankestyrelsen vurderede, at der var tale om en afbrydelse af kontakten mellem forældrene og barnet. Sms-kontakt kan ikke sidestilles med telefonkontakt og kommunen har derfor ikke kompetence til at træffe afgørelse om afbrydelse af telefonkontakten med den begrundelse, at der er sms-kontakt en gang hver fjerde uge. En sådan afgørelse skal træffes af børn og unge-udvalget efter indstilling fra kommunen.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet to sager principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvorvidt sms-kontakt kan sidestilles med telefonkontakt.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018.

§ 71, stk. 2, om kommunens adgang til at fastsætte vilkår for samvær og kontakt

§ 71, stk. 3 om afbrydelse af samvær eller kontakt

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelse er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

C-47-01: Afgørelse om afbrydelse af telefonkontakt skal træffes af børn og ungeudvalget, selvom der er samvær.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning 9007 af 7. januar 2014 til serviceloven om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Pkt. 584 om barnets ret til samvær og kontakt med forældre og netværk

Pkt. 588 om kommunens adgang til at regulere rammerne for samvær og kontakt

Pkt. 591 om adgang til at afbryde forbindelsen, men ikke til at kontrollere den

Sag nr. 1

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om samvær og telefonisk kontakt med A. X Kommune afgjorde sagen den 2. oktober 2017.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du har ikke ret til sms-kontakt med A.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Der var enighed på mødet.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at en afbrydelse af sms-kontakten er i overensstemmelse med hensynet til A og formålet med anbringelsen.

Vi har derfor ikke fundet grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering i sagen.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at det af handleplanen fremgår, at formålet med anbringelsen er at sikre kontinuitet i As opvækst og skabe et trygt omsorgsmiljø. Formålet er desuden at sikre, at As udviklingsmæssige behov imødekommes, og at hendes trivsel styrkes. Endelig er formålet at sikre kvalitet i samværet med moren.

Plejeforældrene beskriver, at moren og A sender sms’er ca. hver halve time, hvilket stresser A meget. Hun udviser angst for morens reaktion, hvis hun ikke reagerer hurtigt på morens beskeder. Plejeforældrene beskriver, at den hyppige kontakt vanskeliggør arbejdet i forhold til handleplanens mål.

A har selv givet udtryk for, at hun gerne vil kunne tale i telefon med moren, men at hun ikke behøver at have kontakt med moren på sms.

Der er fastsat telefonisk kontakt mellem moren og A hver tirsdag, torsdag og søndag.

Kommunen kan træffe afgørelse om omfanget og udøvelsen kontakten og kan fastsætte nærmere vilkår for kontakten. Da sms-kontakt ikke er omfattet af begrebet telefon-, brev- eller mailkontakt, er der ikke tale om en afbrydelse af kontakten, men om en regulering af rammerne for kontakten.

På baggrund af ovenstående har vi således ikke fundet grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering i sagen.

Sag nr. 2

I har klaget over X Kommunes afgørelse om kontakt med A. X Kommune afgjorde sagen den 6. december 2017.

Ankestyrelsen har nu afgjort jeres sag.

Resultatet er:

Kommunen skal behandle jeres sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. I skal være opmærksomme på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i jeres sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen, forholde sig til, om kontakten mellem jer og A fortsat bør være, som kommunen har truffet afgørelse om. Såfremt dette fortsat er kommunens vurdering, skal kommunen forelægge sagen til afgørelse ved børn og unge-udvalget.

Kommunen kontakter jer.

Der var enighed på mødet.

Begrundelse for afgørelsen om kontakt

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at kommunens afgørelse er ugyldig.

Grunden hertil er, at sms-kontakt ikke kan sidestilles med telefonisk kontakt, og kommunen har derfor reelt truffet afgørelse om at afbryde den telefoniske kontakt mellem forældrene og A.

Vi finder, at fejlen er så alvorlig, at afgørelsen ikke kan opretholdes, som den er.

Vi har ikke hermed taget stilling til, i hvilket omfang forældrene og A skal have telefonisk kontakt.

Hvad er afgørende for resultatet

Kommunen kan ikke træffe afgørelse om, at samvær eller kontakt med forældre eller netværk kun må finde sted mindre end en gang om måneden.

Samvær eller anden kontakt, der finder sted mindre end en gang om måneden, sidestilles med afbrydelse af forbindelsen. Sådanne afgørelser kan kun træffes af børn og unge-udvalget efter indstilling fra kommunen. Dette fremgår af servicelovens § 71, stk. 2.

Vi har derfor hjemvist kommunens afgørelse.

Hvis kommunen stadig mener, at kontakten mellem forældrene og A skal være afbrudt, skal kommunen forelægge sagen for børn og ungeudvalget.

Vi er opmærksomme på, at kommunen har truffet afgørelse om, at forældrene må have kontakt med A gennem sms hver fjerde uge. Det ændrer ikke ved resultatet, fordi sms-kontakt ikke kan sidestilles med telefonkontakt.

Vi er også opmærksomme på, at A må ringe til forældrene, hvis hun ønsker dette. Det ændrer heller ikke på resultatet, fordi forældrene er afskåret fra at tage telefonisk kontakt til hende.